free portfolio web templates

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ДО РЕСУРСИ И УСЛУГИ НА

ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА 

Ресурси

- Най-често търсените учебници (около 320) за студенти по медицина, дентална медицина и фармация – достъп след регистрация при заявка на имейл: i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg

– Репозиториум – съдържа около 1600 монографии, статии, лекционни курсове, дисертации и други научни разработки на преподаватели от МУ – София и други водещи български медицински специалисти – свободен достъп – http://cml.mu-sofia.bg:8080/xmlui/?locale-attribute=bg

– Достъп до световноизвестни медицински бази данни, в това число пълнотекстови - след регистрация при заявка на имейл: i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg

- Distance Learning Resources form McGrawHill


COMPLIMENTARY ACCESS TO A SELECTION OF PRODUCTS Of WOLTERS KLUWER FOR THE NEXT 45 DAYS:

С регистрация за отдалечен достъп – заявка на мейл i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg  

Health Library: Go to http://www.lwwhealthlibrary.com, more info: HL QRC and HL User Central 

Acland Anatomy: Go to http://www.aclandanatomy.com , more info in the user guide 

Bates Visual Guide: Go to http://batesvisualguide.com , more info in the user guide 

Visible body, more info i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg 


1. Чрез OVID във: MEDLINE; ЕBM reviews-Cochrane database of Systematic Reviews; Journals@Ovid Full Text; Books@Ovid http://ovidsp.tx.ovid.com

2. Чрез EbscoHost във: MEDLINE Complete https://search.ebscohost.com/login.asp

3. Web of Science - http://www.webofknowledge.com (Thomson Reuters)

4. Science Direct®- http://www.sciencedirect.com (Elsevier)

5. Scopus® - http://www.scopus.com (Elsevier)

– Свободен достъп до MedScape – https://profreg.medscape.com/px/registration_ab.do?lang=en&src=ban_acq_news_reg2

– Свободен достъп до абстрактите (на български и на английски) на списанията, издавани от ЦМБ - http://cml.mu-sofia.bg/CML/journals_bg.html

– Дигитална библиотека "Българска психиатрична книжнина" – достъп след регистрация при заявка на имейл: i_miteva@cml.mu-sofia.bg

– Списък на дигитализирани книги от стария фонд на ЦМБ (до 1950 г.) http://cml.mu-sofia.bg/CML/other_%20resources_bg.html – пълнотекстов файл на избрана конкретна книга може да се получи със заявка на имейл: i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg

– На сайта на ЦМБ (http://cml.mu-sofia.bg/CML/index_bg.php) могат да бъдат открити и ползвани още:

• Актуална рубрика Key word: Коронавирус, съдържаща български статии и реферати на чужди публикации по темата

Електронен каталог на ЦМБ

• Справка за импакт фактора на българските списания за 2018 г.

Вж. и https://www.facebook.com/Централна-медицинска-библиотека-Медицински-университет-София


Услуги

– Заявки за тематични, библиографски и цитатни справки, справки за импакт фактор на списания; доставка на първични документи от български и чужди източници – e_aroio@hotmail.com, ninka_1959@abv.bg

– Предлагане на статия за публикуване в издание на ЦМБ – на имейла на съответния организационен секретар след избор на списанието – http://cml.mu-sofia.bg/CML/journals_bg.html 

– Възлагане на езикова редакция и предпечатна подготовка на дисертации, монографии, сборници и други издания – svetlacim@abv.bg 

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Photodocumentation center