responsive website templates


Списания на Библиотеката

Journals issued by CML

Нашите списания са научни, рецензирани, редактирани библиографски и езиково. При равни други условия предимство за публикуване имат авторите – членове на редколегии на изданията на Централна медицинска библиотека, работещите в структури на Медицински университет – София, и абонатите на издания на Библиотеката. С приоритет са оригиналните проучвания и клиничните случаи. 

Списанията и издателят не носят отговорност за изложените в публикациите авторски мнения и становища, както и за достоверността на представените от авторите данни. 


Авторите запазват всички некомерсиални права върху публикуваните си текстове.

We publish scientific journals that are proofread, edited bibliographic and linguistically. Some advantages are offered to authors members of our editorial boards of journals issued by Central Medical Library, as well as to our subscribers, and all scientist who work in the structures of the Medical University of Sofia.Priority is given to original studies and clinical cases.


The journals and the publisher are not legally responsible for the author’s opinions and statements expressed in their publications as well as for the accuracy and the sources of data to which the authors refer in their publications. 

Authors retain all rights on his / her intellecutal property rights on their respective publications, except the rights of publication and commercial use.

СПИСАНИЯ НА

НАУЧНИ МЕДИЦИНСКИ СДРУЖЕНИЯ,

ИЗДАВАНИ ОТ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

Българска кардиология 

Издава Дружеството на кардиолозите България
ISSN 1310-7488 (Print)
ISSN 2683-1015 (Online)

Сайт на списанието: https://journal.bgcardio.org/about

Жанров и тематичен обхват: отразява проблемите, постиженията и новостите в областта на диагностиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания, в т.ч. интервенционна кардиология и кардиохирургия. Съдържа оригинални статии, литературни обзори и казуистика, нови разработки и методи, клинични изследвания и резултати, актуални проблеми, чуждестранен опит, рецензии, клинични изследвания върху лекарства, ръководства на Европейското дружество по кардиология, съобщения на Дружеството и др.

Главен редактор: доц. Пл. Гацов, ІІ МБАЛ, бул. „Хр. Ботев” № 120, 1202 София,
e-mail: plamengatzov@yahoo.com
Организационен секретар: Светла Цветанова
тел. 02/952 16 45
e-mail: svetlamu@mail.bg 

Българско списание за психиатрия

Издава Българска психиатрична асоциация

ISSN 2367-8828


Жанров и тематичен обхват: Специализирано научно издание в областта на психиатрията и клиничната психология. Освен класическите жанрове: обзор, оригинална статия, описание на случай, се публикуват и структурно свободни текстове, асоцииращи проблеми от психиатрията, изкуството и философията, както и подбори от незагубили актуалността си творби на значими български и чужди психиатри от миналото.
Списанието е достъпно пълнотекстово на сайта на Българска психиатрична асоциация: http://www.bpabg.com/?q=node/75


Главен редактор: Проф. Георги Ончев, Клиника по психиатрия, УМБАЛ "Александровска", бул. Св. Г. Софийски № 1, 1431 София
Организационен секретар: Ивета Митева,
тел. 02/952-23-93
e-mail: bulg.j.psychiatry@gmail.com 

Диагностичен и терапевтичен ултразвук

Издава Българската асоциация по ултразвук в медицината
ISSN: 1310-1153

Жанров и тематичен обхват: представлява интерес за широк кръг медицински специалисти: интернисти, имунолози, невролози, хематолози, физиотерапевти, гастроентеролози, уролози и др. В него се публикуват научни обзори и оригинални български статии, казуистика, свързани с ултразвуковата диагностика, както и резюмета от конгреси и конференции на Българската асоциация по ултразвук в медицината.

Главен редактор:
Проф. Н. Григоров, Университетска болница „Царица Йоанна”, ул. „Бяло море”,

Организационен секретар: Веселка Цъклева
тел.02/952 05 09
e-mail: v_tzakleva@abv.bg 

Медицински журнал УМБАЛ "Света Анна" 

Издава УМБАЛ "Света Анна" − София АД
ISSN 2367-8046


Жанров и тематичен обхват: Предлага актуална и практична информация, свързана с ежедневната практика от всички области на клиничната медицина – интернистични и хирургични специалности. Фокусира се върху обзорни статии и клинични случаи и по-малко върху оригинални разработки. Застъпени са и останалите форми на научна информация, ориентирани към продължаващо медицинско образование – нови методи, резултати от клинични проучвания, актуални медицински проблеми, споделяне на чуждестранен опит, рецензии на книги и други. Уебсайтът на списанието е с отворен достъп.

Главен редактор:
Проф. Д. Раев, Ръководител на Клиника по терапия на вътрешните болести, МБАЛ "СВ. Анна", Ул. Д. Моллов № 1, 1750 София, e-mail: draevbg56@abv.bg
Организационен секретар: Свeтла Цветанова
тел. 02/952 16 45
е-mail: svetlacim@abv.bg 

Нефрология, диализа и трансплантация 

Списанието е включено в EMBASE/ExcerptaMedicaDatabase и в Scopus
Издава Българското дружество по нефрология
ISSN 1312-5257

Жанров и тематичен обхват: отразява проблемите, постиженията и новостите в областта на диагностиката и лечението на бъбречните заболявания, в т.ч. диализа и трансплантация. Съдържа оригинални статии, литературни обзори и казуистика, консенсуси.


Отговорен редактор: проф. Р. Робева
e-mail: rrobeva@yahoo.com

Организационен секретар: Веселка Цъклева
тел. 02/952 05 09
e-mail: v_tzakleva@abv.bg

Ревматология

Списанието е включено в EMBASE/ExcerptaMedicaDatabase и в Scopus
Издава Българското дружество по ревматология
ISSN 1310-0505

Жанров и тематичен обхват: отразява развитието на ревматологичната наука и свързаните с нея специалности, затова представлява интерес за широк кръг медицински специалисти: интернисти, имунолози, невролози, ортопеди-травматолози, физиотерапевти, гастроентеролози и др. Публикуват се научни обзори и оригинални и преводни статии, резюмета от конгреси и конференции на Научното дружество по ревматология, както и рецензии за новоизлезли книги. Двуезично (български и английски).

Главен редактор: проф. Р. Стоилов, д.м., Клиника по ревматология, МУ – София, ул. „Урвич” № 13, 1612 София, e-mail: rmstoilov@abv.bg
Организационен секретар: Веселка Цъклева,
тел. 02/952 05 09
e-mail: v_tzakleva@abv.bg

Съвременна медицина

Издава Съюз на българските медицински специалисти
ISSN 0562-7192

Жанров и тематичен обхват: Списанието е създадено през 1950 г. като приемник на сп. „Медицински летописи", наследило през 1948 г. периодичното издание на тогавашния Лекарски съюз. Концепцията на списание „Съвременна медицина" е построена върху реалната потребност от съвременни познания в областта на медицината и необходимостта от практическото им приложение в интерес на здравната промоция, профилактика, медицинска етика и здравни грижи. То е поле за изява на български медицински специалисти, емблема за научни постижения, но предоставя възможност за публикуване на материали и на чужди автори. Уебсайтът на списанието е с отворен достъп.

Главен редактор: Проф. Б. Богов, Началник на Клиника по нефрология, УМБАЛ "Александровска", бул. Св. Г. Софийски № 1, 1750 София, e-mail: bbogov@gmail.com

Организационен секретар: Ивета Митева
тел. 02/952 23 93
e-mail: i_miteva@cml.mu-sofia.bg
e-mail: iveta_miteva@abv.bg

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Photodocumentation center