how to build a website


Списания на Библиотеката

Нашите списания са научни, рецензирани, редактирани по същество, библиографски и езиково. При равни други условия предимство за публикуване имат авторите – членове на редколегии на изданията на Централна медицинска библиотека, работещите в структури на Медицински университет – София и абонатите на издания на Библиотеката. С приоритет са оригиналните проучвания и клиничните случаи.

СПИСАНИЯ НА

НАУЧНИ МЕДИЦИНСКИ СДРУЖЕНИЯ,

ИЗДАВАНИ ОТ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

Българска кардиология 

Издава Дружеството на кардиолозите в България
ISSN 1310-7488

Жанров и тематичен обхват: отразява проблемите, постиженията и новостите в областта на диагностиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания, в т.ч. интервенционна кардиология и кардиохирургия. Съдържа оригинални статии, литературни обзори и казуистика, нови разработки и методи, клинични изследвания и резултати, актуални проблеми, чуждестранен опит, рецензии, клинични изследвания върху лекарства, ръководства на Европейското дружество по кардиология, съобщения на Дружеството и др.

Редакционна колегия: Главен редактор: доц. Пл. Гацов, ІІ МБАЛ, бул. „Хр. Ботев” № 120, 1202 София,
e-mail: plamengatzov@yahoo.com
Организационен секретар: Светла Цветанова
тел. 02/952 16 45
e-mail: svetlamu@mail.bg 

Българско списание за психиатрия

Издава Българска психиатрична асоциация
ISSN 2367-8828

Жанров и тематичен обхват: Специализирано научно издание в областта на психиатрията и клиничната психология. Освен класическите жанрове: обзор, оригинална статия, описание на случай, се публикуват и структурно свободни текстове, асоцииращи проблеми от психиатрията, изкуството и философията, както и подбори от незагубили актуалността си творби на значими български и чужди психиатри от миналото.

Списанието е достъпно пълнотекстово на сайта на Българска психиатрична асоциация: http://www.bpabg.com/?q=node/75


Главен редактор: Проф. Георги Ончев, Клиника по психиатрия, УМБАЛ "Александровска", бул. Св. Г. Софийски № 1, 1431 София
Организационен секретар: Ивета Митева,
тел. 02/952-23-93
e-mail: bulg.j.psychiatry@gmail.com 

Диагностичен и терапевтичен ултразвук

Издава Българската асоциация по ултразвук в медицината
ISSN: 1310-1153

Жанров и тематичен обхват: представлява интерес за широк кръг медицински специалисти: интернисти, имунолози, невролози, хематолози, физиотерапевти, гастроентеролози, уролози и др. В него се публикуват научни обзори и оригинални български статии, казуистика, свързани с ултразвуковата диагностика, както и резюмета от конгреси и конференции на Българската асоциация по ултразвук в медицината.

Редакционна колегия: Главен редактор:
Проф. Н. Григоров, Университетска болница „Царица Йоанна”, ул. „Бяло море”,
Организационен секретар: Веселка Цъклева
тел.02/952 05 09
e-mail: v_tzakleva@abv.bg 

Медицински журнал УМБАЛ "Света Анна" 

Издава УМБАЛ "Света Анна" − София АД
ISSN 2367-8046

Жанров и тематичен обхват: Предлага актуална и практична информация, свързана с ежедневната практика от всички области на клиничната медицина – интернистични и хирургични специалности. Фокусира се върху обзорни статии и клинични случаи и по-малко върху оригинални разработки. Застъпени са и останалите форми на научна информация, ориентирани към продължаващо медицинско образование – нови методи, резултати от клинични проучвания, актуални медицински проблеми, споделяне на чуждестранен опит, рецензии на книги и други. Уебсайтът на списанието е с отворен достъп.

Редакционна колегия: Главен редактор: Проф. Д. Раев, Ръководител на Клиника по терапия на вътрешните болести, МБАЛ "СВ. Анна", Ул. Д. Моллов № 1, 1750 София, e-mail: draevbg56@abv.bg
Организационен секретар: Свeтла Цветанова
тел. 02/952 16 45
е-mail: svetlacim@abv.bg 

Нефрология, диализа и трансплантация 

Списанието е включено в EMBASE/ExcerptaMedicaDatabase и в Scopus
Издава Българското дружество по нефрология
ISSN 1312-5257

Жанров и тематичен обхват: отразява проблемите, постиженията и новостите в областта на диагностиката и лечението на бъбречните заболявания, в т.ч. диализа и трансплантация. Съдържа оригинални статии, литературни обзори и казуистика, консенсуси.

Редакционна колегия:
Отговорен редактор: проф. Р. Робева
e-mail: rrobeva@yahoo.com
Организационен секретар: Веселка Цъклева
тел. 02/952 05 09
e-mail: v_tzakleva@abv.bg

Ревматология

Списанието е включено в EMBASE/ExcerptaMedicaDatabase и в Scopus
Издава Българското дружество по ревматология
ISSN 1310-0505

Жанров и тематичен обхват: отразява развитието на ревматологичната наука и свързаните с нея специалности, затова представлява интерес за широк кръг медицински специалисти: интернисти, имунолози, невролози, ортопеди-травматолози, физиотерапевти, гастроентеролози и др. Публикуват се научни обзори и оригинални и преводни статии, резюмета от конгреси и конференции на Научното дружество по ревматология, както и рецензии за новоизлезли книги. Двуезично (български и английски).

Редакционна колегия: Главен редактор: проф. Р. Стоилов, д.м., Клиника по ревматология, МУ – София, ул. „Урвич” № 13, 1612 София, e-mail: rmstoilov@abv.bg
Организационен секретар: Веселка Цъклева,
тел. 02/952 05 09 e-mail: v_tzakleva@abv.bg

Съвременна медицина

Издава Съюз на българските медицински специалисти
ISSN 0562-7192

Жанров и тематичен обхват: Списанието е създадено през 1950 г. като приемник на сп. „Медицински летописи", наследило през 1948 г. периодичното издание на тогавашния Лекарски съюз. Концепцията на списание „Съвременна медицина" е построена върху реалната потребност от съвременни познания в областта на медицината и необходимостта от практическото им приложение в интерес на здравната промоция, профилактика, медицинска етика и здравни грижи. То е поле за изява на български медицински специалисти, емблема за научни постижения, но предоставя възможност за публикуване на материали и на чужди автори. Уебсайтът на списанието е с отворен достъп.

Главен редактор: Проф. Б. Богов, Началник на Клиника по нефрология, УМБАЛ "Александровска", бул. Св. Г. Софийски № 1, 1750 София, e-mail: bbogov@gmail.com
Организационен секретар: Ивета Митева
тел. 02/952 23 93
e-mail: i_miteva@cml.mu-sofia.bg
e-mail: iveta_miteva@abv.bg