website builder


Списания на Библиотеката

Journals issued by CML

Нашите списания са научни, рецензирани, редактирани библиографски и езиково. При равни други условия предимство за публикуване имат авторите – членове на редколегии на изданията на Централна медицинска библиотека, работещите в структури на Медицински университет – София, и абонатите на издания на Библиотеката. С приоритет са оригиналните проучвания и клиничните случаи. 

Списанията и издателят не носят отговорност за изложените в публикациите авторски мнения и становища, както и за достоверността на представените от авторите данни. 


Авторите запазват всички некомерсиални права върху публикуваните си текстове.


We publish scientific journals that are proofread, edited bibliographic and linguistically. Some advantages are offered to authors members of our editorial boards of journals issued by Central Medical Library, as well as to our subscribers, and all scientist who work in the structures of the Medical University of Sofia.Priority is given to original studies and clinical cases.


The journals and the publisher are not legally responsible for the author’s opinions and statements expressed in their publications as well as for the accuracy and the sources of data to which the authors refer in their publications. 

Authors retain all rights on his / her intellecutal property rights on their respective publications, except the rights of publication and commercial use.

СПИСАНИЯ НА

НАУЧНИ МЕДИЦИНСКИ СДРУЖЕНИЯ,

ИЗДАВАНИ ОТ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ 

Издава Дружеството на кардиолозите България


ISSN 1310-7488 (Print)
ISSN 2683-1015 (Online)

Сайт на списанието: https://journal.bgcardio.org/about


Жанров и тематичен обхват: Отразява проблемите, постиженията и новостите в областта на диагностиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания, в т.ч. интервенционна кардиология и кардиохирургия. Съдържа оригинални статии, литературни обзори и казуистика, нови разработки и методи, клинични изследвания и резултати, актуални проблеми, чуждестранен опит, рецензии, клинични изследвания върху лекарства, ръководства на Европейското дружество по кардиология, съобщения на Дружеството и др.

Главен редактор: проф. д-р Нина Гочева, Национална кардиологична болница, ул. "Коньовица" № 65
е-mail: ngotcheva@abv.bg
Организационен секретар: Светла Цветанова
тел. 02/952 16 45
e-mail: s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ПСИХИАТРИЯ

Издава Българската психиатрична асоциация Списанието е включено в  Scopus

ISSN 2367-881Х  (Print)
ISSN 2367-8828 (Online)

Сайт на списанието: https://bulgarian-journal-of-psychiatry.bg/

Жанров и тематичен обхват: Специализирано научно издание в областта на психиатрията и клиничната психология. Освен класическите жанрове: обзор, оригинална статия, описание на случай, се публикуват и структурно свободни текстове, асоцииращи проблеми от психиатрията, изкуството и философията, както и подбори от незагубили актуалността си творби на значими български и чужди психиатри от миналото.
Списанието е достъпно пълнотекстово на сайта на Българската психиатрична асоциация: http://www.bpabg.com/?q=node/75

Главен редактор: Проф. Георги Ончев, Клиника по психиатрия, УМБАЛ "Александровска", бул. Св. Г. Софийски № 1, 1431 София
Организационен секретар: Ивета Митева,
тел. 02/952-23-93
e-mail: i_miteva@cml.mu-sofia.bg

ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН
УЛТРАЗВУК

Издава Българската асоциация по ултразвук в медицината
ISSN: 1310-1153

Жанров и тематичен обхват: Представлява интерес за широк кръг медицински специалисти: интернисти, имунолози, невролози, хематолози, физиотерапевти, гастроентеролози, уролози и др. В него се публикуват научни обзори и оригинални български статии, казуистика, свързани с ултразвуковата диагностика, както и резюмета от конгреси и конференции на Българската асоциация по ултразвук в медицината.

Главен редактор: Проф. Н. Григоров, Университетска болница „Царица Йоанна”, ул. „Бяло море”,


Организационен секретар: Веселка Цъклева
тел.02/952 05 09
e-mail: v.tsakleva@cml.mu-sofia.bg

МЕДИЦИНСКИ ЖУРНАЛ УМБАЛ "СВЕТА АННА" 

Издава УМБАЛ "Света Анна" − София АД

ISSN 2367-8046

Жанров и тематичен обхват: Предлага актуална и практична информация, свързана с ежедневната практика от всички области на клиничната медицина – интернистични и хирургични специалности. Фокусира се върху обзорни статии и клинични случаи и по-малко върху оригинални разработки. Застъпени са и останалите форми на научна информация, ориентирани към продължаващо медицинско образование – нови методи, резултати от клинични проучвания, актуални медицински проблеми, споделяне на чуждестранен опит, рецензии на книги и други. Уебсайтът на списанието е с отворен достъп.

Главен редактор: Проф. Д. Раев, Ръководител на Клиниката по терапия на вътрешните болести, МБАЛ "СВ. Анна", Ул. Д. Моллов № 1, 1750 София,
e-mail: draevbg56@abv.bg
Организационен секретар: Свeтла Цветанова
тел. 02/952 16 45
е-mail: s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg

НЕФРОЛОГИЯ, ДИАЛИЗА И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 

Списанието е включено в EMBASE/ExcerptaMedicaDatabase и в Scopus
Издава Българското дружество по нефрология

ISSN 1312-5257

Жанров и тематичен обхват: Отразява проблемите, постиженията и новостите в областта на диагностиката и лечението на бъбречните заболявания, в т.ч. диализа и трансплантация. Съдържа оригинални статии, литературни обзори и казуистика, консенсуси.


Отговорен редактор: проф. Р. Робева
e-mail: rrobeva@yahoo.com

Организационен секретар: Веселка Цъклева
тел. 02/952 05 09
e-mail: v.tsakleva@cml.mu-sofia.bg

РЕВМАТОЛОГИЯ

Списанието е включено в EMBASE/ExcerptaMedicaDatabase и в Scopus
Издава Българското дружество по ревматология

ISSN 1310-0505

Жанров и тематичен обхват: Отразява развитието на ревматологичната наука и свързаните с нея специалности, затова представлява интерес за широк кръг медицински специалисти: интернисти, имунолози, невролози, ортопеди-травматолози, физиотерапевти, гастроентеролози и др. Публикуват се научни обзори и оригинални и преводни статии, резюмета от конгреси и конференции на Научното дружество по ревматология, както и рецензии за новоизлезли книги. Двуезично (български и английски).

Главен редактор: проф. Р. Стоилов, д.м., Клиника по ревматология, МУ – София, ул. „Урвич” № 13, 1612 София, e-mail: rmstoilov@abv.bg
Организационен секретар: Веселка Цъклева
тел. 02/952 05 09
e-mail: v.tsakleva@cml.mu-sofia.bg

СЪВРЕМЕННА МЕДИЦИНА

Издава Съюзът на българските медицински специалисти

ISSN 0562-7192

Жанров и тематичен обхват: Списанието е създадено през 1950 г. като приемник на сп. „Медицински летописи", наследило през 1948 г. периодичното издание на тогавашния Лекарски съюз. Концепцията на списание „Съвременна медицина" е построена върху реалната потребност от съвременни познания в областта на медицината и необходимостта от практическото им приложение в интерес на здравната промоция, профилактика, медицинска етика и здравни грижи. То е поле за изява на български медицински специалисти, емблема за научни постижения, но предоставя възможност за публикуване на материали и на чужди автори. Уебсайтът на списанието е с отворен достъп.

Главен редактор: Проф. Б. Богов, Началник на Клиниката по нефрология, УМБАЛ "Александровска", бул. Св. Г. Софийски № 1, 1750 София,
e-mail: bbogov@gmail.com


Организационен секретар: Ивета Митева
тел. 02/952 23 93
e-mail: i_miteva@cml.mu-sofia.bg

BULGARIAN JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY

Издава Българската асоциация по клинична имунология

ISSN 2738-7046

Жанров и тематичен обхват: BJCI е продължител на Годишника на БАКИ и има за цел да заеме своето място като форум, на който да бъдат представени новите научни постижения в областта на имунологията и в науките, свързани с нея: фундаментална имунология, автоимунитет, имунология на инфекциозните заболявания и на репродукцията; имунни дефицити, молекулярна биология, имуногенетика, имуноонкология, трансфузионна и трансплантационна имунология и др.

Списанието се издава на английски език.Главен редактор: Проф. д-р Доброслав Кюркчиев, дмн, Началник на Лабораторията по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“, бул. „Aкад. Ив. Евстр. Гешов“ 15, 1431 София; e-mail: dsk666@gmail.com


Организационен секретар: Ивета Митева
тел. 02 952 23 93
e-mail: i_miteva@cml.mu-sofia.bg

БЪЛГАРСКИ ОФТАЛМОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД

Издава Българското дружество по офталмология

ISSN 1311-0624   (print)
ISSN 2603-3828 (online)

Жанров и тематичен обхват: Специализирано научно издание в областта на офталмологията с богата и дългогодишна история. Основано е от акад. д-р Константин Пашев през 1933 г., който е и първият главен редактор, и съществува вече 87 години. Български офталмологичен преглед е рецензирано списание, което отразява духа на българската офталмология през годините, проблемите, които са вълнували поколения офталмолози, и дискутира теми, значими за българската офталмология днес. В създаването на всеки негов брой участват много български офталмолози.
Главен редактор: Доц. д-р Христина Видинова, дм, Катедра „Очни болести, УНГ болести и орална хирургия“, ВМА – София, e-mail: christinavidinova@yahoo.com
Организационен секретар: Ивета Митева
e-mail: i_miteva@cml.mu-sofia.bg

СПЕШНА МЕДИЦИНА 

Издава Българското дружество по спешна медицина

ISSN 0861-9964


Жанров и тематичен обхват: Списанието е основано през 1993 г. и негов първи главен редактор е проф. д-р Георги Златарски, дмн. Излиза в четири книжки годишно.
Жанров и тематичен обхват: Национално списание по спешна медицина. Многопрофилно научно издание за оригинални статии, обзори, описание на случаи и други жанрове в областта на различни хирургични (в т.ч. неврохирургия, урология, оториноларингология) и терапевтични специалности, вкл. педиатрия. Обособен е и раздел COVID-19. Списанието информира за новости в научен и практически аспект на доболничната и болнична спешна медицинска помощ; разглеждат се и организационни проблеми в системата за бърза и неотложна помощ, обучението на кадрите и др.

Главни редактори: Проф. д-р Асен Балтов, директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, бул. Тотлебен 21, 1606 София
Проф. д-р Стоян Миланов, председател на Българското дружество по Спешна медицина и началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД.

Организационен секретар: Диана Рангелова,
e-mail: ndsk@pirogov.bg

Координатор за ЦМБ: Ивета Митева,
тел. 02 952 23 93,
e-mail: i_miteva@cml.mu-sofia.bg

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
library@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
+359 2 952  31  71
+359 2 92 30 498

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation