free web templatesОТ 16 МАРТ ДО 30 АПРИЛ 2020 г. ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА НЯМА ДА РАБОТИ С ЧИТАТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ.

ЗА ТЕМАТИЧНИ И ЦИТАТНИ СПРАВКИ, МОЛЯ, ПРАВЕТЕ ЗАЯВКИ НА ИМЕЙЛ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОН.

Във връзка с наложения дистанционен режим на работа и обучение на студентите и специализантите на МУ – София, Централна медицинска библиотека предлага следните възможности за отдалечен достъп до свои фондове и чужди бази данни:

– Най-често търсените учебници (около 250) за студенти по медицина, дентална медицина и фармация – след регистрация при заявка на имейл: i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg

– Репозиториум – съдържа около 1600 монографии, статии, лекционни курсове, дисертации и други научни разработки на преподаватели от МУ – София и други водещи български медицински специалисти – свободен достъп – http://cml.mu-sofia.bg:8080/xmlui/?locale-attribute=bg

– Достъп до световноизвестни медицински бази данни, в това число пълнотекстови - след регистрация при заявка на имейл: i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg

1. Чрез OVID във: MEDLINE; ЕBM reviews-Cochrane database of Systematic Reviews; Journals@Ovid Full Text; Books@Ovid http://ovidsp.tx.ovid.com

2. Чрез EbscoHost във: MEDLINE Complete https://search.ebscohost.com/login.asp

3. Web of Science - http://www.webofknowledge.com (Thomson Reuters)

4. Science Direct®- http://www.sciencedirect.com (Elsevier)

5. Scopus® - http://www.scopus.com (Elsevier)

– свободен достъп до абстрактите (на български и на английски) на списанията, издавани от ЦМБ - http://cml.mu-sofia.bg/CML/journals_bg.html

– Свободен достъп до 30.04 до Dynamed – ресурс от ново поколение, който подпомага бързото и ефикасно вземане на решения в медицинската практика. Съдържанието, на което се доверяват над 1 милион практикуващи лекари, се подготвя от 600 признати специалисти от цял свят в отделните области,които синтезират и анализират наличната медицинска информация. Продуктът включва също фармацевтична информация на Micromedex и се допълва ежедневно – https://www.dynamed.com/home

– Дигитална библиотека "Българска психиатрична книжнина" - достъп след регистрация при заявка на имейл: i_miteva@cml.mu-sofia.bg

- La Bibliothèque numérique de l’Agence Universitaire de la Francophonie (BNEUF) offre plus de 11 millions de ressources documentaires scientifiques et culturelles ainsi qu’un Atlas de 18.000 experts-universitaires issus des établissements membres du réseau AUF – свободен достъп - https://bneuf.auf.org/#!/