free html site templates

Оригинални статии

Original articles

Роля на вътреболничното лечение с мелатонин при пациенти с инфекция, причинена от COVID-19. Сърдечно-съдови заболявания, 2022, 53, № 1,
37-43


Д. Якова-Христова1, Я. Симова1,2,3,
М. Христов4, Т. Кундуржиев5, Н. Димитров1,2, Т. Веков2,3 
1МБАЛ ,,Сърце и мозък“ – Плевен, България
2Медицински университет – Плевен
3Български кардиологичен институт – София
4СБАЛ по кардиология – Плевен
5Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София

Резюме. Въведение: Мелатонинът е хормон, синтезиран от епифизата, с доказани антиокси-
дантни, противовъзпалителни и имуномодули-ращи свойства, които могат да бъдат от полза за намаляване на тежестта на инфекцията, причинена от COVID-19. Цел: Да се оцени ефектът на мелатонин при хоспитализирани пациенти със среднотежка и тежка форма на COVID-19 върху показателите заболяемост и смъртност. Материал и методи: Едноцентрово срезово проучване, включващо 257 пациенти, последователно хоспитализирани в МБАЛ ,,Сърце и мозък“, Плевен, по повод на инфекция с COVID-19. При 220 от пациентите беше проведено лечение с мелатонин 5 mg, приложен вечер преди лягане, заедно със стандартното лечение за COVID-19 по протокол. Резултати: Нашият анализ показа, че при пациентите, лекувани с мелатонин, нивата на C-реактивния протеин (CRP) със средни стойности 81,88 ± 78,23 в началото и 41,23 ± 58,32 в края на проучването (р = 0,007) и левкоцитният брой съответно със средни стойности 8,48 ± 4,51 в началото и 12,87 ± 26,80 в края му (р = 0,031) са значително по-ниски. И при двете групи пациенти липсва статистически значима разлика по отношение на необходимостта от
прием в реанимационните звена и от механична вентилация, както и на смъртността. Заклю-чение: Ние установихме неутрален отговор от лечението с мелатонин върху заболяемостта
и смъртността.

Ключови думи: COVID-19, мелатонин, заболяемост, смъртност, ефикасност

Адрес за кореспонденция:
д-р Д. Якова-Христова
е-mail: dilyana_yakova@abv.bg

The role of inpatient treatment with melatonin in patients with COVID-19 infection. Cardiovascular diseases, 2022, 53, № 1, 37-43

                                                                                         

D. Yakova-Hristova1, I. Simova1,2,3, M. Hristov4, T. Kundurzhiev5, N. Dimitrov1,2, T. Vekov2,3  
1Heart and Brain Centre of Excellence, University Hospital – Pleven
2Medical University – Pleven
3Bulgarian Cardiac Institute – Sofia
4Cardiology Hospital – Pleven
5Faculty of Public Health, Medical University – Sofia

Abstract.  Abstract. Introduction: Melatonin is a hormone synthesized by the pineal gland with proven antioxidant, anti-inflammatory and immunomodulatory effects that may be helpful in reducing the severity of COVID-19 infection. Objective: To evaluate the effect of melatonin in hospitalized patients with moderate to severe COVID-19 on morbidity and mortality. Material and methods: A single-center cross-sectional study involving 257 patients consecutively hospitalized at the "Heart and Brain Hospital” in Pleven due to COVID-19 infection was completed. 220 patients were treated with melatonin 5 mg given at bedtime
together with the standard protocol treatment. Results: Our analysis showed that in patients treated with melatonin, C-reactive protein (CRP) levels averaged 81.88 ± 78.23 at baseline and 41.23 ± 58.32 at the end of the study (p = 0.007) and the leukocyte counts, with mean values of 8.48 ± 4.51 at the beginning and 12.87 ± 26.80 at the end (p = 0.031), respectively, were significantly lower. In both groups of patients therewas no statistically significant difference regarding the need of admission to the intensive care units and of mechanical ventilation, as well as in mortality. Conclusion: We found a neutral response from melatonin treatment to morbidity and mortality.


Key words: COVID-19, melatonin, morbidity, mortality, efficacy

Address for correspondence:
D. Yakova-Hristova, MD
е-mail: dilyana_yakova@abv.bg

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Централна медицинска библиотека – всички права запазени
© Central Medical Library - All rights reserved