amp template

Оригинални статии

Original articles

Живот след COVID-19: начални резултати от първата национална кампания в България. Сърдечно-съдови заболявания, 2021, 52, № 2, 39-43


Я. Симова1, 3, 4, Д. Христова1, Б. Горанова1,
Д. Горанова1, С. Мехмед2, Н. Димитров1, 3,
Т. Веков3, 4
1МБАЛ „Сърце и мозък“ ‒ Плевен,
2СБАЛ по кардиология ‒ Плевен,
3Медицински университет ‒ Плевен, 4Български кардиологичен институт ‒ София

Резюме. Четирима от всеки петима пациенти, преживели COVID-19, съобщават за персистиращи признаци и симптоми месеци по-късно. Заболяването дава трайно отражение върху работоспособността, социалния живот и психичното състояние на преболедувалите. Българският кардиологичен институт стартира първата национална, безсрочна кампания в България "Живот след COVID", благодарение на която водещи кардиолози в страната проследяват пациенти след преживян COVID-19. Над 1500 граждани се включиха чрез анкета с въпроси, свързани със здравословното им състояние. Началните резултати показват, че 80% от всички преболедува- ли са с персистиращи признаци и симптоми месеци и дори година по-късно. Най-чести са: умора (67%), сърцебиене (41%), задух (31%), гръдна болка (30%), болка по ставите (27%), главоболие (22%) и др. Проведохме медицински преглед и обработихме данните на 808 пациенти. Най-честите патологични отклонения са дестабилизиране на артериалното налягане (51%) ‒ хипертония (92%); хипотония (5%) или вариращи стойности на артериалното налягане (3%); нарушения на сърдечния ритъм (29%) ‒ тахикардия (97%) или брадикардия (3%); прояви на сърдечна недостатъчност (15%). В над половината от случаите се наложи провеждането на допълнителни изследвания и промяна в терапията. При 10% от прегледаните се наложи консултация с друг специалист. Началните резултати от нашето проучване показват, че значителна част от преболедувалите са с персистиращи и разновидни симптоми ‒ резултат от мултиорганното засягане от вируса, което налага мултидисциплинарен подход и дългосрочна медицинска грижа.

Ключови думи: живот след COVID-19, признаци, симптоми, изследвания 

Life after COVID-19: initial results of the first national campaign in Bulgaria. Cardiovascular diseases, 2021, 52, № 2, 39-43                                                                                                          

I. Simova1, 3, 4, D. Hristova1, B. Goranova1,
D. Goranova1, S. Mehmed2, N. Dimitrov1, 3,
T. Vekov3, 4
1Heart and Brain Centre of Excellence ‒ Pleven 2Cardiology Hospital ‒ Pleven
3Medical University ‒ Pleven
4Bulgarian Cardiac Institute ‒ Sofia

Abstract. Four out of five patients who survived COVID-19 reported persistent signs and symptoms months later. The disease has a lasting effect on the working capacity, social life and mental state of the patients. The Bulgarian Cardiac Institute launched in September 2020 the first national campaign in Bulgaria “Life after COVID”, thanks to which leading cardiologists in the country followed-up patients after experiencing COVID-19. More than 1,500 citizens took part in a survey with questions related to their health. Initial results showed that 80% of all participants had persistent signs and symptoms months or even a year later. The most common were: fatigue (67%), palpitations (41%), shortness of breath (31%), chest pain (30%), joint pain (27%), headache (22%) and others. We performed a medical examination and processed the data of 808 patients. The most common pathological deviations were destabilization of blood pressure (51%) – hypertension (92%); hypotension (5%) or varying blood pressure (3%); heart rhythm disorders (29%) – tachycardia (97%) or bradycardia (3%); manifestations of heart failure (15%). In more than half of the cases, additional tests and changes in therapy were required. In 10% of those examined, another specialist had to be consulted. The initial results of our study showed that a significant proportion of patients had persistent and varied symptoms – the result of multi-organ viral involvement. This would require a multidisciplinary approach and long-term medical care.
Key words: life after COVID-19, signs, symptoms, examination 

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia          Website design by Educational and scintific documentation