free site creation softwareЦеноразпис на услугите в 
Централна медицинска библиотека
1. Библиотечно-
информационни услуги
За студенти и кадри
на МУ-София  
За *външни
потребители 


1.1.


Издаване на читателска карта


• издаване за 1 година: 2.00 лв.

 • пререгистрация: безплатно 

• за 1 ден: 2.00 лв.   

• за 1 месец: 10.00 лв.

• за 1 година: 25.00 лв.

1.2. Преиздаване на изгубена или повредена читателска карта4.00 лв.4.00 лв.
1.3.Неустойка за забава на зает за дома библиотечен документ0.05 лв./ календарен ден-
1.4.Загубен/ повреден ключ на
шкафче за личен багаж
10.00 лв.10.00 лв.
1.5.Копиране, разпечатване
(формат до А4)
• Черно-бяло: 0.05 лв./ стр.
• Цветно: 0.50 лв./
стр.
• Черно-бяло: 0.10 лв./ стр.
• Цветно: 1.00 лв./
стр.
1.6.Копиране, разпечатване
(формат А3)
• Черно-бяло: 0.20 лв./ стр.
• Цветно: 1.00 лв./ стр.
• Черно-бяло: 0.50 лв./ стр.
• Цветно: 2.00 лв./ стр.
1.7.Сканиране до формат А30.05 лв./ стр.0.10 лв./ стр.
1.8.Разпродажба на отчислено
издание
• До 300 стр.: 1.00 лв. /
екземпляр
• Над 300 стр.: 2.00 лв./
екземпляр
• До 300 стр.: 1.00 лв. /
екземпляр
• Над 300 стр.: 2.00 лв./
екземпляр
1.9.Междубиблиотечно заемане:
• доставка на печатна книга от друга библиотека в България• изпращане на печатна книга до друга библиотека в България

• доставка на копие от статия от друга библиотека в България или чужбина


• изпращане на копие от статия до друга библиотека или институция в чужбина

• Съгласно ценоразписа
на библиотеката-доставчик + пощенските разходи


                      -


• Съгласно ценоразписа
на библиотеката-доставчик                       -


• Съгласно ценоразписа
на библиотеката-доставчик + пощенските разходи и такса от 5.00 лв.

• 5.00 лв. и заплащане на
пощенските разходи.

• Съгласно ценоразписа
на библиотеката-доставчик + пощенските разходи и такса от 8.00 лв.

• 32лв. и заплащане на пощенските
разходи
1.10.Тематична библиографска
справка в електронния каталог на ЦМБ или абонирана база
данни
• Безплатно

• Библиографските описания по стандарт се изготвят
допълнително при поискване, срещу заплащане от 0.20 лв./ описание
• 20.00 лв. / тема за всеки вид ресурс
• Библиографските описания по стандарт се изготвят
допълнително при поискване, срещу заплащане от 0.20 лв./ описание
1.11.Доставка на копие в България:
• електронно копие
• печатно копие

• Безплатно
• Цената за разпечатване

• 8.00 лв.
• 8.00 лв. + цената за
разпечатване
1.12.Цитатна справка от Scopus и
Web of Science, вкл. h-index
5.00 лв. +
0.20 лв / проверена
публикация по представен
авторски списък
6.00 лв. +
0.30 лв / проверена
публикация по представен
авторски списък
1.13.Цитатна справка от български източници във фонда на ЦМБ• 20.00 лв. +
0.20 лв / проверена
публикация по представен
авторски списък.
• Библиографските описания по стандарт се изготвят
допълнително при поискване, срещу заплащане от 0.20 лв./ описание.
• За актуализация на вече изготвяни справки през
последната една година, таксата е с 50% по-ниска
• 30.00 лв. +
0.30 лв / проверена
публикация по представен
авторски списък.
• Библиографските описания по стандарт се изготвят
допълнително при поискване, срещу заплащане от 0.20 лв./ описание.
• За актуализация на вече изготвяни справки през
последната една година, таксата е с 50% по-ниска
1.14.Справка за импакт фактор на списание и/или за наличие на рефериране в Scopus и Web of Science или за друг наукометричен показател5.00 лв. +
0.50 лв. за проверено заглавие на списание
6.00 лв. +
1.00 лв. за проверено заглавие на списание 
1.15.Редакция на библиографски списък към писмена научна разработка (курсова работа, дисертация, статия и др.)0.20 лв./ библиографско описание.0.30 лв. / библиографско описание
1.16.Индивидуално или групово обучение по информационна или публикационна грамотностПо индивидуална оферта, спрямо съдържанието и времетраенето на конкретното обучениеПо индивидуална оферта, спрямо съдържанието и времетраенето на конкретното обучение

2. Предпечатни услуги (отдел „Научна медицинска информация“)Такса в лв. с ДДС 

2.1.

Езикова редакция с корекция и ревизия:

• на български език

• на английски език 


• 4.00 лв./стр.

• 5.50 лв./стр.

2.2.Форматиране с нанасяне на корекции и
разпечатка на хартия:
• едноколонно
• двуколонно


• 4.00 лв./стр.
• 5.50 лв./стр.
2.3.Компютърен дизайн на корица• До 3 редакции: 60 лв./бр.
• Над 4 редакции: 90 лв./ бр. 
2.4.Отпечатване в издание на черно-бяла реклама
и/или текст (тип рекламно-информационен)

• 200 лв./стр.
2.5.

Отпечатване в издание на многоцветна страница
• авторска
• реклама в книжно тяло
• реклама на корица

• 480 лв.
• 600 лв.
• 720 лв.
2.6.Разпространение на готова вложка със списание
2 лв./книжка

* Съгласно чл. 3 от Правилника за устройството, дейността и организацията на Централна медицинска библиотека, външни потребители са всички, които не са преподаватели, студенти, докторанти, специализанти, служители и пенсионирани кадри на МУ – София.

Библиотечно-информационните услуги, чиито цени са включени в настоящия ценоразпис, се извършват спрямо Правилата за обслужване на ЦМБ.

Цените за изпълнение на услуги 1.10. до 1.15. са за стандартния срок, специфичен за дадената услуга. Заявки за бързи услуги под 5 работни дни се изпълняват при възможност и цената се увеличава с 50%.

Ако във връзка с изпълнението на дадена услуга възникнат извънредни разходи, например за пощенски пратки, банкови преводи и др., те се добавят към цената на съответната услуга и се заплащат от възложителя.

Други услуги за физически или юридически лица извън настоящия ценоразпис, се договарят индивидуално, след одобрение на директора на ЦМБ.

Таксите са в лева с ДДС. Могат да се заплащат по банков път, с наложен платеж или на касата на ЦМБ. 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет – София

IBAN: BG 31 BPBI 7940 3163 9820 01
BIC: BPBIBGSF
БАНКА: "Юробанк България" АД
Номер по ДДС: 831385737
БУЛСТАТ: 8313857370087

Адрес
Централна медицинска библиотека, МУ-София
ул. “Св. Г. Софийски” № 1
1431 София, България


За връзка с нас
+359 2 952 31 71
library@cml.mu-sofia.bg 
Facebook Messenger 

Политика за защита на личните данни       |       Политика за бисквитките

© Централна медицинска библиотека – всички права запазени