easy site maker

     Научни обзори

     Scientific reviews

За нормативните технически, функционални и хигиенни изисквания към сградите, вътрешните сградни инсталации и дейността на лечебните заведения в условията на COVID-19. ‒ Детски и инфекциозни болести, 13, 2021, № 1, 26-33. 


В. Войнова-Георгиева(1), В. Дойчева(1), Й. Митова-Минева(1), В. Воденичаров(1), В. Георгиев(2)

(1)Катедра „Епидемиология и хигиена“, МУ – София
(2)ВСУ „Л. Каравелов“ – София

Резюме. Разглеждат се предвидените в различни нормативни документи технически изисквания и хигиенни стандарти за сградите и вътрешните сградни инсталации на лечебните заведения. Изпълнението на тези изисквания би повишило готовността на лечебните заведения за изолация на (съмнително) болен от инфекция, която би могла да се предава аерогенно (тежък остър респираторен синдром и/или COVID-19), с цел недопускане разпространението на инфекцията сред персонала, други болни и посетители, особено такива с понижен имунитет или попадащи в друга рискова група, уязвима към различни патогени, предавани в болничната среда. Основно се спираме на Наредба № РД-02-20-3 на МРРБ от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, както и на Медицинския стандарт по превенция и контрол на ВБИ, утвърден с Наредба № 3 от 08.05.2013 г. на Министерството на здравеопазването. Привеждането на изолационни помещения или части от сгради на лечебните заведения в страната към цитираните изисквания би повишило готовността им за ранен отговор при епидемични ситуации, свързани с аерогенно предавани инфекции.

Ключови думи: нормативни актове, технически изисквания, аерогенно предавани инфекции, хигиенни стандарти, лечебни заведения за болнична помощ  

The regulated technical, functional and hygienic requirements to the buildings, internal building installations and the activity of the healthcare establishments in the conditions of COVID-19. ‒ Child and infectious diseases (Детски и инфекциозни болести), 13, 2021, № 1, 26-33. 


V. Voynova-Georgieva(1), V. Doycheva(1), Y. Mitova-Mineva(1), V. Vodenicharov(1), V. Georgiev(2)

(1)Department of Epidemiology and Hygiene, Medical University – Sofia
(2)USEA „L. Karavelov” – Sofia

Abstract. The technical requirements and hygiene standards for the buildings and internal building installations of the medical establishments provided in various normative documents are considered. Fulfilment of these requirements would increase the readiness of medical institutions to isolate a (suspected) patient with an airborne infection (such as Severe Acute Respiratory Syndrome and/or COVID-19), in order to prevent the spread of infection among staff, other patients and visitors, especially those with reduced immunity or falling into another risk group vulnerable to various pathogens transmitted in the hospital environment. We mainly focus on the Ordinance No. RD-02-20-3 of the Ministry of Regional Development and Public Works of 21/12/2015 for design, implementation and maintenance of public service buildings in the field of education and science, healthcare, culture and arts, as well as the Medical Standard on prevention and control of hospital-acquired infections, approved by the Ordinance No. 3 of 08/05/2013 of the Ministry of Health. Adjustment of isolation rooms or parts of buildings of medical institutions in the country to the cited requirements would increase their readiness for early response in epidemic situations related to airborne infections.Key words: normative acts, technical requirements, airborne infections, hygiene standards, healthcare establishments 

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia        Website design by Educational and scientific documentation