free web maker

     Оригинални статии

     Original articles

Адаптирана програма по плуване, прилагана в ранна детска възраст подобрява физическата годност на децата - Детски и инфекциозни болести, 11, 2019, № 1, 3-7. 


Б. Рангелова1, В. Върбанова2

1Департамент по спорт, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
2Отделение по клинична хематология, МБАЛ „Сердика“ – София

Резюме. Спортната дейност укрепва и подобрява здравето и допринася за развиването на определени умения – физически, умствени, поведенчески. Плуването, освен за общо въздействие върху подрастващия организъм, се използва и за закаляване и като част от рехабилитационния комплекс при деца с нарушения на опорно-двигателния апарат. Изследвани са адаптирани за възрастта пара-
метри за физическа активност при 18 бебета, разделени в три групи според възрастта на включване в програма за плуване. Група 1, при навършване на 6 мес., n = 6, група 2, при навършване на 12 мес., n = 6, група 3, при навършване на 18 мес., n = 6. Получените резултати показаха значимо подобряване на всички изследвани показатели за оценка на физическата дееспособност с изключение на сила на ляв горен крайник. Разликите са най-големи между най-рано и най-късно започналите (започнали на 6 мес. срещу започнали на 18 мес.: дееспособност преди навършване на 3 г. – ходи стабилно 2.5 мес. по-рано, качва се и слиза по стълби 2.38 мес. по-рано; дееспособност след навъшване на 3 г. – качва се и слиза по стълба самостоятелно 4,83 мес. по-рано; гладко бягане 2,45 m/s повече; скок на дължина от място с два крака 9,72 cm повече; хвърляне на плътна топка 80 g със засилване – дясна ръка полза 1,15 cm/лява полза 0,98 cm; 2,67 повече брой клякания за 20 s). Установи се, че адаптираната програма по плуване подобрява физическата дееспособност още в ранна възраст.Ключови думи: плуване, бебета, физическа активност, физическа дееспособност, физическа годност

Адрес за кореспонденция: Биляна Рангелова, Департамент по спорт, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, бул. Цар Освободител 15, 1504 София, България, тел: (+359) 887593000, e-mail: bilytumanova@gmail.com

An adapted swimming program applied in infants improves physical fitness - Detski i infectsiosni bolesti (Pediatric and Infectious Diseases), V. 11, 2019, № 1, 3-7. 


B. Rangelova1, V. Varbanova2

1Sports Department, Sofia University „St. Кl. Оhridski“
2Department of Clinical Hematology, MHAT “Serdika” – Sofia

Abstract. Sports activity strengthens and improves health and contributes to the development of physical, mental and behavioral skills. Swimming, a representative of the physical activity besides the common sport benefi cial eff ects on the adolescent organism, is used for hardening as a part of healing gymnastics and rehabilitation in children with disorders of the musculoskeletal system. In the present study, the effect of an adapted swimming program on physical fi tness in healthy children up to 3 years was assessed by measuring age-adjusted physical activity parameters in 18 infants divided into three groups according to the age of inclusion in a swimming program (group 1, at the age of 6 months, n = 6, group 2 – at the age of 12 months, n = 6, group – 3 at the age of 18 months, n = 6). The results showed a signifi cant diff erence in all assessed physical parameters, with the exception of left upper limb force. The diff erences are greatest between the earliest and the most recently started (started adapted swimming program at the age of 6 months compared to started at the age of 12 to 18 months: capacity before the age of 3: walking steadily 2.5 months earlier, getting up and down on stairs 2.38 months earlier, capacity after 3 years: up and down stairs alone 4.83 months earlier, smooth running 2.45 m/sec more, leap in length from a place with two legs 9.72 cm more, throwing a thick ball 80 g with reinforcement – right hand benefit 1.15 cm/left hand benefi t 0.98 cm, 2.67 times more in the number of squats for 20 seconds). In conclusion, the adapted swimming program improves physical fi tness at an early age. Group 1 babies are most effective.

Key words: swimming, babies, physical activity, physical capacity, physical fitness


Address for correspondence: B. Rangelova, Sports Department, Sofia University „St. Кl. Оhridski“, tel.: (+359) 887593000, e-mail: bilytumanova@gmail.com

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia        Website design by Educational and scientific documentation