amp templates

     Оригинални статии

     Original articles

Анализ на ефективността на разходите на комбинираните антиретровирусни терапии, съдържащи интегразни инхибитори, за лечение на HIV позитивни пациенти - Детски и инфекциозни болести, 11, 2019, № 2, 27-33. 


Т. Веков1, Н. Велева1, С. Цанков1, Ж. Колев2

1Фармацевтичен факултет, МУ – Плевен
2Фармацевтичен факултет, МУ – Варна

Резюме. Цел на проучването е да се представи анализ разход/ефективност на комбинираните антиретровирусни терапии (КАРТ), съдържащи интегразни инхибитори (INSTI), за лечението
на HIV позитивни пациенти. Затова бе извършено моделиране на локални данни за разходи и здравни ползи на алтернативните КАРТ и бе реализирано косвено сравнение, базирано на мрежов метаанализ. Входящите данни в модела са измерените и оценени клинични крайни точки в рандомизираните многоцентрови изпитвания GS-US-380-1489 и GS-US-380-1490. При анализа на ефективността на разходите за КАРТ, съдържащи интегразни инхибитори, при лечението на HIV позитивни пациенти достигнахме до изводите, че КАРТ, съдържащи bictegravir, доминират терапиите, съдържащи elvitegravir и dolutegravir, с подобрена терапевтична ефикасност и по-нисък разход за годишен терапевтичен курс. КАРТ, съдържащи elvitegravir, не са разходно ефективни в сравнение с комбинациите, включващи dolutegravir, поради малки терапевтични предимства и твърде висока цена за годишна терапия, но са разходно ефективни спрямо терапиите, съдържащи raltegravir. Установихме и че вероятността терапиите, съдържащи bictegravir, да бъдат разходно ефективни в сравнение с терапиите, съдържащи raltegravir и dolutegravir, е съответно 82% и 64%.

Ключови думи: анализ разход/ефективност, комбинирани антиретровирусни терапии, HIV позитивни пациенти

Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, дмн, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

Cost-effectiveness analysis of the combined antiretroviral therapies containing integrative inhibitors for the treatment of HIV positive patients - Detski i infectsiosni bolesti (Pediatric and Infectious Diseases), V. 11, 2019, № 2, 27-33. 


T. Vekov1, N. Veleva1, S. Tsankov1, Zh. Kolev2

1Faculty of Pharmacy, MU – Pleven
2Faculty of Pharmacy, MU – Varna

Abstract. The aim of the presented study was to present a cost-eff ectiveness analysis of combination antiretroviral therapies (CART) containing integrase inhibitors (INSTI) for the treatment of HIV positive patients. Therefore, the modeling of local data on the costs was done and health benefi ts of alternative CARTs and was implemented indirectly comparison based on network meta-analysis. Model inputs are the measured and evaluated clinical endpoints in the randomized multicenter trials GS-US-380-1489 and GS-US-380-1490. In analyzing the cost-eff ectiveness of CART containing integrase inhibitors in the treatment of HIV-positive patients, we came to the conclusion that CART containing bictegravir is dominated by therapies containing elvitegravir and dolutegravir with improved therapeutic effi cacy and lower annual costs therapeutic course. CARTs containing elvitegravir are not cost eff ective compared to combinations including dolutegravir due to their low therapeutic benefi ts and too high annual treatment cost, but are cost eff ective compared to raltegravir containing therapies. We also found that bictegravircontaining therapies were more cost-eff ective than raltegravir and dolutegravir-containing therapies, respectively 82% and 64%.
Key words: cost-eff ectiveness analysis, combination antiretroviral therapies, HIV positive patients

Address for correspondence: Prof. T. Vekov, Faculty of Pharmacy, Medical University – Pleven, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia        Website design by Educational and scientific documentation