simple web templates

Оригинални статии

Original articles

Профилактика на острите респираторни заболявания сред активно спортуващи лица – Български медицински журнал, 16, 2022, № 1, 36-41 


Т. Георгиева, Е. Насева, Кр. Ранков, М. Николова


Резюме.
Активно спортуващите лица се консултират основно със своя общопрактикуващ лекар при остри респираторни заболявания (ОРЗ), като се отчитат значителен брой амбулаторни посещения през зимния сезон. През предепидемичния сезон 2018/2019 г., най-голяма част от спортистите са приемали допълнително витамини, добавки и имуностимулатори като начин за предпазване от грип и ОРЗ, докато през пандемичния сезон 2019/2020 г. на преден план излизат хигиенните мерки, свързани с често миене на ръцете, дезинфекция и провет­ряване на помещенията. Висок е процентът на спортуващите, които посещават фитнес зали и занимания на закрито, когато са болни, или продължават да тренират активно, независимо от наличието на ОРЗ. Налице е слаба осведоменост за възможностите за предпазване и за ползите от противогрипните ваксинации.

Ключови думи: профилактика, респираторни заболявания, спортисти, COVID-19

Адрес за кореспонденция: Теодора Георгиева, Катедра „Физиология и биохимия“, НСА „В. Левски” – София,
e-mail: tgeorgieva@ncipd.org 

Prevention of acute respiratory diseases amongst active athletes – Bulgarian Medical Journal, 16, 2022, № 1, 36-41 


T. Georgieva, E. Naseva, Kr. Rankov, M. Nikolova

Abstract. Active athletes seek for medical advice for acute respiratory diseases (ARD) mainly from their general practitioners and the number of outpatient visits during the winter season is significant. During the 2018/2019 pre-pandemic season, most athletes took additional vitamins, supplements and immunostimulants in order to prevent influenza and ARD, while during the 2019/2020 pandemic season, the hygiene measures, related to frequent hand washing, disinfection and ventilation of the premises have become the leading step. The percentage of athletes who attend fitness centers and practice indoor activities is high even when they are ill or when they continue to train actively, regardless of the presence of ARD. There is a low awareness of prevention options and the benefits of influenza vaccinations.

Key words: prevention, respiratory diseases, athletes, COVID-19

Address for correspondence: Teodora Georgieva, Department of Physiology and Biochemistry, National Sports Academy “V. Levski” – Sofia,
e-mail: tgeorgieva@ncipd.org 

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
ул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти:

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Централна медицинска библиотека – всички права запазени
© Central Medical Library - All rights reserved