Том 24, 3/2022

Оригинални статии

- Д. Щерева-Тзуни, В. Митрева, Е. Насева
Отражение на COVID-19 пандемията върху функционирането на денталните
практики и общото здраве на пациентите в България ‒ Обща медицина, 24, 2022, № 3, 3-10
 
- Б. Цафарова, С. Иванова, Й. Ходжев, В. Толчков, Н. Янев, Д. Костадинов,
В. Юрукова, В. Миланов, С. Панайотов
Отрицателни резултати за Mycobacterium tuberculosis и Cutibacterium acnes при анализ на включени в парафин тъканни проби от пациенти с туберкулоза и саркоидоза ‒ Обща медицина, 24, 2022, № 3, 11-18
 
- Д. Терзиев, Д. Терзиева, В. Андонов, М. Митков, Н. Матева 
Връзка между биомаркери на оксидативен стрес и инсулинова резистентност при пациенти с чернодробна цироза ‒ Обща медицина, 24, 2022, № 3, 19-26 

- Пл. Латев, Р. Димова, Р. Стоянова, Г. Цигаровски
Рискови фактори и оценка на сърдечно-съдовия риск – кохортно проучване сред българската популация ‒ Обща медицина, 24, 2022, № 3, 27-31

online web builder
Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Централна медицинска библиотека – всички права запазени
© Central Medical Library - All rights reserved