website creation software

Оригинални статии

Original articles

Клиничното етично консултиране чрез Морално разсъждаване върху казуси и Балинтови групи в помощ на общата практика.  Обща медицина, 2020, 22 (5): 50-57

С. Александрова-Янкуловска
Факултет „Обществено здраве“, Медицински университет – Плевен
 
 
Резюме. Целта на представеното изследване е да се сравнят методологията на Балинтовите групи и Моралното разсъждаване върху казуси (МРК) и да се достигне до заключение относно възможностите за интеграция на тези два метода в контекста на клиничната етична консултация и приложимостта им в общата практика у нас. Приложена е комплексна методология, включваща контент-анализ, сравнителен анализ и SWOT анализ. Методиките на водене на Балинтова група и на сесия по Морално разсъждаване върху казуси, като обект на изследването, също са представени накратко. След направения сравнителен анализ и натрупания личен опит с двата метода, аргументираме интеграцията на двата подхода, което би било специфичен български принос в подходите за клинично етично консултиране. За натрупването на достатъчно опит трябва да се обучат повече лица с паралелни компетенции на фасилитатори по МРК и Балинтови лидери. При всички случаи необходимостта от разгръщане на повече форми на емоционална, психологична и морална подкрепа на лекарите в общата практика е безспорна. Интегриран метод на клинично етично консултиране може да предложи такава всестранна подкрепа.

Ключови думи: Балинтови групи, Морално разсъждаване върху казуси, клинична етична консултaция, интегриран подход, обща практика 

Clinical ethics consultation through moral case deliberation and balint groups in support of general practice. General Mеdicine, 2020, 22 (5): 50-57
 
                                                                                    

S. Aleksandrova-Yankulovska
Faculty of Public Health, Medical University – Pleven

 
Abstract. The aim of this article is to compare the methodology of the Balint Groups and Moral case deliberation (MCD) and to come to a conclusion about the possibilities for integrating these two methods in the context of clinical ethics consultation and their applicability in general practice in our country. A complex methodology including content analysis, comparative analysis and SWOT analysis has been implemented. The methodologies for conducting the Balint Group and MCD session are also briefly presented. After a comparative analysis and based on the author’s personal experience with both methods, the author argues for the integration of the two approaches, which would be a specific Bulgarian contribution to the methodology of clinical ethics consultation. To gain sufficient experience more people with concurrent competencies of MCD facilitators and Balint leaders need to be trained. In any case, the need to deploy more forms of emotional, psychological and moral support for GPs is undoubted. An integrated method of clinical ethics consultation can offer such comprehensive support.
Key words: Balint groups, moral case deliberation, clinical ethics consultation, integrated approach, general practice

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Централна медицинска библиотека – всички права запазени
© Central Medical Library - All rights reserved