how to build your own website for free

Научни обзори

Scientific reviews

Salvia officinalis: антимикробно действие при коронавируси и други патогени. Приложение при респираторни заболявания. Обща медицина, 2020, 22 (4): 80-83 


Р. Памукова-Майкълсън

Катедра „Превантивна медицина“, Факултет по обществено здраве, МУ – София

Резюме. Изследвания, проведени в различни държави, сред които и България, доказват антимикробното действие на Salviа officinalis при редица патогени, в това число и коронавируси SARS-CoV и IBV. Ефектът е обусловен от биологично активните ѝ вещества. Лечебното растение има история на хилядолетно приложение в областта на пулмологията и днес се използва в лекарствени средства за респираторни заболявания. Съществува позитивна възможност Salviа officinalis да допринесе за решаването на актуалните предизвикателства пред системите на здравеопазването, като пандемията от COVID-19 (причинена от коронавирус SARS-CoV-2, по данни на СЗО, чрез умелото ѝ приложение в комбинация с профилактични и терапевтични мерки.
 
Ключови думи: Salviа officinalis, антимикробно действие, коронавируси SARS-CoV, IBV, COVID-19, респираторни заболявания

Salvia officinalis: antimicrobial activity against coronaviruses and other pathogens. Application in respiratory diseases. General Mеdicine, 2020, 22 (4): 80-83                                  


R. Pamukoff-Michelson
Department of Preventive Medicine, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia

Abstract.  Studies conducted in many countries, incl. Bulgaria, demonstrate the antimicrobial activity of Salviа officinalis against different pathogens including coronaviruses SARS-CoV и IBV. The effect is due to its biologically active compounds. The medicinal plant has a millennial history of application in pulmonology and today is used in medicines for respiratory diseases. There is a significant opportunity that Salvia officinalis could contribute to the solution of contemporary challenges facing our healthcare systems like the Coronavirus disease (COVID-19) pandemic (caused by the coronavirus SARS-CoV-2, according to WHO (22)) through its appropriate use in prophylactic and therapeutic applications.

 


Key words: Salviа officinalis, antimicrobial activity, coronaviruses, IBV, SARS-CoV, COVID-19, respiratory diseases

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia          Website design by Educational dnd scientific documentation