free html templates

Научни обзори

Scientific reviews

Място на физикалната терапия в лечението на комплексния регионален болков синдром (синдром на Зудек). Обща медицина, 2020, 22 (4): 75-79 


М. Михайлова
1, Ж. Русева2
1Катедра по физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания, МУ – Варна
2Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, Mедицински университет – Варна


Резюме. Комплексен регионален болков синдром (КРБС) е съвременното наименование на заболяването, по-известно в близкото минало болест на Зудек. Ако не се открие и лекува навреме, КРБС има дълготрайни негативни последствия за заболелите лица. В статията са описани характерните патофизиологични и клинични особености на синдрома. Подробно е разгледано мястото на физикалните фактори в неговото лечение. Своевременното поставяне на правилна диагноза и правилният терапевтичен подход при пациенти с КРБС имат решаващо значение за съхраняване на работоспособността на засегнатите лица и за скъсяване на времето за пълно възстановяване. Интердисциплинарният подход е водещ в съвременното лечение на КРБС. Първостепенно място в лечението заемат физикалните фактори, съобразени с етапа на заболяването. Стремежът е към постигане на максимално физическо, психично и поведенческо възстановяване на засегнатите лица.

Ключови думи: комплексен регионален болков синдром, терапевтични подходи, физикални фактори

The place of physical therapy in treatment of complex regional pain syndrome (Sudeck’s disease). General Mеdicine, 2020, 22 (4): 75-79                                   


M. Mihajlova1, Z. Ruseva2
1Department of Physiotherapy, Rehabilitation, Thalassotherapy and Occupational Diseases, MU – Varna
2General Medicine and Clinical Laboratory, Medical University – Varna


Abstract.  Complex regional pain syndrome is the modern name of the disease previously known as the Sudeck’s disease. If not found and treated early, CRPS can have long term negative consequences. The pathophysiological and clinical characteristics of the syndrome are described in the article. The importance of physical factors in treating the condition has been thoroughly explored. Timely diagnosis and the right therapeutic approach in patients with CRS are crucial to maintaining the health of the affected individuals and shortening the recovery time. Employing an interdisciplinary approach is the contemporary solution to the problem. Physical factors relevant to the stage of the disease occupy the first place in the treatment. The physical factors, relevant to the stage of the disease, are the most important thing to consider when it comes to treatment. The aim is to achieve maximum physical, psychological and behavioral recovery of the patient.Key words: complex regional pain syndrome, therapeutic approach, physical factors  

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Централна медицинска библиотека – всички права запазени
© Central Medical Library - All rights reserved