simple site templates

Научни обзори

Scientific reviews

Комплексен подход при лечение на краен стадий на бъбречна недостатъчност при диабетици чрез перитонеална диализа. Обща медицина, 2020, 22 (4): 65-68 


Р. Зорчева, С. Стайкова, Б. Иванова, Д. Дамянова, В. Маджова

Медицински университет „Д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Резюме. Диабетиците са една от рисковите групи пациенти на перитонеална диализа. Преди започването на заместителна терапия на бъбречната функция, при тях вече съществуват различни усложнения като хипертония, ИБС, хипертрофия на лявата камера, аритмия, ортостатична хипотония, облитерация на съдове, диабетна ретинопатия, дислипидемия. В обзора се разглеждат особеностите в лечението на диабетици чрез перитонеална диализа.

Ключови думи: перитонеална диализа, хронично бъбречно заболяване/терминален стадий, бъбречно-заместващо лечение, захарен диабет

Treatment of end-stage renal disease in diabetics by peritoneal dialysis: a complex approach. General Mеdicine, 2020, 22 (4): 65-68 
                                      


R. Zortcheva, Sv. Staykova, B. Ivanova,

D. Damyanova, V. Madzhova
Medical University „Prof. Paraskev Stoyanov” – Varna

Abstract.  The diabetics fall into the risk group of peritoneal dialysis patients. Different types of complications like hypertension, IHD (ischemic heart disease), left ventricular hypertrophy, arrhythmia, orthostatic hypotension, obliteration of blood vessels, diabetic retinopathy, dyslipidemia, etc., are already present by the start of renal replacement therapy. In this review, we discuss the differences in treating diabetic patients by peritoneal dialysis.

Key words: peritoneal dialysis, end-stage renal disease, renal replacement therapy, diabetes mellitus 

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia          Website design by Educational dnd scientific documentation