bootstrap themes

Оригинални статии

Original articles

Приоритетни сфери и предпочитания към стила на живот на лекаря по обща медицина. Част 1. Обща медицина, 2020, 22 (4): 3-10

А. Алакиди1, В. Михайлова2,3, М. Льочкова3, Д. Димитрова4
1Катедра „Хигиена, екомедицина и хранене“, МФ, МУ – София
2Катедра „Кинезитерапия“, ФОЗ, МУ – София
3Катедра „Управление на здравните грижи“, ФОЗ, МУ – Пловдив
4Катедра „Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването“, ФОЗ, МУ – ПловдивРезюме. Въведение. За разлика от разискваната проблематика относно дейността на общопрактикуващия лекар (ОПЛ), настоящото проучване е посветено на съпътстващи професионалния обсег интереси, виждания и нагласи, вплетени в стила на живот. Цел. Изследването се фокусира върху значимостта на съпровождащи жизнения път на общопрактикуващия лекар предпочитания и цели, обособени в основни сфери, като предпоставки за ефективното му справяне в професионален и личен план. Материал и методи. Обхванати са 91 общопрактикуващи лекари (с потвърдена представителност) посредством трансверзално социологическо изследване по анкетен метод, проведено през декември 2018 г. Фиксирани са областите: професионални интереси и удовлетворение, семейство, религия, хобита, обществена и политическа дейност, приятели и познати, свободно/непланирано време и др. Въпросите са затворени, с петстепенна скала за оценка. Резултати. В отношението и ангажираността към проблемите, касаещи основните сфери, преобладават ценностните нагласи, свързани с хармоничното съжителство със семейството (94.5%), концентрирани в средната възрастова група и с изразен превес за жените (P < 0.05); следва индикаторът професионален успех и удовлетворение (86.9% при P > 0.05); приоритетно са посочени гореизброените сфери, при неглижиране от мнозинството на обществена и политическа дейност, религия и вероизповедание. Заключение. Възможността за оптимално балансиране между изявените предпочитания и интереси в различни сфери от живота на общопрактикуващия лекар кореспондира с целите за успешно справяне с професионалните ангажименти и ежедневието в личен план, способстващо за ключовата роля на ОПЛ в постигане на по-добър здравен статус на населението на базата на усъвършенствана здравна система в областта на първичната медицинска помощ.

Ключови думи: общопрактикуващ лекар, жизнен стил, сфери на живота  

Priority spheres and preferences for the general practitioner’s lifestyle. Part I. General Mеdicine, 2020, 22 (4): 3-10                                       
                                                      

A. Alakidi1, V. Mihaylova2,3, M. Liochkova3,
D. Dimitrova4
1Department of Hygiene, Ecology and Nutrition, Ministry of Health, Medical University – Sofia
2Department of Physiotherapy, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
3Department of Health Care Management, Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv
4Department of Health Management and Health Economic, Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv

Abstract. Introduction. In contrast to the problems discussed with the general practitioner’s work, the present study is devoted to professional interests, attitudes, and visions implemented into the lifestyle. Purpose. It focuses on the importance of the life path of the general practitioner preferences and goals, set in the main areas as prerequisites for their effective coping in professional and personal terms. Material and methods. A total of 91 general practitioners (with proven representativeness) were surveyed by means of a transversal sociological survey conducted in December, 2018. Areas such as professional interests and satisfaction, family, religion, hobbies, public and political activity, friends and acquaintances, free/unplanned time, etc., were embraced. The questions were closed, with a five-point rating scale. Results. In terms of attitude and commitment to the main spheres, the values of the harmonic cohabitation with the family predominate (94.5%), concentrated in the average age group and expressing the prevalence of women (P < 0.05); the indicator of professional success and satisfaction (86.9% for P> 0.05) follows; as a matter of priority, the spheres mentioned above, in the sphere of social and political activity, religion, neglected by the majority of spheres. Conclusion. The opportunity offered to optimally balance the so-called preferences and interests in different areas of the general practitioner’s life corresponds to the goals of successfully dealing with professional tasks and daily life on a personal level. It contributes to their key role in achieving a better health status of the population of the basis of an advanced health system in the field of primary care.

Key words: general practitioner, lifestyle, spheres of lifey words: general practitioner, lifestyle, spheres of life 

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia          Website design by Educational dnd scientific documentation