Повече за нас

web templates free downloadИзданието е създадено с цел да запознава медицинската общност с проблематиката и спецификата на работата на лекаря в общата медицинска практика. Идеята за неговото създаване възниква в хода на здравната реформа у нас, вследствие на която тежестта по решаването на проблемите на пациентите се прехвърля от болничните в доболничните структури.

Целта на сп. "Обща медицина" е не само да осигури достъп на всички лекари и здравни професионалисти до информация за общата медицинска прак­тика, но и да предложи редовно излизащо авторитетно издание, представящо стойностни научни изследвания. В изданието се публикуват теоретични материали, отнасящи се до здравната реформа в България и до проблемите, касаещи ОПЛ; авторски статии от различни области на медицината, които да обогатят познанията на ОПЛ по съответния проблем и да спомогнат за преодоляването на слабостите в работа му; обзорни материали и информация за международни научни събития, нови курсове по обща медицина и др. Списанието е с безспорен научен характер.

Изискванията към авторите са стандартните за българската научна медицинска периодика. Всеки постъпил материал се рецензира. Доказателство за достойнствата на изданието е желанието на колеги от всички медицински университети у нас да публикуват в него. Списанието е включено с идентификационен код (ISSN) в международната система за регистрация на периодичните издания. Всеки брой се обработва в БД "Българска медицинска литература", а благодарение на наличните резюмета и ключови думи на английски език и в EMBASE/Excerpta Medica

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia          Website design by Educational dnd scientific documentation