Filter by: Subject

Results Per Page:

nosocomial infections, outbreaks of nosocomial infections, medical facilities, risk wards,etiological structure, morbidity, lethality (1)
вътреболнични инфекции, взривове от вътреболнични инфекции, лечебни заведения, рискови отделения, етиологична структура, заболяемост, леталитет (1)