Central Medical Library - Sofia

Silymarin в клиничната практика

Show simple item record

dc.contributor.author Петрова/Petrova, Д./D.
dc.contributor.author Чернев/Tchernev, К./K.
dc.date.accessioned 2012-03-23T14:04:12Z
dc.date.available 2012-03-23T14:04:12Z
dc.date.issued 2008-12
dc.identifier.citation Д. Петрова и К. Чернев. Silymarin в клиничната практика - Медицински преглед, 44, 2008, № 4, 21-26. en_US
dc.identifier.issn 1312-2193 УДК:61
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/96
dc.description Доц. Диана Петрова, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Александ-ровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София ***** Assoc. Prof. Diana Petrova, M. D., Clinic of Gastroenterology, UMHAT “Alexandrovska”, 1, Sv. G. Sofiiski Str., Bg – 1431 Sofia en_US
dc.description.abstract Лечебните свойства на екстрактите от бял трън (Silybum marianum) са из-вестни от времето на Theophrastus (4-ти век преди новата ера). Основната биологичноактивна субстанция в тези екстракти е силимаринът. Silymarin е биофлавоноиден комплекс, включващ силибин, силидианин и силикристин; 80% от биофлавоноидния комплекс са представени от силибин. Silymarin (Carsil – Софарма) повишава вътреклетъчния глутатион и предотвратява оксидативния стрес в хепатоцитите чрез намаляване на токсичните кисло-родни метаболити и азотния окис. Тези свойства се използват в клинична-та практика за профилактика и лечение на медикаментозните чернодробни увреждания от ацетаминофен, дилантин, фенотиазин, халотан и метотрек-сат. Стандартизираният екстракт може да се използва ефективно като ан-тидот, приложен във висока доза (3400 mg дневно), до 48-ия час от гъбно отравяне с Amanita phalloides. Чрез намаляване на оксидативния стрес Silymarin предотвратява прогресията на чернодробните увреждания, вклю-чително от алкохол, към чернодробна цироза. Silymarin намалява фибро-образуването в черния дроб чрез инхибиране на активността на звездо-видните клетки и трансформирането им до миофибробласти, както и отла-гането на колаген и ламинин в субендотелното пространство на синусои-дите. Притежава изразен имуностимулиращ ефект чрез повишаване на лимфоцитната пролиферация и стимулиране на производството на INF-γ, IL-4 и IL-10. Стандартизираният екстракт (MK-001) in vitro потиска инфекти-рането на чернодробни клетки от вируса на хепатит С. Пациенти с хепатит С, които приемат Silymarin, показват значително по-добра физическа, пси-хическа и сексуална активност от останалите. Проучвания през последните години показват, че Silymarin може да се използва ефективно като адюван-тна терапия за предотвратяване на хепатотоксичния ефект от химиотера-пията при онкологично болни. Приложен в по-високи дози, забавя нараст-ването на простатноспецифичния антиген при болни с рак на простатата след простатектомия и радиотерапия. Прилагането на Silymarin при болни със захарен диабет води до нормализиране на HbA(1)c, кръвната захар на гладно, общия холестерол, LDL и триглицеридите ***** The healing power of silymarin has been known since ancient times (Theo-phrastus; 4th century BC). Silymarin is extracted from the milk thistle (Silybum marianum). Eighty percent of the plant extract are represented by Silibinin. Silymarin prevents liver damage and helps maintain normal liver function, pos-sibly due to its antioxidant and membrane-stabilizing properties. Silymarin (Car-sil – Sopharma) increases intracellular gluthation and prevents the oxidative stress in hepatocytes by decreasing toxic superoxide radicals and nitric oxide production. This alleviates liver damage caused by hepatotoxins and prevents the progression of liver damage, including liver damage caused by alcohol con-sumption, into liver cirrhosis. Silymarin has been found to protect hepatocytes against a number of hepatotoxic drugs, including acetaminophen, dilantin, phe-nothiazine, halothan, and methotrexate. It can be used effectively as an antidote if applied in high doses (3400 mg/daily) up to the 48th hour from mushroom poi-soning with Amanita phalloides. Silymarin stops the fibrogenesis in the liver by inhibiting the activity of the stellate cells and their transformation into myofibro-blasts as well as the deposition of collagen and laminin in the subendothelial space of the synosoids. Silymarin, overall, has a strong immunostimulatory ef-fect by increasing lymphocyte proliferation and stimulating the production of INF-γ, IL-4, and IL-10. The standardized extract (MK-001) in vitro supresses the infection of liver cells with Hepatitis C Virus. Patients with hepatitis C who take silymarin are enjoying better physical, psychological and sexual activity than those who do not take silymarin. The protective effects of silymarin can be used in cancer patients as an adjunct to established therapies, to prevent or reduce chemotherapy as well as radiotherapy-induced toxicity. When applied in higher doses, silymarin also reduces the level of the prostate-specific antigen in pa-tients with prostate cancer following prostatectomy and radiotherapy. Silymarin is effective in the treatment of diabetes mellitus as it normalizes HbA(1)c, fasting blood sugar levels, overall cholesterol, LDL, and triglycerides. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia en_US
dc.subject Silymarin, фитотерапия, антиоксиданти, хепатопротекция ***** en_US
dc.subject silymarin, phytotherapy, antioxidants, hepatoprotection en_US
dc.title Silymarin в клиничната практика en_US
dc.title.alternative Silymarin in the clinical practice en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Медицински преглед /Medical Review
    Многопрофилно научно медицинско списание за оригинални разработки: обзори, оригинални статии, казуистика. / Multiprofile medical journal for original studies: Review articles, Original papers, Case reports

Show simple item record