Central Medical Library - Sofia

Отстраняване на счупена игла при анестезия на долната челюст – диагностика, оперативна техника и превенция

Show simple item record

dc.contributor.author Тончев/Tonchev, Ц./Ts.
dc.date.accessioned 2012-03-23T08:16:23Z
dc.date.available 2012-03-23T08:16:23Z
dc.date.issued 2008-12
dc.identifier.citation Тончев, Ц. Отстраняване на счупена игла при анестезия на долната челюст – диагностика, оперативна техника и превенция. - Съвременна стоматология, 39, 2008, № 4, с. 39-46. en_US
dc.identifier.issn 1310-8999
dc.identifier.issn УДК: 616.31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/91
dc.description Адрес за кореспонденция: Д-р Цветан Тончев, дм Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия Факултет по дентална медицина Медицински университет “Проф. Параскев Стоянов” ул. “Марин Дринов” № 55 9002 Варна e-mail: mfstonchev@mu-varna.bg en_US
dc.description.abstract Счупването на игла по време на поставянето на анестезия е рядко срещано усложнение в съвременната стоматологична практика. В статията е представен случай с отстраняване на счупена игла при несполучлив опит за локална анестезия на долната челюст. За визуали-зация и ориентация са използвани рентгенологични методи. Дискутирани са възможните причини за счупване на иглата, нейното локализиране, хирургичната техника и превантивните мерки. Направен е опит за систе-матизиране на подхода и указанията при възникване на такъв инцидент и се обсъждат сроковете за отстраняване. ***** Breaking a needle during the placement of anesthesia is a rare complication in modern dental practice. This article presents a case of removing a broken needle in attempt for anesthesia at the inferior alveolar nerve block. For a visualization and orientation are used radiological methods. The possible reasons for needle fracture, some preventive measures, the needle localization and surgical technique were discussed. This publication is an attempt for a systematic approach and provides instructions for such an incident. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia en_US
dc.subject счупена игла, локална анестезия, n. alveolaris inferior, хирургична техника ***** en_US
dc.subject broken needle, local anaesthesia, n. alveolaris inferior, surgical technique. en_US
dc.title Отстраняване на счупена игла при анестезия на долната челюст – диагностика, оперативна техника и превенция en_US
dc.title.alternative Removal of a broken needle in anesthesia at the mandible – diagnosis, prevention and operative technique en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Съвременна стоматология / Modern Dentistry
    Списанието съдържа както авторски статии, така и реферати на интересни публикации от чужбина. Обхванати са всички специалности от областта на денталната медицина и пластичната хирургия в нейния аспект на лицево-челюстна хирургия. Обръща се внимание и на парастоматологичните специалности като материалознание, дентално обучение, здравни финанси и установяване на дентални практики.

Show simple item record