Central Medical Library - Sofia

Тенденции в разпространението на HIV/СПИН инфекцията в Европа и в България за периода 1986-2011 г.

Show simple item record

dc.contributor.author Дойчева/Doycheva, В./V
dc.contributor.author Митова/Mitova, Й./Y.
dc.contributor.author Ангелова/Angelova, С./S.
dc.contributor.author Минчева/Mincheva, Ц./Тs.
dc.date.accessioned 2016-01-07T12:44:27Z
dc.date.available 2016-01-07T12:44:27Z
dc.date.issued 2014-04
dc.identifier.citation В. Дойчева, Й. Митова, С. Ангелова и Ц. Минчева. Тенденции в разпространението на HIV/СПИН инфекцията в Европа и в България за периода 1986-2011 г. - БМЖ, 8, 2014, № 1, 20-27. en_US
dc.identifier.issn 1313-1516
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/857
dc.description Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Виктория Дойчева, дм, Катедра „Епидемиология”, МУ, СБАЛАГ „Майчин дом”, ет. 6, ст. 667, ул. "Здраве" № 2, 1431 София, тел. 02 952 38 44, e-mail: v.doycheva@abv.bg ***** Address for correspondence: Assoc. Prof. Viktoriya Doycheva, PhD, Department of Epidemiology, Medical University, SBALAG ”Maichin dom”, fl . 6, room 667, 2 Zdrave st., Bg ― 1431 Sofi a, tel: 359 2 952 38 44, e-mail: v.doycheva@abv.bg en_US
dc.description.abstract Резюме. HIV инфекцията е сериозен проблем за общественото здравеопазване в Европа. През 2011 г. от 50 от 53 страни от европейския регион на СЗО са постъпили данни за 53 974 диагностицирани случая на HIV инфекция, от които 28 038 са регистрирани в страните от Европейския съюз (EC) и Европейската икономическа зона (ЕИЗ). Данните от епи- демиологичния надзор показват, че предаването на HIV инфекцията продължава в повечето страни, като честотата на диагностицираните случаи е 7,6 на 100 000 души за европейския регион на СЗО и 5,7 – за Европейската икономическа зона. В различните географски области на европейския регион (Източна, Централна и Западна Европа) доминират различни пъ- тища на предаване на HIV инфекцията. Като цяло хетеросексуалният път на предаване преобладава в европейския регион на СЗО, докато предаването по полов път сред мъжете с еднополови сексуални контакти е най-широко разпространено в страните от Европейската икономическа зона. Първите случаи на HIV позитивни в България са регистрирани през 1986 г. За периода 1986-2011 г. общият брой регистрирани с HIV инфекция е 1461. За периода 2004-2011 г. броят на инфектираните мъже е 795 (заболяемост 10,6 на 100 000), а на жените – 213 (заболяемост 2,8 на 100 000). ***** Summary. HIV infection is of major public-health importance in Europe. In 2011, 53 974 HIV diagnoses were reported by 50 of the 53 countries in the WHO European Region, of which 28 038 were reported by the countries in the European Union and European Economic Area (EU/EEA). The surveillance results suggest that HIV transmission continues in many countries, with an overall rate of 7.6 diagnoses per 100 000 population for the WHO European Region and 5.7 in the EU/EEA. The rates are highest in the East of the Region. The main transmission mode varies by geographical area, illustrating the wide diversity in the epidemiology of HIV in Europe; heterosexual transmission is the main mode of transmission in the entire WHO European Region but sexual transmission between men is the most common mode in the EU/EEA. The number of AIDS cases has continued to decline in many countries, although the number has increased in several countries in the East. The fi rst cases of HIV were registered in Bulgaria in 1986. For the period 1986-2011 total number of registered HIV infected is 1461. The number of infected men is 795 (/morbidity 10.6 per 100 000), and women – 213 (morbidity 2.8 per 100 000). en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia en_US
dc.subject човешки имунодефицитен вирус, синдром на придобита имунна недостатъчност, разпространение, уязвими групи, превенция и контрол en_US
dc.subject HIV (Human Immunodefi ciency Virus). AIDS, distribution, vulnerable groups, prevention and control en_US
dc.title Тенденции в разпространението на HIV/СПИН инфекцията в Европа и в България за периода 1986-2011 г. en_US
dc.title.alternative Trends in the distribution of hiv/aids infection in Europe and in Bulgaria for the period 1986-2011 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record