Central Medical Library - Sofia

Kлетки, изолирани и култивирани от глиобластома мултиформе, имат прилики с мезенхимни стволови клетки

Show simple item record

dc.contributor.author Тумангелова-Юзеир/Tumangelova-Yuzeir, К./K.
dc.contributor.author Найденов/Naydenov, Е./E.
dc.contributor.author Иванова-Тодорова/Ivanova-Todorova, Е./E.
dc.contributor.author Младенова/Mladenova, Ц./Тs.
dc.contributor.author Начев/Nachev, С./S.
dc.contributor.author Мурджева/Murdjeva, М./M.
dc.contributor.author Кюркчиев/Kyurkchiev, Д./D.
dc.date.accessioned 2015-11-23T13:47:03Z
dc.date.available 2015-11-23T13:47:03Z
dc.date.issued 2013-12
dc.identifier.citation К. Тумангелова-Юзеир, Е. Найденов, Е. Иванова-Тодорова, Ц. Младенова, С. Начев, М. Мурджева и Д. Кюркчиев. Kлетки, изолирани и култивирани от глиобластома мултиформе, имат прилики с мезенхимни стволови клетки - БМЖ, 7, 2013, № 3, 56-60. en_US
dc.identifier.issn 1313-1516
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/833
dc.description Адрес за кореспонденция: Калина Тумангелова-Юзеир, МДЛ по клинична лаборатория и имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, бул.”Акад. Иван Гешов” 15, 1431 София, тел.: +359 2 8527046, e-mail: kullhem000@gmail.com ***** Address for correspondence: Kalina Tumangelova-Yuzeir, MDL of Clinical Laboratory and Immunology, UMHAT “Sv. Ivan Rilski”, 15 Acad. Ivan Geshov St., 1431 Sofi a, tel.: +359 2 8527046, e-mail: kullhem000@gmail.com en_US
dc.description.abstract Резюме: Глиобластома мултиформе е най-често срещаният и най-агресивен мозъчен тумор, като средната преживяемост при това заболяване е 9-12 месеца. Съвременните изследвания показват, че туморът вероятно произхожда от популации на неврални стволови клетки, които са генетично увредени по начин, който ги трансформира в туморни стволови клетки. Тези клетки, наред с другите си свойства, могат да потискат имунната система. Мезенхимните стволови клетки са фибробластоподобни, мултипотентни и имат способност да се самообновяват и да се диференцират в мезодермални клетъчни линии. Известно е също така, че те имат имуносупресивен ефект, като действат както пряко върху ефекторните клетки, така и индиректно – върху клетки, регулатори на имунния отговор. При използването на методи на клетъчно култивиране, флоуцитометрия и ELISA нашите резултати показаха сходства между клетъчна култура от мултиплен глиобластом и мезенхимни стволвови клетки по отношение на експресия на маркери и секреция на цитокини, от което може да се предполага и подобие в механизмите на супресия на иунната система. ***** Summаry: Glioblastoma multiforme is the most common and aggressive brain tumour. Recent observations suggest that gliomas can originate from neural stem cell populations which can be transformed in cancer stem cells. These cancer stem cells are able to induce suppression in the immune system. Mesenchymal stem cells are multipotent fi broblast-like cells and they have the possibility of self-renewal and differentiation in mesodermal cell lines. It is also known that mesenchymal stem cells have immunosuppressive effect affecting not only the effector cells of the immune system, but also cells which are known as regulators of the immune response. Using methods for cell culturing, flowcytometry and ELISA our results demonstrated the similarities between mesenchymal stem cells and cellular cultures from glioblastoma regarding their marker expression and cytokine secretion which give us opportunity to speculate that the similarities regarding immunosuppressive function between both kinds of cells are also possible. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia en_US
dc.subject глиобластома мултиформе, имунна регулация, мезенхимни стволови клетки, неврални стволови клетки, туморни стволови клетки en_US
dc.subject glioblastoma multiforme, immune regulation, mesenchymal stem cells, neural stem cells, cancer stem cells en_US
dc.title Kлетки, изолирани и култивирани от глиобластома мултиформе, имат прилики с мезенхимни стволови клетки en_US
dc.title.alternative Cells isolated and cultured from glioblastoma multiforme possess similarities with mesenchymal stem cells en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record