Central Medical Library - Sofia

Сравнително фармакоикономическо изследване на Ticagrelor за лечение на болни с остър коронарен синдром в България

Show simple item record

dc.contributor.author Григоров/Grigorov, Е./E.
dc.contributor.author Гетов/Getov, И./I.
dc.contributor.author Лебанова/Lebanova, Х./H.
dc.contributor.author Насева/Naseva, Е./E.
dc.date.accessioned 2015-09-14T11:26:04Z
dc.date.available 2015-09-14T11:26:04Z
dc.date.issued 2012-06
dc.identifier.citation Е. Григоров, И. Гетов, Х. Лебанова и Е. Насева. Сравнително фармакоикономическо изследване на Ticagrelor за лечение на болни с остър коронарен синдром в България - Медицински преглед, 48, 2012, № 3, 63-66. en_US
dc.identifier.issn 1312-2193
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/778
dc.description Адрес за кореспонденция: Гл. ас. маг. фарм. Евгени Григоров, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, ул. „Дунав” № 2, 1000 София, е-mail: evgeni.grigorov@pharmfac.net ***** Address for correspondence: Еvgeni Grigorov, Faculty of Pharmacy, Medical University, 2, Dunav Str., Bg – 1000 Sofia, е-mail: evgeni.grigorov@pharmfac.net en_US
dc.description.abstract Резюме: Целта на изследването е да бъде направен сравнителен фармакоикономически анализ по модифициран метод „разход/ефективност” на две различни фармакотерапевтични стратегии за профилактика на атеротромботични инциденти при лечение на острия коронарен синдром (ОКС) за всички групи пациенти (МИ със и без ST-елевация, както и нестабилна ангина), лекувани инвазивно или неинвазивно. При фармакоикономическия анализ на антитромботичната профилактика на ОКС за всички групи сравнявахме терапия с Ticagrelor по отношение на най-често използваната в момента алтернативна стратегия на лечение – клопидогрел. Наборът болни следва извадката болни, включени в клиничното проучване PLATO. Изследването е изготвено от гледна точка на платеца (здравноосигурителен фонд). В изследването използвахме като резултат за ефективността изчислените сумарни стойности на разходите за различните лекарствени подходи за антитромботична профилактика на ОКС за срок от 12 месеца. С оглед възникването на голямата част от разходите в кратък интервал от време, в изследването не сме използвали дисконтиране. ***** Summary: The aim of this study was to perform, by applying a modified "cost-effectiveness" method, a comparative pharmacoeconomic analysis of two different pharmacotherapeutic strategies for preventing atherothrombotic incidents during treatment of acute coronary syndrome (ACS) in all patient groups (MI with and without ST elevation, and unstable angina pectoris) undergoing invasive or noninvasive procedures. In this pharmacoeconomic analysis of antithrombotic prophylaxis in all ACS patient groups, we compared ticagrelor with clopidogrel, the latter being the most commonly used alternative therapeutic option at present. The set of patients followed the sample of patients included in the PLATO study. The comparative analysis was prepared from the perspective of the payer (the Health Insurance Fund). In the study, we assumed the estimated cumulative cost of each pharmacotherapeutical approach for antithrombotic prophylaxis of ACS for a 12-month period, as a final result of efficiency. With regard to cost increases within a short period of time, we did not use discounting in the study. en_US
dc.description.sponsorship Настоящото проучване е финансирано от компанията АстраЗенека. ****** This study was funded by AstraZeneca company. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia en_US
dc.subject остър коронарен синдром, разход/ефективност, антитромботична терапия en_US
dc.subject acute coronary syndrome, cost-effectiveness, antithrombotic therapy en_US
dc.title Сравнително фармакоикономическо изследване на Ticagrelor за лечение на болни с остър коронарен синдром в България en_US
dc.title.alternative Comparative pharmacoeconomic study of ticagrelor for the treatment of acute coronary syndrome in Bulgaria en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Медицински преглед /Medical Review
    Многопрофилно научно медицинско списание за оригинални разработки: обзори, оригинални статии, казуистика. / Multiprofile medical journal for original studies: Review articles, Original papers, Case reports

Show simple item record