Central Medical Library - Sofia

Място на селена в лечението на тиреоидните заболявания

Show simple item record

dc.contributor.author Гавраилова/Gavrailova, Д./D.
dc.date.accessioned 2015-08-21T12:19:16Z
dc.date.available 2015-08-21T12:19:16Z
dc.date.issued 2013-09
dc.identifier.citation Д. Гавраилова. Място на селена в лечението на тиреоидните заболявания - БМЖ, 7, 2013, № 2, 27-32. en_US
dc.identifier.issn 1313-1516
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/750
dc.description Адрес за кореспонденция: Д. Гавраилова, Факултет “Обществено здраве”, Медицински университет – София ***** Address for coerrespondence: D. Gavrailova, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia en_US
dc.description.abstract Резюме: Селенът (Se) е минерал от основно значение за човешкото здраве. Много от неговите физиологични роли са свързани с присъствието му в селенопротеините, известни със своите антиоксидантни свойства. Няколко проучвания изследват потенциалните положителни ефекти от добавката на Se при заболявания на щитовидната жлеза, характеризиращи се с повишени нива на водороден прекис и свободни радикали (автоимунен хроничен тиреоидит, болест на Грейв). Тези проучвания предоставят доказателства, че добавката на Se води до увеличаване на антиоксидантната ензимна дейност и може да намали възпалителния процес на щитовидната жлеза. С оглед на това се предполага, че Se би могъл да има терапевтична роля при автоимунните заболявания на щитовидната жлеза. ***** Summary: The essential trace mineral, selenium (Se), is of fundamental importance to human health. Many of its physiologic roles may be ascribable to its presence within selenoproteins, known for their antioxidant properties. Several studies have investigated the potential positive effects of Se supplementation in thyroid diseases, characterized by increased levels of hydrogen peroxide and free radicals (autoimmune chronic thyroiditis, Graves‘ disease). These studies have supplied evidences indicating that Se supplementation, maximizing the antioxidant enzymes activity, may reduce the thyroid infl ammatory status. Then, it may be assumed that Se could have therapeutic role in autoimmune thyroid disease. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia en_US
dc.subject селен, селеноензими, щитовидна жлеза, автоимунни тиреоидни заболявания en_US
dc.subject selenium, selenoenzymes, thyroid, autoimmunе thyroid diseases en_US
dc.title Място на селена в лечението на тиреоидните заболявания en_US
dc.title.alternative Place of selenium in the treatment of thyroid diseases en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record