Central Medical Library - Sofia

Обща медицина /General Medicine

Обща медицина /General Medicine

 

Целта на сп. "Обща медицина" е не само да осигури достъп на всички лекари и здравни професионалисти до информация за общата медицинска прак­тика, но и да предложи редовно излизащо авторитетно издание, представящо стойностни научни изследвания. В изданието се публикуват теоретични материали, отнасящи се до здравната реформа в България и до проблемите, касаещи ОПЛ; авторски статии от различни области на медицината, които да обогатят познанията на ОПЛ по съответния проблем и да спомогнат за преодоля-ването на слабостите в работа му; обзорни материали и информация за международни научни събития, нови курсове по обща медицина и др. Списанието е с безспорен научен характер. Изискванията към авторите са стандартните за българската научна медицинска периодика. Всеки постъпил материал се рецензира. Списанието се обработва в Excerpta medica, SCOPUS и БД Българска медицинска литература ***** The aim of the General Medicine journal is not only to provide access to information on general medical practice for all physicians and health professionals but also to offer a regular and respected issue presenting valuable research. The journal publishes theoretical materials referring to the health reform in Bulgaria and to problems of interest to the GPs; original articles in various fields of medicine intended to enrich GPs' knowledge on a particular problem and assist them to overcome professional flaws; review materials and information on international research events; new courses in the field of general medicine. The scientific nature of the journal is indisputable. The authors are required to observe the standards of Bulgarian periodicals on medical research. Any accepted material is reviewed by a member of the Editorial Board on voluntary y basis. Every issue is processed in the Bulgarian Medical Literature database as well as in EMBASE/Excerpta Medica due to the available English summariesand keywords. ***** ISSN 1311-1817 ***** УДК 611

Recent Submissions

 • Постаджиян / Postadjian, А. / A.;; Велчев / Velchev, В. / V.;; Гегусков / Geguskov, В. / V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2018)
  Резюме. В публикацията са представени най-новите ръководни насоки на Европейското кардиологично дружество за поведение при дислипидемии и при миокардна реваскуларизация, резултатите от метаанализи, касаещи ефикасността ...
 • Велев / Velev, В. / V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2018)
  Резюме. Кистната ехинококоза (СЕ) е космополитно разпространено тежко паразитно заболяване, причинено от ларвите на Echinococcus granulosus. Най-често се засягат черният дроб, белите дробове и главният мозък. Не са редки ...
 • Христова / Hristova, Л. / L.;; Митева / Miteva, И. / I.;; Трайкова / Traykova, Г. / G.;; Цачева / Tsacheva, Н. / N. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2018)
  Резюме. Прилагането на Националната здравна стратегия (2020) и политика 1.3. Здраве за хората в работоспособна възраст поставя ключови предизвикателства, които се отнасят до високо ниво на степен на увреждане на хора в ...
 • Кантарева / Kantareva, П. / P.;; Георгиева / Georgieva, Ст. / St. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017)
  Резюме. В Европейския съюз първичната медицинска помощ е нивото на удовлетворяване на здравните потребности на населението от страна на лекарите при първия контакт на пациента със здравната система. Отчитайки ролята на ...
 • Мермеклиева / Mermeklieva, Е. / E.;; Чернинкова / Cherninkova, С. / S.;; Грозева / Grozeva, Г. / G.;; Томова / Tomova, М. / M.;; Солаков / Solakov, Д. / D.;; Хараланов / Haralanov, Л. / L.;; Танкова / Tankova, Ц. / Ts.;; Тодорова / Todorova, Л. / L.;; Дамянов / Damianov, В. / V.;; Асенова / Asenova, Р. / R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017)
  Резюме. Целта на проучването е да се изследва обективно функцията на зрителния анализатор чрез симултанно извършване на патерни електроретинография (ПЕРГ) и зрителни предизвикани потенциали (ПЗЕП) при болни с новооткрит ...
 • Митова / Mitova, Й. / Y.;; Дойчева / Doycheva, В. / V.;; Ангелова / Angelova, С. / S.;; Донков / Donkov, Ж. / G. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017)
  Резюме. Бактериалните менингити и менингоенцефалити (БММЕ) представляват голяма група заболявания, предизвикани от различни бактериални причинители. В настоящото проучване си поставихме за цел да проследим динамиката в ...
 • Димитрова / Dimitrova, В. / V.;; Георгиева / Georgieva, Т. / T.;; Минкова / Minkova, А. / A.;; Курчатова / Kurchatova, А. / A.;; Насева / Naseva, Е. / E.;; Кожухарова / Kojouharova, М. / M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017)
  Резюме. Целта на представеното изследване е да се проучат информираността и отношението на общопрактикуващите лекари в България относно противогрипните ваксини. Проведени са полуструктурирани интервюта с 32-ма лекари. ...
 • Янкова / Yankova, Г. / G. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017)
  Резюме. Бърнаут е един от сериозните проблеми на съвременната професионална дейност. Деперсонализацията, най-надеждният предиктор, характеризира междуличностния аспект на синдрома. В здравната професия, където доминира ...
 • Иванова / Ivanova, Е. / E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017)
  Резюме: Целта на изследването бе да се сравни общото здравно състояние на две групи от близки, полагащи грижи за хронично болни (психично и соматично) болни. Обект на изследването бяха близките на 54 пациенти с психични ...
 • Попова/Popova, И./I.; Камушева/ Kamusheva, М./M.; Боденска/Bodenska, Хр./Hr.; Митева/Miteva, Л./L.; Петрова/Petrova, Г./G. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-03)
  Резюме. Псориазисът е хронично кожно заболяване, характеризиращо се както със сериозни, по- влияващи качеството на живот, симптоми, така и с риск от развитие на придружаващи заболя- вания, които допълнително влошават ...
 • Копчев/Kopchev, Ал./Al.; Монов/ Monov, С./S.; Шумналиева/Shumnalieva, Р./R.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Монова/Monova, Д. /D. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-03)
  Резюме. Все по-често в лечението на редица ревматични заболявания се използват биологични средства. При значителна част от пациентите се установява съпътстваща инфекция с хроничен вирусен хепатит. Въпреки че всички пациенти, ...
 • Танкова/Tankova, Л./L.; Виткова/Vitkova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-03)
  Резюме. Хроничният панкреатит (ХП) се характеризира с прогресивно и необратимо увреждане на панкреаса, което може да доведе до екзокринна и ендокринна панкреасна недостатъчност. Ре- цидивиращият остър панкреатит (ОП) с ...
 • Иванова/Ivanova, Е. /E.; Миланова/Milanova, В./V. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-03)
  Резюме. Представяме клиничен случай на пациентка с депресивно разстройство с коморбидност – състояние след хистеректомия и артериална хипертония. Резултатите ѝ от фармакогене- тично изследване – Gene Sight Psychotropic ...
 • Въткова/Vatkova, А./A. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-12)
  Резюме. Азбестът е материал с много високи технологични свойства, като термоустойчивост, здрава и трудна за разрушаване структура, устойчивост на външни въздействия, включително и на химична корозия. Тези качества го ...
 • Пишмишева/Pishmisheva, М./M.; Баймакова/Baymakova, М./M.; Цачев/Tsachev, И./I.; Христова/Christova, И./I. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-12)
  Резюме. През последните 30 години науката се занимава активно с представителите на семейство Anaplasmataceae. Anaplasmataceae са агенти със зоонозен характер и засягат както животните, така и хората. Целта на настоящата ...
 • Болярова/Bolyarova, Т./T.; Петкова/ Petkova, С./S. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-12)
  Резюме. Пародонтитът е хронично възпалително заболяване, засягащо пародонта и водещо до прогресивна загуба на аташман и кост. Неговото разпространение в популациите в световен мащаб варира от 6 до 50%. Конвенционалните ...
 • Джалев/Djalev, Л./L.; Ферчева/Fercheva, А./A.; Миланова/Milanova, В./V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-12)
  Резюме. В статията са представени резултатите от изследване на нагласите към психичната болест на две групи лица, които са най-близо до пациентите с психични проблеми: специалисти, работещи в областта на психиатрията, и ...
 • Болярова/Bolyarova, Т./T. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-03)
  Резюме. Пародонтитът е хронична инфекция, която засяга периодонциума, има за резултат прогресивна загуба на аташман и кост. Връзките между пародонтита и атеросклерозата, сърдечно-съдовите, мозъчносъдовите болести, ...
 • Памукова/Pamukova, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-03)
  Резюме. Целта на настоящия обзор е да се проучат честотата и тенденциите в разпространението на захарния диабет и затлъстяването сред населението по света и у нас, да се направи анализ на явлението и да се обосноват ...
 • Иванова-Генова/Ivanova-Genova, Е./E.; Стоянова/Stoyanova, В./V.; Миланова/Milanova, В./V.; Цветкова/Tsvetkova, Г./G.; Хаджиев/Hadzhiev, Е./E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-03)
  Резюме. При пациентка на 36 години с коморбидност между остра миелоидна левкемия и параноидна шизофрения беше проведено лечение с рисполепт солуцио до 3 mg дневно. Постигна се подобрение в психичното ѝ състояние, както и ...

View more

Search


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds