Central Medical Library - Sofia

Рискови фактори при остеопороза

Show simple item record

dc.contributor.author Монов/Monov, С./S.
dc.contributor.author Рашков/Rashkov, Р./R.
dc.contributor.author Шумналиева/Shumnalieva, Р./R.
dc.contributor.author Монова/Monova, Д./D.
dc.date.accessioned 2015-07-16T11:46:01Z
dc.date.available 2015-07-16T11:46:01Z
dc.date.issued 2013-03
dc.identifier.citation С. Монов, Р. Рашков, Р. Шумналиева и Д. Монова. Рискови фактори при остеопороза - Медицински преглед, 49, 2013, № 2, 13-19. en_US
dc.identifier.issn 1312-2193
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/688
dc.description Адрес за кореспонденция: Д-р Симеон Монов, Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”, ул. „Урвич” № 13, 1612 София ***** Address for correspondence: Simeon Monov, M. D., Clinic of Rheumatology, UMHAT “Sv. Iv. Rilski”, 13, Urvitch St., Bg – 1612 Sofia en_US
dc.description.abstract Резюме: Според едно от съвременните определения остеопороза е налице при из- мерена костна минерална плътност (КМП) под 2.5 стандартни отклонения. Рисковите фактори, които влияят върху основни характеристики на костната обмяна, като пикова костна маса и костна загуба, са много разнообразни. Една част от тях могат да бъдат коригирани, а друга не. За развитието на усложненията от остеопорозата, като костни фрактури, са важни не само тези рискови фактори, които влияят върху КМП, но и провокацията от претоварвания на скелета и падания, данните за предхождаща фрактура при минимална травма, хронологичната възраст, семейната анамнеза за остеопороза и др. За оценка на риска за развитие на остеопороза могат да се използват едноминутен тест и FRAX индекс. ***** Summary: According to one of the contemporary definitions for osteoporosis, the latter is present when measurement of bone mineral density (BMD) shows a score below 2.5 standard deviations. Risk factors which influence the main characteristics of bone turnover, such as peak bone mass and bone loss, are very diverse. Some of them could be modified, others not. For the development of complications of osteoporosis, such as bone fractures, are important not only those risk factors, which influence BMD, but also some other factors such as overloading of the skeleton and falls, a history of previous low-trauma fracture, chronological age, a family history of osteoporosis and others. For assessing the risk of osteoporosis one can use the one-minute test and FRAX-index. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia en_US
dc.subject остеопороза, рискови фактори, фрактури, FRAX индекс en_US
dc.subject osteoporosis, risk factors, fractures, FRAX-index en_US
dc.title Рискови фактори при остеопороза en_US
dc.title.alternative Risk factors for osteoporosis en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Медицински преглед /Medical Review
    Многопрофилно научно медицинско списание за оригинални разработки: обзори, оригинални статии, казуистика. / Multiprofile medical journal for original studies: Review articles, Original papers, Case reports

Show simple item record