Central Medical Library - Sofia

Browsing Български медицински журнал (БМЖ) / Bulgarian Medical Journal (BMJ) by Title

Browsing Български медицински журнал (БМЖ) / Bulgarian Medical Journal (BMJ) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Любомирова/Lubomirova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2013-09)
  Резюме: Острата бъбречна увреда (ОБУ) е рядко, но сериозно усложнение по време на бременността. Бъбречната недостатъчност може да усложни няколко други специфични за бременността състояния – тежката прееклампсия/HELLP ...
 • Върбанова/Varbanova, Б./B.; Василева/Vasileva, В./V.; Минчев/Minchev, П./P.; Недева/Nedeva, Р. /R.; Дянков/Dyankov, Е./E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2010-12)
  Bacille-Calmette Guerin (BCG) остеомиелитът е много рядко усложнение на BCG ваксината. Представяме случай на 7-месечно кърмаче, хоспитализирано по повод температура, болка и ограничен обем на движенията в дясна- та раменна ...
 • Иванова/Ivanova, П./P.; Тенчева/Tencheva, Ц./Z.; Митев/Mitev, В./V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  Калцият е важен интрацелуларен вторичен посредник, участващ в процеси, стимулирани от растежни фактори и хормони, в регулацията на клетъчния цикъл и генната експресия и много други. Рецептори тирозин кинази и G-протеин-свързани ...
 • Пенчев/Penchev, П./P. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2010-12)
  През последните години като екстраинтестинални прояви при възпалителни чревни заболявания (ВЧЗ) освен добре познатите артралгии/артрити, изменения в очите, кожата и хепатобилиарната система все по-често се описват ...
 • Тумангелова-Юзеир/Tumangelova-Yuzeir, К./K.; Найденов/Naydenov, Е./E.; Иванова-Тодорова/Ivanova-Todorova, Е./E.; Младенова/Mladenova, Ц./Тs.; Начев/Nachev, С./S.; Мурджева/Murdjeva, М./M.; Кюркчиев/Kyurkchiev, Д./D. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia, 2013-12)
  Резюме: Глиобластома мултиформе е най-често срещаният и най-агресивен мозъчен тумор, като средната преживяемост при това заболяване е 9-12 месеца. Съвременните изследвания показват, че туморът вероятно произхожда от популации ...
 • Карагьозов/Karagyozov, П./P.; Минчев/Minchev, Цв./C.; Лазаров/Lazarov, Р./R.; Кирова/Kirova, Г./G.; Стойнов/Stoynov, С./S. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2013-05)
  Радиационният езофагит е най-важната лимитираща дозата остра токсичност по време на лъчетерапия за гръдни малигноми. Подобна токсичност може да ограничи приложението на максималната доза на провежданата лъчетерапия и ...
 • Спасова/Spassova, А./A.; Велизарова/Velizarova, Св./Sv. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-09)
  Резюме. Алергичният риносинуит е една от най-често срещаните алергични болести. Нелекуваният алергичен риносинуит оказва съществено негативно влияние върху качеството на живот при нелекувани пациенти. В клиничната ...
 • Червеняков/Chervenyakov, П./P.; Василев/Vasilev, Е./E.; Средкова/Sredkova, Е./E.; Младенов/Mladenov, М./M.; Гемеджиев/Gemedzhiev, В./V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-12)
  Ракът на млечната жлеза (РМЖ) заема между 20-25% от всички органни локализации при онкологичните заболявания. Докато в САЩ, например, ранна диагноза при РМЖ (в І и ІІ стадий) се поставя при 82% от болните, у нас ранното ...
 • Манолов/Manolov, В./V.; Хаджидекова/Hadjidekova, С./S.; Велизарова/Velizarova, М./M.; Паскалева-Пейчева/Paskaleva-Peycheva, В./V.; Василев/Vasilev, В./V.; Цачев/Tzatchev, К./K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-05)
  Резюме. Определянето на серумен хепсидин е все още новост в клиниколабораторната практика в България. Неговото рутинно определяне би улеснило правилния избор на терапевтичен подход при лечение на нарушен метаболизъм на ...
 • Спасова/Spassova, А./A.; Велизарова/Velizarova, Св./Sv. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-09)
  Резюме. Алергичният ринит е широко разпространено заболяване. Това е най-честото алергично страдание, засягащо 10-40% от населението в света, с прогресивно нарастване на неговата честота. В еволютивното развитие на ...
 • Харитов/Haritov, Е./E.; Ангелеска/Angeleska, Е./E.; Бояджиева/Boyadjieva, Н./N. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-05)
  Резюме. Епилепсията е хронично неврологично заболяване, засягащо 50 млн. души в световен мащаб. Съвременните антиепилептични лекарства осигуряват контрол на гърчовете при 70% от пациентите. При 30% от болните се устано- вява ...
 • Бочева/Bocheva, A./A.; Джамбазова/Dzhambazova, Е./E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  Пептидите от семейството на Tyr-MIF-1 – MIF-1 и Tyr-MIF-1, имат опиоидно и антиопиоидно действие. Известно е, че стресът активира процесите на формиране на свободни радикали – нестабилни химични частици, които нарушават ...
 • Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Шаламанов/Shalamanov, Д./D.; Дойчинова/Doychinova, Ц./Ts. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-04)
  Резюме. Представена е съвременната характеристика на биологичното оръжие. Направен е исторически преглед на биологичните програми, разработвани от отделни държави, в частта, свързана с антраксната инфекция. Подробно ...
 • Цветанов/Tsvetanov, Ц./Ts. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-06)
  Резюме. В исторически аспект, методът е създаден от C. Partsch през 1897 г. Според него, за да бъде премахнато възпалителното огнище в периапикалната област, е наложително да се премахнат заболелият апекс на зъба и променените ...
 • Боянова/Boyanova, Л./L.; Гергова/Gergоva, Г./G.; Митов/Mitov, И./I. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2013-05)
  Целта на проучването бе да се оцени бактерицидното действие на инфузи от мента, лайка и липов цвят върху щамове Helicobacter pylori – агенти, които не са проучвани или са фокус на единични съобщения. Бактерицидното действие ...
 • Семков/Semkov, А./A.; Янков/Yankov, Г./G.; Петров/Petrov, Д./D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-09)
  Резюме. Възможността за трансплантация на тъкани и органи е едно от най-големите постижения в медицината. Трансплантологията преодолява множество технически ограничения, като в тази еволюция са въвлечени почти всички ...
 • Семков/Semkov, А./A.; Янков/Yankov, Г./G.; Петров/Petrov, Д./D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-09)
  Резюме. През последните 25 години белодробната трансплантация се наложи като терапевтичен метод при паци- енти с белодробни заболявания в краен стадий. В този материал са разгледани индикациите и методите за белодробна ...
 • Димитров/Dimitrov, Д./D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-06)
  Резюме. През последното десетилетие опасността от използването на микроорганизми като биологично оръжие се е уве- личила значително. Хаосът, който може да бъде генериран от подобна атака, беше демонстриран през 2001 г. в ...
 • Пенчев / Penchev, П. / P. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2009-04)
  Болестта на Крон е хетерогенно, хронично грануломатозно възпаление, локализирано в ГИТ, най-често в терминалния илеум и началната част на дебелото черво. Многообразната фенотипна характеристика на болестта създава изключителни ...
 • Коев./Koev, Кр./Kr. (2017-12)
  Резюме. Обзорът разглежда рядко генетично заболяване с прогресиращ характер – болест на Niemann-Pick (NPC). Характерно за него е липсата на ензима киселинна сфингомиелиназа (ASM), разграждащ сфингомиелина, поради което ...