Central Medical Library - Sofia

Browsing Български медицински журнал (БМЖ) / Bulgarian Medical Journal (BMJ) by Issue Date

Browsing Български медицински журнал (БМЖ) / Bulgarian Medical Journal (BMJ) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Диков/Dikov, И./I.; Попов/Popov, Г./G.; Апостолова/Apostolova, А./A.; Димитрова/Dimitrova, Д./D.; Стойнова/Stoynova, Д./D.; Плочев/Plochev, К./K.; Ковальова/Коvaliova, B./V.; Стоянова/Stoyanovа, С./S.; Михайлова/Мihailova, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  Характерна особеност на заболяването епидемичен паротит е засягането от вируса на слюнчените жлези, други жлезисти органи и ЦНС. Съобщава се за трима болни с повече от две локализации на паротитния вирус и съответните ...
 • Доков/ Dokov, В./V.; Доков/ Dokov, Вил./Wil. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  С настоящото изследване целим да уточним актуалната честота на неразпознатите основни зоболявания (НОЗ), нейната структура в динамика и по отношение на органната локализация и характера на патологичния процес. За 8-годишен ...
 • Михов/Michov, Б./B. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  Описана е патобиохимията на апоптозата – програмираната клетъчна смърт. Разгледано е участието на апоптозата във възникването на болестта на Алцхаймер, болестта на Хънтингтън, някои имунологични заболявания и туморите. ...
 • Бочева/Bocheva, A./A.; Джамбазова/Dzhambazova, Е./E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  Пептидите от семейството на Tyr-MIF-1 – MIF-1 и Tyr-MIF-1, имат опиоидно и антиопиоидно действие. Известно е, че стресът активира процесите на формиране на свободни радикали – нестабилни химични частици, които нарушават ...
 • Чанева/Chaneva, Г./G. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  : Удовлетвореността на пациентите може да бъде използвана за повишаване качеството на сестринските грижи в болничните отделения. Целта на настоящото изследване е да се установи удовлетвореността на пациентите от сестринските ...
 • Николова/Nikolova, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  Функционалнодиагностичните методи за изследване на времето на разпространение на пулсовата вълна (ВРПВ) се прилагат за оценка на хемодинамичните закономерности на движението на кръвта в съдовата система, симпатико-адреналната ...
 • Вичева/Vicheva, А./A.; Алексиева/Aleksieva, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  Туберкулозата е едно от най-сериозните инфекциозни заболявания. Тя е водеща белодробна патология. За доказването на туберкулозно заболяване в детска възраст се изискват комплексен подход и специфични изследвания. Един от ...
 • Дойчева/Doycheva, В./V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  Изложена е пълна литературна справка относно епидемиологията, екологията, етиологичната диагностика, клиниката, профилактиката и борбата с туларемията в световен и национален мащаб. Извежда се опитът на страните, в които ...
 • Каменова/Kamenova, В./V.; Иванов/Ivanov, В./V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  С възрастта в ендокринната система на индивидите възникват редица промени. В статията се разглеждат хормоналните и метаболитните изменения, настъпващи в процеса на стареене, и клиничните последици от тях. С напредване на ...
 • Генадиев/Genadiev, Цв./Tsv.; Гайдаров/Gaydarov, Д./D.; Велева/Veleva, В./V.; Петров/Petrov, П./P. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  Кортикалните или парапелвикалните бъбречни кисти са често срещана патология в урологичната практика. Решението за тяхното лечение е пункция на кистата със склерозираща терапия, лумботомия с ексцизия на кистата или лапароскопска ...
 • Иванова/Ivanova, П./P.; Тенчева/Tencheva, Ц./Z.; Митев/Mitev, В./V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  Калцият е важен интрацелуларен вторичен посредник, участващ в процеси, стимулирани от растежни фактори и хормони, в регулацията на клетъчния цикъл и генната експресия и много други. Рецептори тирозин кинази и G-протеин-свързани ...
 • Димитрова/Dimitrova, Т./T.; Митова/Mitova, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Георгиев/Georgiev, П./P. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-06)
  Анализира се заболяемостта от епидемичен паротит през имунизационния период 1969-2007 г. Посочват се епидемични години и междуепидемични периоди с ниски индекси на заболяемост. Съобщава се за многократно по-ниски показатели ...
 • Одисеев/Odiseev, Хр./Hr.; Димитрова/Dimitrova, Т./T.; Хайдушка/Haydushka, И./I.; Стоилова/Stoilova, Й./Y. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2009-02)
  През 1967 г. е получена клетъчнокултурална ваксина с българския щам София 6. От 1972 до 1976 г. ваксината е приложена етапно в цялата страна и е включена в имунизационния календар. През това време е получена и асоциирана ...
 • Митов/Mitov, Д./D; Димитрова/Dimitrova, Т./T. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2009-02)
  В статията се анализират заболяемостта и противоепидемичните мерки срещу марсилската треска у нас за периода 1948-2006 г. Посочва се природно-географската характеристика на ендемичната зона в Южна България. Проследява се ...
 • Пенчев / Penchev, П. / P. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2009-04)
  Болестта на Крон е хетерогенно, хронично грануломатозно възпаление, локализирано в ГИТ, най-често в терминалния илеум и началната част на дебелото черво. Многообразната фенотипна характеристика на болестта създава изключителни ...
 • Янев/Yanev, Кр/Kr.; Георгиев/Georgiev, М./M.; Орманов/Ormanov, Д. /D.; Симеонов/Simeonov, П./P.; Димитров/Dimitrov, Пл./Pl.; Василев/Vassilev, В./V.; Младенов/Mladenov, В./V.; Тимев/Timev, Ал./Al.; Кирилов/Kirilov, С./S.; Панчев/Panchev, П./P. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2009-07)
  Следоперативната инконтиненция при операции на простатата е значим проблем, който влошава значително качеството на живот на пациентите. Ние представяме нашия начален опит с мъжки перинеален слинг с използване на полипропиленов ...
 • Лукова/Lukova, А./A. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2009-07)
  Глобализацията на проблемите в съвременното общество поражда необходимост от търсене на ценности, добродетели и принципи, улесняващи изграждането на етичната страна в поведението и общуването между хората. Моделът на ...
 • Коларов/Kolarov, Зл./Zl. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2009-07)
  Разгледани са съвременните схващания за целта на лечението на ревматоидния артрит, ползите и недостатъците от приложението на класическите променящи болестната активност препарати (златни соли, Salazopyrin, Methotrexat, ...
 • Молов/Molov, В./V.; Трайков/Traikov, Ив./Iv.; Романски/Romanski, Р./R.; Янев/Ianev, К./K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2009-07)
  Авангардният характер на онкопластичния оперативен модел за лечението на рака на млечната жлеза е добре приеман в световната хирургична практика. В своя дебют обаче той се сблъсква с реални проблеми, част от които са ...
 • Петрова/Petrova, Е. /E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2009-07)
  Целта на представения материал е да се проучат и анализират литературните данни, охарактеризиращи етиологичната роля на неорганичните прахове и други професионални фактори при някои автоимунни болести. Проучени са данните ...