Central Medical Library - Sofia

Български медицински журнал (БМЖ) / Bulgarian Medical Journal (BMJ)

Български медицински журнал (БМЖ) / Bulgarian Medical Journal (BMJ)

 

Български медицински журнал се издава в три броя годишно и отразява оригинални научни и научно-практически разработки от всички области на медицината. Същевременно във всеки брой редакционната колегия запознава широката читателска аудитория и с постиженията на наши и чуждестранни специалисти. Смятаме това за необходимо, тъй като, за да има прогрес в медицинската наука, са необходими приемственост и памет за предходното. Наред с това, всички ние трябва да познаваме изминатия път от древността до високите технологии и да се отнасяме с почит към всички наши колеги, допринесли за развитието на медицинската наука и изкуство. Български медицински журнал публикува и научни обзори за съвременни и авангардни методи на диагностиката, лечението и профилактиката във всички области на медицината. Трябва да се отбележи, че фундаменталната наука е приоритет на големите и богати държави, но независимо от това теоретичните знания и широката информираност на всеки лекар са от съществено значение за неговата обща медицинска култура. Именно чрез съвременни и значими проблеми на медицинската наука и практика, отразени в научните обзори, Български медицински журнал има амбицията да разшири кръгозора на колегията от различните специалности. В рубриката за трудни диагностични и рядко срещани случаи се публикуват описания на клинични случаи от всички възрастови групи и различни медицински специалности. Във връзка с внедряването на съвременни диагностични и терапевтични методи Български медицински журнал публикува приети ръководни правила и консенсуси за диагностика и лечение на социалнозначими заболявания. Списанието се обработва БД Българска медицинска литература. ****** ISSN 1313-1516; УДК: 61 ***** Уебстраница: http://www.medun.acad.bg/cmb_htm/BMJ/index.htm

Recent Submissions

 • Йотова / Yotova, М. / M.;; Калоянов / Kaloyanov, К. / K.;; Хаджиева / Hadjieva, Н. / N.;; Григоров / Grigorov, Е. / E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2018)
  Резюме. G. biloba L. е растение, което е в основата на много хранителни добавки и на няколко лекарствени средства, разпространени в целия свят. Добре познат е неговият ефект върху паметта и реологичните свойства на ...
 • Дойчева/Doycheva, В./V.; Митова/Mitova, Й./Y.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Донков/Donkov, Ж./J. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-12)
  Резюме. HIV инфекцията е сериозен проблем за Европа, особено за Източната част на Европейския регион на СЗО. През 2016 г. са регистрирани повече от 160 000 нови случаи на инфекцията, което е най-високият показател от ...
 • Коев./Koev, Кр./Kr. (2017-12)
  Резюме. Обзорът разглежда рядко генетично заболяване с прогресиращ характер – болест на Niemann-Pick (NPC). Характерно за него е липсата на ензима киселинна сфингомиелиназа (ASM), разграждащ сфингомиелина, поради което ...
 • Коев/ Koev., Кр./Kr. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-12)
  Резюме. Обзорът представя рядкото генетично заболяване синдром на Juberg-Marsidi. Той засяга мъжкия пол. За- боляването се установява още при раждането или по време на ранната детска възраст. В материала са представени ...
 • Терзиева/Terzieva, К./K.; Шаламанов/Shalamanov, Д./D.; Кунчев/Kunchev, М./M.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Дойчинова/Doychinova, Ц./C.; Мекушинов/Mecushinov, К./K. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-12)
  Резюме. В обзора е направено обобщение на натрупаните към момента данни от молекулярно-генетичните изслед- вания върху хепатитен вирус С. Резултатите са интерпретирани от гледна точка на инфекциозната епидемиология. ...
 • Габровска/Gabrovska, Н./N. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-12)
  Резюме. Туберкулозата е сред водещите причини за болестност и смъртност в световен мащаб. Независимо от постоянното подобряване на диагностиката, бързото уточняване остава трудно в значителна част от случаите. Идентификацията ...
 • Баймакова/Baymakova, М./M.; Попов/Popov, Г./G.; Андонова/Andonova, Р. /R.; Ковальова/Kovaleva, В./V.; Диков/Dikov, И./I.; Плочев/Plochev, К./K. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-09)
  Резюме. Неясното фебрилно състояние (НФС) е изключително интересен медицински проблем. Изисква от лекаря за- дълбочени познания в различни медицински направления – инфекциозни болести, ревматология, онкология, нуклеарна ...
 • Георгиева/Georgieva, Е./E. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-09)
  Резюме. България и Хонконг първи в света въвеждат през 1951 г. специфична имунопрофилактика с перорална BCG ваксина и създават обективни условия за ограничаване на разпространението на туберкулозата. След десетилетия ...
 • Митова/Mitova, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Ангелова/Angelova, С./S.; Воденичаров/Vodenicharov, В./V. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-09)
  Резюме. Инфекцията на хирургично място (ИХМ) е основна клинична форма в отделенията с хирургичен профил. От- носителният дял на ИХМ спрямо всички нозокомиални инфекции в отделенията по обща и коремна хирургия в България ...
 • Ангелова/Angelova, С./S.; Митова-Минева/Mitova-Mineva, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Петрова/Petrova, Е./E. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-09)
  Резюме. Целта на настоящото проучване е да се направи епидемиологична характеристика на вътреболничните взри- вове от класически инфекции с парентерален път на предаване в България. За периода 2005-2012 г. в лечебните ...
 • Георгиева/, Е./E. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-09)
  Резюме. В настоящия момент 1 900 900 000 души са инфектирани с туберкулоза, от които 8 800 000 ежегодно разви- ват активно заболяване. Днес туберкулозата отново е проблем и за нашето здравеопазване. Целта на проучването ...
 • Ташков/Tashkov, К./K.; Митов/Mitov, К./K.; Савова/Savova, А./A. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-09)
  Резюме. Представеният литературен преглед проследява наличните публикации за социалната тежест на ХОББ, като втората водеща хронична диагноза в Европа. Проведен е систематичен преглед на международната медицинска ли- тература ...
 • Чавдарова/Chavdarova, Св./Sv.; Баракова/Barakova, Т./T.; Врабчева/Vrabcheva, Т./T. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-04)
  Резюме. Бисфенол А (ВРА) е химично вещество, използвано основно в производството на поликарбонатни пластмаси, епоксидни смоли и като неполимерна добавка към други пластмаси. Поликарбонатите, произведени от бисфенол ...
 • Илиева/Ilieva, Д./D.; Илиев/Iliev, Е./E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017-04)
  Резюме. В научната публикация се разглеждат съвременни данни за векторно трансмисивната зооноза туларемия. Чрез схематично представяне на епидемичната верига на туларемията са идентифицирани резервоарите и векторите ...
 • Манолов/Manolov, В./V.; Георгиев/Georgiev, О./O.; Стефанова-Петрова/Stefanova-Petrova, Д./D.; Василев/Vasilev, В./V.; Црънчева/Tsrancheva, Р./R.; Цачев/Tzatchev, К./K.; Митев/ Mitev, В./V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017-04)
  Резюме. Възпалителната болест на червата (IBD) включва различни чревни патологии, най-чести от които са улце- розен колит (UC) и болест на Crohn (CD). UC и CD се изявяват клинично със сходни симптоми, които могат да ...
 • Гирагосян/Giragosyan, С./S.; Попов/Popov, Ив./Iv.; Станчева/Stancheva, Г./G.; Митев/Mitev, В./V.; Кънева/Kaneva, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017-04)
  Резюме. Ларингеалният плоскоклетъчен карцином (ЛПКК) е един от най-често срещаните карциноми на главата и шията. ЛПКК се характеризира с висока честота в България и Европа, съответно 8,9/100 000 и 3,2/100 000. Не се ...
 • Ал-Садек/Al-Sadek, Т. А./T. A.; Димитров/Dimitrov, Н. И./N. I.; Никлев/Niklev, Д./D.; Ал-Садек/Al-Sadek, А./A. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-12)
  Summary. The condition known as hallux valgus is a foot deformity involving the fi rst ray, and is characterized by the lateral displacement of the great toe. Objective. To assess the effectiveness of minimally invasive ...
 • Крахтова/Krahtova, К./K. (2016-12)
  дновременно въздействие на импулсна инфрачервена лазерна радиация, импулсна инфрачервена широколентова радиация, пулсираща червена светлина и постоянно магнитно поле. Времето на експозиция и честотите, които се използват, ...
 • Варадинова/Varadinova, М./M.; Методиева/Metodieva, Р./R.; Бояджиева/Boyadzhieva, Н./N. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-12)
  цептивните механизми при болка, съпътстваща полиневропатията, характерна за захарния диабет. Публикуваните резул- тати посочват, че делта-рецепторите се включват във вътреклетъчни сигнални каскади, които водят до променена ...
 • Велев/Velev, В./V.; Павлова/Pavlova, М./M.; Алексиева/Alexieva, С./S.; Добрева/Dobreva, Е./E.; Мангъров/Mangarov, А./A.; Червенякова/Chervenyakova, Т./T. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-12)
  Резюме. Наред със смятания в повечето случаи за коменсал Entamoeba coli, най-честите болестотворни протозои, док- ладвани у нас, са B. hominis и G. intestinalis. От своя страна кампилобактериозата е една от най-честите ...

View more

Search


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds