Central Medical Library - Sofia

Физиотерапевтично и рехабилитационно лечение при синдром на Сьогрен

Show simple item record

dc.contributor.author Троев/Troev, Т./T.
dc.contributor.author Миланова/Milanova, Х./H.
dc.contributor.author Георгиева/Georgieva, М./M.
dc.date.accessioned 2014-10-28T14:54:26Z
dc.date.available 2014-10-28T14:54:26Z
dc.date.issued 2012-08
dc.identifier.citation Т. Троев, Х. Миланова и М. Георгиева. Физиотерапевтично и рехабилитационно лечение при синдром на Сьогрен - Ревматология, 20, 2012, № 2,45-48. en_US
dc.identifier.issn 1310-0505
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/589
dc.description Адрес за кореспонденция: Доц. Т. Троев, дмн; Клиника „Физикална и рехабилитационна медицина”; ВМА – София; бул. ”Св. Г. Софийски” № 3; 1606 София; tel. 02 922 58 28 ***** Address for correspondence: Assoc. Prof. T. Troev, M.D.; Clinic of Phisical Therapy and Rehabilitation Medicine; MMA - Sofia 3, Sv. G. Sofiiski Blvd.; Bg – 1606 Sofia; tel. +359 2 922 58 28 en_US
dc.description.abstract Синдромът на Сьогрен (СС) е хронично възпалително автоимунно заболяване, характе- ризиращо се със засягане на екзокринните жлези. Лечението на СС е базирано на симптоматич- ните прояви и превенцията на усложненията. Патогенетичната терапия цели потискане на ав- тоимунния процес. Приложението на физикални фактори предлага допълнителни възможности за поддържане на общото състояние на болните, профилактика на инвалидността и повлияване на отделните симптоми. Трябва да се имат предвид всички средства на физикалната медицина за повлияване на разнообразната симптоматика при това заболяване. Демонстрираме случай от клиничната практика със сигнификантно положително повлияване след прилагане на физиотерапевтично лечение. ***** Summary. Sjögren’s syndrome (SS) is a chronic inflammatory autoimmune disease characterized by involvement of the exocrine glands. The treatment of SS is based on symptomatic manifestation and prevention of complications. Pathogenetic therapy aims at suppressing the autoimmune process. The application of physical factors offers additional opportunities for maintaining the patient’s general condition, for preventing disability and managing individual symptoms. All means and methods of physical medicine for managing the variety of symptoms of this disease should be considered. A case of the clinical practice with a significantly positive response to physiotherapeutic treatment is presented. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia en_US
dc.subject синдром на Сьогрен, физиотерапевтично лечение, кинезитерапия, нискочестотно импулсно магнитно поле en_US
dc.subject Sjögren’s syndrome, physiotherapy, kinesitherapy, low-frequency pulse magnetic field en_US
dc.title Физиотерапевтично и рехабилитационно лечение при синдром на Сьогрен en_US
dc.title.alternative Physiotherapy and rehabilitation treatment of Sjögren’s syndrome en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record