Central Medical Library - Sofia

Роля на трансформиращия растежен фактор Beta-1 в имунната регулация и автоимунитета

Show simple item record

dc.contributor.author Манолова/Manolova, И./I.
dc.contributor.author Александрова/Alexandrova, Е./E.
dc.contributor.author Иванова/Ivanova, М./M.
dc.contributor.author Стоилов/Stoilov, Р./R.
dc.date.accessioned 2014-10-28T11:49:42Z
dc.date.available 2014-10-28T11:49:42Z
dc.date.issued 2012-08
dc.identifier.citation И. Манолова, Е. Александрова, М. Иванова и Р. Стоилов. Роля на трансформиращия растежен фактор Beta-1 в имунната регулация и автоимунитета - Ревматология, 20, 2012, № 2, 17-23. en_US
dc.identifier.issn 1310-0505
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/584
dc.description Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Ирена Манолова; Катедра по здравни грижи; Медицински факултет; Тракийски университет; ул. „Армейска” № 11; 6003 Стара Загора; tel. 042 664 461 ***** Аddress for correspondence: Assoc. Prof. Irena Manolova, M.D.; Department “Health Care”; Medical Faculty; Trakia University; 11, Armeiska Str.; Bg – 6003 Stara Zaggora; tel. +359 42 664 461 en_US
dc.description.abstract Трансформиращият растежен фактор Beta1 (TGF-Beta) принадлежи към голяма фамилия от мултифункционални протеини, които се продуцират от разнообразни видове клетки и участват катo сигнални молекули в контрола на редица биологични процеси. Той е важен регулаторен цитокин за поддържането на нормалната имунна хомеостаза, с плейотропно действие. Притежава силно изразени противовъзпалителни и имуносупресорни функции, като последните се осъществяват чрез контрол върху активацията, пролиферацията, диференциацията и преживяемостта на всички ефекторни клетки на имунната система. Експериментални модели с мишки, спонтанно развиващи лупус, както и неавтоимунни – „див” тип, сочат ключовата роля на TGF-Beta1 в патогенезата на системния лупус. При мишки, спонтанно развиващи лупус, намалената продукция на TGF-Beta1 и/или блокирането на неговото действие посредством моноклонални антитела води до имунна дисрегулация и продукция на автоантитела, които, образувайки имунни комплекси, предизвикват имуномедиирано възпаление в таргетните органи. Намалението на серумното ниво на TGF-Beta1 при болни от системен лупус е най-изразената и константна аномалия в цитокиновите нива на тези болни. Ниското серумно ниво на TGF-Beta1 се свързва както с предразположението, така и с активността и развитието на органна увреда при СЛЕ. Идентифицирани са няколко полиморфни участъка в човешкия ген за TGF-Beta1. За три от полиморфизмите – C-509Т, Т-869С и G-915С, е установена асоциация със серумното ниво на TGF-Beta1, което го определя като един от генетичните фактори, допринасящи за клиничното разнообразие на заболяването. ***** Summary. Transforming growth factor-Beta1 (TGF-Beta1) belongs to a large family of multifunctional proteins, secreted by a variety of cell types that act as signal molecules in controlling a great number of biological processes. It is a highly pleiotropic cytokine with an important role in maintaining immune homeostasis. TGF-Beta1 has a bifunctional role in the immune system. It regulates both proinflammatory and immunosuppressive activities. The latter are realised via controlling activation, proliferation, differentiation and survival of all effector immune cells. Studies in lupus-prone mice and non-autoimmune “wild” type mice have clearly established the key role of this cytokine in the pathogenesis of systemic lupus. In lupus-prone mice, the decreased production of TGF-Beta1and/or the inhibition of its actions via monoclonal antibodies results in immune disregulation and production of autoantibodies, which form immune complexes that elicit immune-mediated inflammation in the target organs. It has been shown that decreased serum levels of TGF-Beta in patients with systemic lupus are the most distinctive and constant abnormality in the cytokine levels of such patients. Lower serum levels of TGF-Beta are associated with susceptibility to SLE, as well as activity and organ damage in SLE . A few polymorphic sites in the human TGF-Betagene have been identified. For three of the polymorphisms, C-509T, T-869C and G-915C, an association with serum levels of TGF-Beta1 has been established, which determines the TGF- as one of the genetic factors contributing to the clinical outcome of SLE. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia en_US
dc.subject автоимунитет, имунна регулация, СЛЕ, TGF-Beta1 en_US
dc.subject autoimmunity, immune regulation, SLE, TGF-Beta1 en_US
dc.title Роля на трансформиращия растежен фактор Beta-1 в имунната регулация и автоимунитета en_US
dc.title.alternative Role of TGF-Beta-1 in immune regulation and autoimmunity en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record