Central Medical Library - Sofia

Хипотиреоидизъм и бременност

Show simple item record

dc.contributor.author Гавраилова/Gavrailova, Д./D.
dc.date.accessioned 2014-06-03T13:44:12Z
dc.date.available 2014-06-03T13:44:12Z
dc.date.issued 2012-09
dc.identifier.citation Гавраилова, Д. Хипотиреоидизъм и бременност - Сестринско дело, 44, 2012, № 2, с. 43-45. en_US
dc.identifier.issn 1310-7496
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/500
dc.description Адрес за кореспонденция: Д-р Даниела Гавраилова, Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет, ул. „Бяло море” № 8, тел. 02 9432-219 en_US
dc.description.abstract Резюме. Бременността индуцира съществени промени във функцията на щитовид- ната жлеза и управлението на тиреоидните заболявания по време на бременност изисква специално внимание. Отклоненията в тиреоидната функция на майката се отразяват неблагоприятно върху бременността и плода. Предотвратяването на хи- потиреоидизъм при майката и плода е от голямо значение, тъй като потенциалните вреди включват повишена честота на спонтанен аборт, преждевременно раждане и увреждане на невронното развитие и ЦНС на плода. ***** Summary. Pregnancy induces significant changes in thyroid function and the management of thyroid diseases during the pregnancy requires special considerations. The variations in maternal thyroid function influence negatively the pregnancy and fetus. The prevention of the maternal and fetal hypothyroidism is of great importance since potential harms include the increased incidence of miscarriage, premature labor and the impairment of the fetal CNS and neuronal development. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia en_US
dc.subject бременност, тиреоидни заболявания, рискови фактори, усложнения en_US
dc.subject pregnancy, thyroid disease, risk factors, pregnancy complications en_US
dc.title Хипотиреоидизъм и бременност en_US
dc.title.alternative Hypothyroidism and pregnancy en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Сестринско дело / Information for Nursing Staff
    ригинални статии и литературни обзори в областта на качеството и организацията на здравните грижи, професионалната роля на сестринския персонал, повишаването квалификацията на медицинските специалисти и др.

Show simple item record