Central Medical Library - Sofia

Постпартална депресия

Show simple item record

dc.contributor.author Гавраилова/Gavrailova, Д./D.
dc.date.accessioned 2014-06-03T13:36:35Z
dc.date.available 2014-06-03T13:36:35Z
dc.date.issued 2012-09
dc.identifier.citation Д. Гавраилова. Постпартална депресия - Сестринско дело, 44, 2012, № 2, с. 32-37. en_US
dc.identifier.issn 1310-7496
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/499
dc.description Адрес за кореспонденция: Д-р Даниела Гавраилова, Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет, ул. „Бяло море” № 8, тел. 02 9432-219 en_US
dc.description.abstract Резюме. Постпарталните психични заболявания са група нарушения, които засягат жените в детеродна възраст. Докато постпарталната емоционална нестабилност е обикновено доброкачествена и самоограничаваща се, следродилната депресия и постпарталната психоза причиняват значителен стрес и дисфункция. Нелекуваните депресивни нарушения създават риск за повтарящо се заболяване и са свързани с дългосрочни когнитивни, емоционални и поведенчески проблеми при децата. Важен момент в превенцията на постпарталните психични нарушения е да се повиши осведомеността на здравните специалисти, така че тези състояния да могат да бъдат рано идентифицирани и своевременно лекувани. ***** Summary. Postpartum psychiatric disorders are a group of disorders that affect the women of childbearing age. While postpartum blues is usually benign and self-limiting, postpartum depression and postpartum psychosis cause significant distress and dysfunction. Untreated depressive disorders pose a risk of recurrent disease and are associated with the long-term cognitive, emotional and behavioral problems in children. An important aspect in the prevention of postpartum psychiatric disorders is raising awareness of health professionals in order that these conditions might be identified early and treated promptly. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia en_US
dc.subject постпартална депресия, рискови фактори, специфични симптоми, превенция en_US
dc.subject postpartum depression, risk factors, specific symptoms, treatment, prevention en_US
dc.title Постпартална депресия en_US
dc.title.alternative Postpartum depression en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Сестринско дело / Information for Nursing Staff
    ригинални статии и литературни обзори в областта на качеството и организацията на здравните грижи, професионалната роля на сестринския персонал, повишаването квалификацията на медицинските специалисти и др.

Show simple item record