Central Medical Library - Sofia

Коензим Q10 за пациенти с хронична сърдечна недостатъчност

Show simple item record

dc.contributor.author Стоименова/Stoimenova, А./А.
dc.contributor.author Манова/Manova, М./M.
dc.contributor.author Савова/ Savova, А./А.
dc.contributor.author Пейкова/Peikova, Л./L.
dc.contributor.author Драганов/Draganov, Г./G.
dc.contributor.author Петрова/Petrova, Г./G.
dc.date.accessioned 2014-04-28T13:53:34Z
dc.date.available 2014-04-28T13:53:34Z
dc.date.issued 2011-02
dc.identifier.citation А. Стоименова, М. Манова, А. Савова, Л. Пейкова, Г. Драганов и Г. Петрова. Коензим Q10 за пациенти с хронична сърдечна недостатъчност - Сърдечно-съдови заболявания, 42, 2011, №1, 23-30. en_US
dc.identifier.issn 0204-6865
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/482
dc.description Адрес за кореспонденция: А. Стоименова; Катедра “Организация и икономика на фармацията”; Фармацевтичен факултет; Медицински университет; ул. “Дунав” № 2; 1000 София; e-mail: assena_stoimenova@mail.bg ***** Address for correspondence: А. Stoimenova; Department of Social Pharmacy and Pharmacoeconomics; Department of Pharmacy; Medical University; 2 Dunav, Str.; 1000 Sofia, BULGARIA; e-mail: assena_stoimenova@mail.bg en_US
dc.description.abstract Към момента са регистрирани приблизително 28 млн. европейци със сърдечна недостатъчност. В България са диагностицирани около 200 000 души. 40% от пациентите, които са със сърдечно заболяване и са на възраст над 50 г., са в риск да развият сърдечна недостатъч- ност. Множество клинични изпитвания показват, че лишаването от сърдечна енергия е най-важният фактор за развитие на сърдечна недостатъчност и аритмии. Настоящата публикация разглежда въздействието на коензим Q10 върху биоенергията при сърдечна недостатъчност въз основа на преглед на публикациите, подкрепящи суплементацията на болни със сърдечна недостатъчност. Анализирани са базите данни PubMed, NICE, Cochrane databases и са подбрани 40 публикации, отговарящи на условията да са рандомизирани клинични проучвания, да включват коензим Q10 самостоятелно или в комбинация с други продукти, както и да представят данни за ефикасността и безопасността на коензим Q10 при болни със сърдечна недостатъчност. Суплементацията с коензим Q10, в допълнение към конвенционалната терапия, значително намалява хоспитализацията поради влошаване на сърдечната недостатъчност и редуцира честотата на сериозните усложнения при пациенти с хронична сърдечна недостатъч- ност. Пациентите със сърдечна недостатъчност могат да възстановят нормалната сърдечна функция при ранно започване на прием на коензим Q10. Отговорност на медицинските специалисти, лекари и фармацевти, е да споделят със своите пациенти наличната информация за терапията на сърдечната недостатъчност в светлината на 30-годишния клиничен опит от приложението на коензим Q10, както и да преоценят стандартите за лечение предвид нарастващите доказателства за биоенергетичната му роля. ***** Summary. At present, approximately 28 million Europeans suffer from heart failure. There are 200 000 patients diagnosed with heart failure in Bulgaria. 40% of the patients, who have heart disease and are over the age of 50, are at risk of developing heart failure. Numerous clinical trials have shown that deprivation of cardiac energy is the most important factor for the development of heart failure and irregular heartbeat. This publication reviews the role of coenzyme Q10 on bioenergy in patients with heart failure based on publications supporting supplementation in patients with heart failure. PubMed, NICE and Cochrane databases were searched and the selected 40 publications, containing results from randomized clinical trials, including coenzyme Q10 alone or in combination with other products and providing data on efficacy and safety of coenzyme Q10 in heart failure, were reviewed and discussed. Sumplementation with coenzyme Q10, in addition to conventional therapy, significantly reduces hospitalization due to worsening heart failure and reduces the incidence of serious complications in patients with chronic heart failure. Patients with heart failure may restore normal heart function following early initiation of coenzyme Q10 administration. It is the responsibility of medical professionals, doctors and pharmacists, to share with their patients the information available for the treatment of heart failure in light of the 30-year clinical experience with coenzyme Q10, and to reassess the standards for treating the growing evidence of its bioenergetic role. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia en_US
dc.subject сърдечна недостатъчност, коензим Q10, биоенергия, фармакотерапия ***** en_US
dc.subject heart failure, coenzyme Q10, bioenergy, pharmacotherapy en_US
dc.title Коензим Q10 за пациенти с хронична сърдечна недостатъчност en_US
dc.title.alternative Coensime Q10 for patients with chronic heart failure en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record