Central Medical Library - Sofia

Browsing Сестринско дело / Information for Nursing Staff by Issue Date

Browsing Сестринско дело / Information for Nursing Staff by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Александрова/Aleksandrova, С./S. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-08)
  Палиативните грижи са активни общи грижи за пациентите в момент, когато заболяването вече не се повлиява от лечение. Te поставят ударение върху облекчаването на болката и другите симптоми, интегрират психичните, духовните ...
 • Георгиева/Georgieva, И./I.; Караславова/Karaslavova, Е./E.; Тодорова/Todorova, Д./D. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-08)
  Здравните специалисти работят в среда, криеща както физически, така и психо-со¬циални рискове. В настоящото изложение е анализирано влиянието на рисковете на работната среда върху появата на стрес и поведенческия синдром ...
 • Балканска/Balkanska, П./P.; Младенова/Mladenova, С./S.; Георгиев/Georgiev, Н./N. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-12)
  . В статията се обсъжда демографското остаряване и неговото влияние върху здравната система. В тази връзка от особено значение е въпросът за професионалната квалификация на медицинските специалисти, които осъществяват ...
 • Славчев/Slavchev, Б./B. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-12)
  Изследвани са проблемите на медицинското обслужване на извънбрачно бременните. Извънбрачната раждаемост се обуславя от редица социално-икономически, семейно-битови, културни, възпитателни, психологични и други фактори. ...
 • Балканска/Balkanska, П./P.; Младенова/Mladenova, С./S.; Георгиев/Georgiev, Н./N. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-12)
  С остаряването потребностите на старите хора от медицински и социални грижи нарастват поради високото преобладаване на хронични и дегенеративни заболявания, загуба на физически сили, психосоциална дезадаптация, понижена ...
 • Пъпанов/Papanov, Ст./St.; Петкова/ Petkova, Ек./Ek.; Пройчев/Proychev, В./V.; Недева/Nedeva, М./M.; Кузманов/Kuzmanov, Б./B.; Грудева/Grudeva, В./V.; Начева/Nacheva, Ст./St. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2009-03)
  В статията анализираме резултатите от проведена анкета-интервю “за и против” клиничните изпитвания на лекарствени продукти върху деца, както и деликатните етични мо-менти при даване на информирано съгласие, характерни за ...
 • Андонова Andonova, А./A. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2009-07)
  Настоящото проучване има за цел да се установи професионалната реализация на випуск 2008 – медицински сестри. Получените резултати дават информация за нивото на удовлетворе-ност на младите специалисти от местоработата им ...
 • Янева/Yaneva, Р./R (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2009-07)
  От доста години в нашата страна съществува хроничен недостиг на средства за здравеопазването. Според различни изследвания плащанията в тази сфера са между 1 и 2 млрд. лева. По отношение на формата на участие на осигурените ...
 • Милчева/ Milcheva, Хр./Hr.; Кючукова/Kyuchukova, С./S. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2009-07)
  В България, както и в световен мащаб, в обучението на здравните специалисти се извършват периодични реформи, които се налагат на базата на повишените потребности от качествени здравни грижи. Процесите на реформиране са ...
 • Балканска/Balkanska, Полина/Polina (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2009-09)
  Добрата комуникация между медицинския персонал, болния и неговите близки се основава както на утвърдени психологични правила за взаимодействие между хората, така и на специфични за здравната практика поведенчески модели. ...
 • Балканска/Balkanska, Полина/Polina (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2009-09)
  През последните години все повече внимание се отделя на значимостта на психологичното изследване за правилния подбор и оценка на персонала, което предопределя и по-голямата ефективност в работата на съответната организация. ...
 • Спиридонов/Spiridonov, С./ S. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2009-12)
  Децентрализацията е основен принцип в здравните реформи на много европейски страни. Тя се разглежда като ефективно средство за стимулиране на качеството на здравните услуги, за по-добро разпределение на средствата според ...
 • Петров/Petrov, П./P. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2009-12)
  Възрастта за започване на полов живот при ромите е много важен фактор по отношение на тяхното репродуктивно поведение. Значението на тази възраст при изследваните роми идва от факта, че тя много често корелира с възрастта ...
 • Петров/Petrov, П./P. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2009-12)
  Ромските двойки са трайно ориентирани към модел на семейството с 3 деца.Действителният брой деца оказва влияние върху останалите показатели, формиращи репродуктивните нагласи на анкетираните. Броят на живородените деца се ...
 • Димитрова / Dimitrova, С. / S. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia, 2010-04)
  Critical thinking in nursing activities is an essential component of professional responsibility and quality of health care. Making her decision, the nurse predetermines actions and interventions that will help her in ...
 • Масларов/Maslarov, Д./D.; Александрова/Alexandrova, М./M. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia, 2010-04)
  Summary. Neurological diseases (stroke, epilepsy, multiple sclerosis, Parkinson’s disease, dementia, etc)are the third leading cause of death for the Bulgarian population (after heart and malignant diseases). Having in ...
 • Масларов/Maslarov, Д./D.; Нисимов/Nisimov, И./I. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia, 2010-11)
  Някои от неврологичните заболявания (мозъчен инсулт, епилептичен статус, множестве- на склероза и др.) представляват основна причина за болнична хоспитализация сред населението в България и по света. Те изискват специфични ...
 • Балканска/Balkanska, Полина/Polina (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia, 2010-11)
  With aging, the medical and social care needs of the elderly increase, due to the high prevalence of chronic and degenerative diseases, loss of physical strength, psycho-social disadaption, reduced social competency and ...
 • Балканска/Balkanska, Полина/Polina; Проданова/Prodanova, Янка/ Yanka (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia, 2010-11)
  Human resources management is essential to any health care system. Various key success factors emerge that clearly influence health care practices and human resources management. Challenges in the health care system in ...
 • Гавраилова/Gavrailova, Д./D. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia, 2011-07)
  Нощната хипогликемия е най-често срещаният тип на хипогликемия при лица със захарен диабет на инсулиново лечение. Най-често се появява между 1 и 3 часа през нощта или сутрин преди закуска. Състоянието е особено тревожно, ...