Central Medical Library - Sofia

Проучване на нагласите за измерване на кръвно налягане сред посетителите в аптеки в София

Show simple item record

dc.contributor.author Григоров/Grigorov, Е./E.
dc.contributor.author Лебанова/Lebanova, Хр./Hr.
dc.contributor.author Насева/Naseva, Е./E.
dc.contributor.author Гетов/Getov, И./I.
dc.date.accessioned 2014-04-10T12:58:46Z
dc.date.available 2014-04-10T12:58:46Z
dc.date.issued 2012-08
dc.identifier.citation Е. Григоров, Хр. Лебанова, Е. Насева и И. Гетов. Проучване на нагласите за измерване на кръвно налягане сред посетителите в аптеки в София - Сърдечно-съдови заболявания, 43, 2012, № 2, 43-47. en_US
dc.identifier.issn 0204-6865
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/477
dc.description Адрес за кореспонденция: Гл. ас. маг. фарм. Евгени Григоров; Фармацевтичен факултет; Медицински университет; ул. Дунав № 2; 1000 София; е-mail: evgeni.grigorov@pharmfac.net ***** Address for correspondence: Evgeni Grigorov; Faculty of Pharmacy; Medical University; 2 Dunav, str.; 1000 Sofia; е-mail: evgeni.grigorov@pharmfac.net en_US
dc.description.abstract Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са причина за една трета от глобалната смъртност и за една десета от глобалното бреме на болестите. Ако бъде намалено разпространението на хипертонията – основен сърдечно-съдов рисков фактор, веднага ще последва и намаляване на общата икономическа тежест на ССЗ. През последното десетилетие ролята на фармацевтите в аптеките за обслужване на населението непрестанно се променя, като те все по-активно вземат участие при провеждането на различни здравни кампании за профилактика на редица заболявания. Измерването на кръвното налягане в аптека може да играе важна роля в профилактиката на ССЗ и за намаляване на риска от развитие на ИБС. В този смисъл фармацевтите, като здравни специалисти, могат да вземат активно участие в предоставя- нето на тази профилактична услуга. Целта на нашето проучване е да установи какви са относителният дял и профилът на пациентите/посетителите в аптека за обслужване на населението, които искат да им бъде направено измерване на кръвното налягане. ***** Summary. Cardiovascular diseases (CVD) account for one third of the global mortality and one-tenth of the global disease burden. However, if the prevalence of hypertension as a major cardiovascular risk factor is reduced, an immediate reducing the economic burden of CVD will follow. Over the past decade, the role of the pharmacists in community pharmacies is constantly changing as they increasingly participate in the implementation of various health campaigns for the prevention of many diseases. Measurement of blood pressure in a community pharmacy can play an important role in the prevention of CVD and reduces the risk of developing IHD. In this sense, pharmacists, as health professionals, can actively participate in the provision of this preventive service. The aim of our study was to ascertain what part of the patients / visitors at the community pharmacy want their blood pressure to be measured. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia en_US
dc.subject ССЗ, аптека, кръвно налягане, ИБС, профилактика ***** en_US
dc.subject CVD, pharmacy, blood pressure, ischemic heart disease, prophylaxis en_US
dc.title Проучване на нагласите за измерване на кръвно налягане сред посетителите в аптеки в София en_US
dc.title.alternative Study of the attitudes to blood pressure measurement amongvisitors in community pharmacies in Sofia en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record