Central Medical Library - Sofia

СЕМ характеристика на конвенционално и лазерно обработена дентинова повърхност на временни и постоянни зъби

Show simple item record

dc.contributor.author Гатева/Gateva, Н./N.
dc.contributor.author Миланов/ Milanov, Я./Ya.
dc.date.accessioned 2014-03-26T13:32:03Z
dc.date.available 2014-03-26T13:32:03Z
dc.date.issued 2012-02
dc.identifier.citation Н. Гатева и Я. Миланов. СЕМ характеристика на конвенционално и лазерно обработена дентинова повърхност на временни и постоянни зъби - Съвременна стоматология, 43, 2012, № 1, с. 20-32. en_US
dc.identifier.issn 1310-8999
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/463
dc.description Адрес за кореспонденция: Д-р Наталия Гатева, дм, главен асистент; Факултет по дентална медицина; Медицински университет; ул. „Св. Г. Софийски” № 1; 1431 София; e-mail: nataliagateva@yahoo.de en_US
dc.description.abstract Резюме. Целта на проучването е с помощта на сканираща електронна микроскопия – СЕМ, да се изследва морфологията на кавитетната повърхност в границите на дентина при временни и постоянни зъби, препарирана in vitro, по конвенционален начин и с Er:YAG лазер. Върху вестибуларната повърхност на образци от временни и постоянни инцизиви са препарирани кавитети по конвенционален начин и с Er:YAG лазер. След това е проведено ецване с 37% фосфорна киселина за 7 и 15 s, при образците с конвенционална препарация, и лазерно ецване, при образците с лазерна препарация. Кавитетната повърхност бе изследвана за установяване наличие на замърсяващ слой, отворени дентинови каналчета и особености в характеристиката на дентиновата повърхност след двата метода на препарация и ецване. СЕМ анализът показва, че лазерната препарация не довежда до създаване на замърсяващ слой, а дентиновите тубули остават отворени при двете групи образци. Последващото лазерно ецване не довежда до разширяване на орифициумите на дентиновите каналчета в сравнение с конвенционалното ецване. Това е предпоставка за намаляване на интратубуларния пермеабилитет и като последица на ефекта на интратубуларна хибридизация. ***** Summary. Using scanning electron microscopy (SEM) we evaluated the morphology of the dentin cavity surface of primary and permanent teeth prepared in vitro with conventional method and a Er:YAG laser. On the vestibular surface of samples of primary and permanent teeth cavities were prepared using a conventional method and an Er:YAG laser method. The specimens were etched with 37% phosphoric acid for 7 and 15 seconds – for the samples with conventional preparation, and laser etched for the samples with laser ablation. Cavity surface morphology was evaluated by SEM to detect smear layer, open dentinal tubules and special features in the characteristic of the dentin surface. SEM analysis showed that laser ablation did not lead to the formation of smear layer, while the dentinal tubules remained open by both specimes groups. The ensuing laser etching did not lead to expansion of the orifice of dentinal tubules, even when compared to conventional etching. This is considered to be a precondition for the decrease of intratubular permeability and as consequence of the effect of intratubular hybridization. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София /Central Medical Library, MU - Sofia en_US
dc.subject Er:YAG лазер, лазерно ецване, временни зъби, постоянни зъби, дентин ***** en_US
dc.subject Er:YAG laser, laser etch, primary teeth, permanent teeth, dentin en_US
dc.title СЕМ характеристика на конвенционално и лазерно обработена дентинова повърхност на временни и постоянни зъби en_US
dc.title.alternative SEM characterization of conventional and laser prepared dentin surface of primary and permanent teeth en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Съвременна стоматология / Modern Dentistry
    Списанието съдържа както авторски статии, така и реферати на интересни публикации от чужбина. Обхванати са всички специалности от областта на денталната медицина и пластичната хирургия в нейния аспект на лицево-челюстна хирургия. Обръща се внимание и на парастоматологичните специалности като материалознание, дентално обучение, здравни финанси и установяване на дентални практики.

Show simple item record