Central Medical Library - Sofia

Познаваме ли хипогликемията?

Show simple item record

dc.contributor.author Гавраилова/Gavrailova, Д./D.
dc.date.accessioned 2014-02-17T12:33:22Z
dc.date.available 2014-02-17T12:33:22Z
dc.date.issued 2011-11
dc.identifier.citation Д. Гавраилова. Познаваме ли хипогликемията? - Сестринско дело, 43, 2011, № 3-4, с. 49-55. en_US
dc.identifier.issn 1310-7496
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/442
dc.description Адрес за кореспонденция: Д. Гавраилова; Факултет „Обществено здраве”; Медицински университет – София; ул. „Бяло море” № 8; 1527 София en_US
dc.description.abstract Хипогликемията е спешно състояние с разнообразна етиология, изискващо спешна диагностика и лечение. Протича с нарушения в съзнанието, огнищна неврологична симптоматика и симптоми вследствие стимулиране на симпатико-адреналната система. Необходима е насочена анамнеза са захарен диабет и лечение с инсулин или сулфанилурейни препарати. Необходимо е обучение на здравните специалисти и близките на пациентите за клиничните прояви на хипогликемията и за начините на поведение за извеждане на пациента от това животозастрашаващо състояние. ***** Summary. Hypoglycemia is an emergent condition with diverse etiology requiring urgent diagnosis and treatment. It proceeds with disturbances in consciousness, focal neurological signs and symptoms, due to stimulation of the sympathoadrenal system. A medical history focused on diabetes and treatment with insulin or sulfonylureas are required. Further training of health professionals and patient relatives in detecting the clinical signs of hypoglycemia and ways of conducting for resolving/assisting this life-threatening condition is needed. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia en_US
dc.subject захарен диабет, хипогликемия, здравни грижи ***** en_US
dc.subject diabetes mellitus, hypoglycemia, health care en_US
dc.title Познаваме ли хипогликемията? en_US
dc.title.alternative Do we recognize hypoglycaemia? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Сестринско дело / Information for Nursing Staff
    ригинални статии и литературни обзори в областта на качеството и организацията на здравните грижи, професионалната роля на сестринския персонал, повишаването квалификацията на медицинските специалисти и др.

Show simple item record