Central Medical Library - Sofia

Ендодонтско лечение на постоянен зъб след вторична травма – клиничен случай

Show simple item record

dc.contributor.author Кабакчиева/Kabaktchieva, Р./R.
dc.contributor.author Гунова/Gunova, С./S.
dc.date.accessioned 2014-02-11T14:23:31Z
dc.date.available 2014-02-11T14:23:31Z
dc.date.issued 2011-08
dc.identifier.citation Р. Кабакчиева и С. Гунова. Ендодонтско лечение на постоянен зъб след вторична травма – клиничен случай - Съвременна стоматология, 42, 2011, №2, с. 49-56 en_US
dc.identifier.issn 1310-8999
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/437
dc.description Адрес за кореспонденция: Д-р Р. Кабакчиева; Катедра по детска дентална медицина; Факултет по дентална медицина; Медицински университет - София; ул. „Св. Г. Софийски” № 3; 1431 София en_US
dc.description.abstract Фрактурите на зъбите, предизвикани от удар, са често срещана патология в детска възраст. Локални фактори, като сила на удара и положение на главата спрямо предмета на действие, могат да доведат до фрактура на зъбната коронка със засягане или без засягане на пулпата. Фронталните зъби често са обект и на вторични травми, които още веднъж влошават състоянието на травматично увредените зъби. Целта на проучването е да проследим настъпилото усложнение и неговото лечение след вторична директна травма на лекуван фрактуриран първи постоянен максиларен резец със завършено кореново развитие на дете. Конкретният случай е на момче на 11 години, първоначално претърпяло травма и неусложнена фрактура на коронката на зъб 21. При продължително изследване на чувствителността на зъба се установява, че няма промяна във виталитета, следователно лечението включва естетично възстановяване на зъба с композитен материал и два парапулпарни щифта като ретенция. След повторен удар (една година и два месеца по-късно) в областта на същия зъб е настъпил травматичен периодонтит и некроза на пулпата. При релечението на зъба проведохме ендодонтско лечение в 3 сеанса в продължение на 3 месеца. Медикаментите и използваната техника са подбрани по съвременните критерии на ендодонтията в детска възраст. Използвахме калциев хидроксид като временно каналопълнежно средство, след което запълнихме канала с гутаперкови щифтове и силър по метода на латералната кондензация. Резултатът от лечението е стабилизиране на периодонциума, добро херметизиране на зъбния канал и възстановяване на нормалната функция на зъба. ***** Summary. The tooth fractures caused by impact are often especially in childhood. Local factors such as power of impact and position of the head towards the subject of the impact may cause fractures of the coronal part of the tooth with or without damage of the dental pulp. The front teeth are often an object of secondary trauma, which makes the condition of the traumatized teeth worse. The goal of the study is to follow the complication and its treatment after secondary direct trauma of treated in the past fractured permanent upper incisor with matured root development of a child. The particular case is of a boy 11 years old with noncomplicated trauma − fracture of 21 tooth (upper left central incisor). On examination of tooth vitality there was no abnormal pulp reaction and therefore the treatment included aesthetic restoration with a composite and two parapulpal pins for retention. After secondary impact (one year and two months later) on the same tooth a traumatic periodontitis and necrosis of the pulp were developed. In order to safe the tooth endodontic treatment was completed in 3 appointments for 3 months. The medicaments and the technique used were chosen according to current criteria of pediatric endodontics. We used calcium hydroxide as a temporary root filling material and after that we filled the canal with gutta and sealer using the method of the lateral condensation. The result of the treatment is stabilization of the periodontium and restoration for the normal function of the tooth. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София /Central Medical Library, MU - Sofia en_US
dc.subject ендодонтско лечение, травмиран зъб, дете ***** en_US
dc.subject endodontic treatement, traumatized tooth, child en_US
dc.title Ендодонтско лечение на постоянен зъб след вторична травма – клиничен случай en_US
dc.title.alternative Endodontic treatment of secondary traumatized permanent tooth. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Съвременна стоматология / Modern Dentistry
    Списанието съдържа както авторски статии, така и реферати на интересни публикации от чужбина. Обхванати са всички специалности от областта на денталната медицина и пластичната хирургия в нейния аспект на лицево-челюстна хирургия. Обръща се внимание и на парастоматологичните специалности като материалознание, дентално обучение, здравни финанси и установяване на дентални практики.

Show simple item record