Central Medical Library - Sofia

Място на термографията в ревматологичната практика

Show simple item record

dc.contributor.author Калинова/Kalinova, Д./D.
dc.contributor.author Рашков/Rashkov, Р./R.
dc.date.accessioned 2014-02-05T13:23:10Z
dc.date.available 2014-02-05T13:23:10Z
dc.date.issued 2012-04
dc.identifier.citation Д. Калинова и Р. Рашков. Място на термографията в ревматологичната практика - Ревматология, 20, 2012, № 1, с. 43-51. en_US
dc.identifier.issn 1310-0505
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/421
dc.description Адрес за кореспонденция: Д-р Д. Калинова; Клиника по ревматология; Медицински университет - София; ул. "Урвич" № 13; 1612 София ***** Address for correspondence: D. Kalinova, M. D.; Clinic of Rheumatology; Medical University; 13, Urvitch Str.; Bg-1612 Sofia en_US
dc.description.abstract Резюме. Термографията е диагностичен метод, който създава карта на инфрачервен модел на изображение на тялото. Човешкото тяло излъчва инфрачервени лъчи, като по този начин се осъществява един от механизмите на топлообмен между повърхността на тялото и околната среда. Излъчваните инфрачервени лъчи от повърхността на кожата могат да се регистрират чрез термограф, като така се получава термограма. Температурата на кожата отразява състоянието в структурата на кожните съдове, както и промените в регулацията на съдовия тонус. Промяната в кожната температура е резултат от различни патологични процеси. В ревматологичната практика термографията е недостатъчно проучен метод, който може да подпомага диагнозата на различни заболявания (артрити, активирана остеоартроза, синдром на Рейно, рефлексна симпатикова дистрофия, склеродермия, мекотъканен ревматизъм, фибромиалгия, болест на Paget). Термографията може да се използва при проследяване ефекта от приложеното локално или системно лечение. ***** Summary. Thermography is a diagnostic method, which creates “a map of infrared thermal imaging of the human body”. The human body radiates infrared energy; thus, one of the mechanisms of thermoregulation between surface of the body and environment is realized. The body’s infrared radiations can be detected by a thermograph, as in this way a thermogram is obtained. Skin temperature is largely a reflection of the structural state of skin vasculature and the changes in the regulation of vascular tonus. Temperature change is a result of different pathological processes. Thermography is an insufficiently studied method, which can aid diagnosis of different diseases in rheumatological practice, such as rheumatoid arthritis, activated osteoarthritis, Raynaud’s phenomenon, reflex sympathetic dystrophy, scleroderma, soft-tissue rheumatism, fibromyalgia, Paget’s disease. Thermography can be used to monitor the effects of applied local or systemictherapy. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia en_US
dc.subject термография, диагностичен метод, лечение ***** en_US
dc.subject thermography, diagnostic method, therapy en_US
dc.title Място на термографията в ревматологичната практика en_US
dc.title.alternative The role of thermography in rheumatological practice en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record