Central Medical Library - Sofia

Browsing Медицински преглед /Medical Review by Title

Browsing Медицински преглед /Medical Review by Title

Sort by: Order: Results:

 • Murtezani, A.; Terziqi, H.; Dallku, I.; Krasniqi, V.; Rama, B. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2008-12)
  This case study deals with implementation of physical exercise intended to achieve muscular strength modification, motor function- and psychological improvement. The goal of this case report presentation is to describe the ...
 • Пишмишева/Pishmisheva, М./M.; Баймакова/Baymakova, М./M.; Цачев/Tsachev, И./I.; Христова/Христова, И./I. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-06)
  Резюме: Анаплазмозите са заболявания сред животните и хората. Протичат с ток- сико-инфекциозни прояви и промени в кръвните показатели. Причиняват се от микроорганизми, които избирателно атакуват гранулоцити. Целта ...
 • Петрова/Petrova, Ю./Yu; Манолов/Manolov, В./V.; Ангов/Angov, Г./G.; Петрова/Petrova, И./I.; Василев/Vasilev, В./V.; Цачев/Tzatchev, К./K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-07)
  Резюме: Атеросклерозата е една от водещите причини за смъртност в света и услож- нения след прекарани сърдечно-съдови иннциденти. Ендотелната дисфунк- ция предхожда изявата на атеросклероза. Азотен оксид, получен от ...
 • Златарева/Zlatareva, А./A.; Сопотенски/Sopotenski, С./S.; Грозданова/Grozdanova, М./M.; Петрова/Petrova, Г./G. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2014-11)
  Резюме: Цел на проучването е да се извърши сравнителен анализ на разходите за терапия на заболяванията като диагнози в извънболничната помощ, зап- латени от НЗОК за 2012 и 2013 г. Събрани са официални публикувани данни ...
 • Икономова/Ikonomova, К./K.; Шишенков/Shishenkov, М./M.; Йорданова-Лалева/Yordanova-Laleva, П./P.; Атанасова/Atanasova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2008-12)
  Връзката между Chlamydia pneumoniae и миокардния инфаркт е установена в редица сероепидемиологични проучвания. Повишен титър на антителата срещу Chlamydia pneumoniae е намерен и при болни с коронарна и каротидна стеноза, ...
 • Engin, Ö.; Yılmaz, M.; Budak, Ş.; Yılmaz, E.; Atçı, R.; Ünlütürk, E.; Göre, O. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2008-12)
  Axillary tuberculous lymphadenitis is rare and generates case reports. Our case had right axillary mass and pain at admission. Multiple fixed right axillary lymphadenopathies were found. They were excised. Antituberculous ...
 • Георгиев/Georgiev, Г./G.; Казалъкова/Kazalakova, Кр./Kr. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-01)
  Резюме: Големите експериментални проучвания при третиране на рани с нискоинтензивна лазерна терапия започват през 60-те години на изминалото столетие. В повечето публикации липсва подробно описание на процедурата и ...
 • Tраянова/Trayanova, Е./E.; Чудомирова/Chudomirova, К./K.; Комитова/Komitova, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-03)
  Резюмe: Kaposi sarcoma (КS) e мултицентричен ангиопролиферативен карцином с ендотелен произход, появяващ се обикновено при имуносупресия, напр. коинфекция с човешкия имунодефицитен вирус (HIV) или трансплантация. Честотата ...
 • Балева/Baleva, М./M.; Наумова/Naumova, Е./E.; Михайлова/Mihaylova, А./A.; Петрова/Petrova, Д./D.; Чернев/Tchernev, К./K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2011-10)
  Разгледани са проучванията върху връзката на определени алели на HLA и хронифицирането на инфекцията с хепатит В. Подчертана е значимостта на определянето на HLA локусите в различни етнически групи. Обсъдени са данните за ...
 • Божкова/Bojkova, М./M.; Стоева/Stoeva, Т./T.; Марковска/Markovska, Р./R.; Божкова/Bojkova, К./K.; Митов/Mitov, И./I. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-10)
  Резюме: Цел: Да се проучи чувствителността на клинични изолати Stenotrophomonas maltophilia към антибактериални препарати и да се определи ефектът от комбинираното им прилагане. Материал и методи: Проучени са 27 ...
 • Георгиева/Georgieva, Ат./A.; Михайлова/Мihaylova, А./A.; Наумова/Naumova, Е./E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-10)
  Резюме: Участието на NK клетките в антивирусната защита е безспорно. NK клетъч- ната функционална активност се определя от полиморфните KIR гени и HLA клас I лиганди. Полиморфизмите на KIR и HLA клас I лигандите може да ...
 • Павлов/Pavlov, И./I.; Иванова-Шиварова/Ivanova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-11)
  Резюме: Next-generation sequencing (NGS) технологията превъзхожда стандартните секвен- ционни методи по отношение на капацитет и чувствителност, възможността за мултиплексно изследване на проби, клонално секвениране на ...
 • Николова-Влахова/Nikolova-Vlahova, М./M.; Балева/Baleva, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-09)
  Резюме: През последните години се обсъжда въпросът за т.нар. “non-criteria” антифосфо- липидни антитела (aPL) и “non-criteria” клинични симптоми на антифосфолипидния синдром (APS). Натрупаха се много данни, които показват ...
 • Гешева/Gesheva, Н./N.; Михайлова/Mihailova, С./S.; Лесичкова/Lesichkova, С./S.; Михайлова/Mihailova, А./A.; Наумова/Naumova, Е./E. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2014-11)
  Общият вариабилен имунодефицит (common variable immunodeficiency – CVID) е хетерогенен имунодефицитен синдром, характеризиращ се с хипогамаглобулинемия, рецидивиращи бактериални и по-рядко вирусни инфекции, по-често развитие ...
 • Сбиркова/Sbirkova, Т./T.; Томов/Tomov, Г./G. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-07)
  Резюме: Много групи лекарствени средства могат да бъдат асоциирани с появата на лихеноидни лезии по кожата и оралната лигавица. В тази статия док- ладваме случай на орални лихеноидни лезии по букалната лигавица двус- транно, ...
 • Сопотенски/Sopotensky, С./S.; Антонова/Antonova, З./Z.; Гарванска/Garvanska, Г./G.; Червеняков/Tchervenyakov, А./A.; Сопотенска/Sopotenska, И./I. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-02)
  Резюме: Съществуват множество причини за лезия (перфорация) на хранопровода, като основна предпоставка за това са предхождащи морфологични изменения в резултат на различна патология. Макар и рядко срещано, това състояние ...
 • Любомирова/Lyubomirova, М./M.; Богов/Bogov, Б./B. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-03)
  Резюме: Ключът за намаляване на честотата на хроничната бъбречна болест (ХББ) е ранното идентифициране на болните с висок риск и системното им проследя- ване и спазването на правилата за добра клинична практика при ...
 • Петрова/Petrova, Д./D.; Чернев/Tchernev, К./K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2008-12)
  Лечебните свойства на екстрактите от бял трън (Silybum marianum) са из-вестни от времето на Theophrastus (4-ти век преди новата ера). Основната биологичноактивна субстанция в тези екстракти е силимаринът. Silymarin е ...
 • Трифонова/Trifonova, А. /A.; Савов/Savov, Е./E.; Митов/Mitov, И./I.; Стратева/Strateva, Т./T. (2017-10)
  Резюме: Ролята на Stenotrophomonas maltophilia като нозокомиален опортюнистичен патоген, особено сред пациенти в критично състояние в отделенията за ин- тензивни грижи, имунокомпрометирани с хематологични и онкологични ...
 • Зисова/Zisova, Л./L.; Чокоева/Chokoeva, А./A.; Чернев/Tchernev, Г./G.; Лоти/Lotti, T./T. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-11)
  Резюме: Tinea capitis (TC) представлява гъбична инфекция на скалпа, характерна за детската възраст, докато появата ù в напреднала възраст обикновено се счита за казуистична. Напоследък се съобщава за множество промени ...