Central Medical Library - Sofia

Медицински преглед /Medical Review

Медицински преглед /Medical Review

 

Многопрофилно научно медицинско списание за оригинални разработки: обзори, оригинални статии, казуистика. / Multiprofile medical journal for original studies: Review articles, Original papers, Case reports. / Списанието се обработва в База данни "БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА" и в База данни "CABI: Global Health Database ". . . . . . . . The Journal takes part in the Databases "Bulgarian Medical Literature" ( БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА) and in BD "CABI: Global Health Database". ***** ISSN:1312-2193 УДК:61 ***** Webpage: http://cml.mu-sofia.bg/CML/Journals/mpreg/index_bg.html

Recent Submissions

 • Коларов/Kolarov, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-12)
  Резюме: Лицево-челюстната хирургия е хирургична специалност с мултидисциплинарен характер. В обема на специалността са включени различни групи болести: възпалителни, травми, онкологични, вродени и придобити дефекти. Този ...
 • Коцев/Kotzev, А. /A.; Мирчев/Mirchev, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-12)
  Резюме: Данните от много проучвания сочат, че по-голямата част от случаите с колоректален рак възникват от аденоматозни полипи. Аденоматозните полипи на дебелото черво се установяват често в населението на индустриализираните ...
 • Алексиев/Aleksiev, Е./E.; Николова/Nikolova, М./M.; Кондева/Kondeva, М./M.; Виденова/Videnova, Л./L.; Станимиров/Stanimirov, П./P. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-12)
  Резюме: Пациентите със злокачествени заболявания в лицево-челюстната (ЛЧО) и шийната област често са с усложнен коморбиден статус, утежняващ терапевтичния и рехабилитационен период. Целта на настоящото изследване е да ...
 • Стратева/Strateva, Т./T.; Стоева/Stoeva, Т./T.; Савов/Savov, Е./E.; Мартева-Проевска/Marteva-Proevska, Ю./Y.; Трифонова/Trifonova, А./A.; Стратев/Stratev, А./A.; Велинов/Velinov, Ц./Ts.; Митов/Mitov, И./ I. (2017-12)
  Резюме: Двеста двадесет и шест карбапенем-нечувствителни нозокомиални изолата Acinetobacter baumannii (AB) с множествена лекарствена резистентност (MDR), идентифицирани чрез gyrB полимеразна верижна реакция, бяха събрани ...
 • Арон/Aron, Е./E.; Атанасова/Atanasova, Ив./ Iv.; Терзииванов/Terziivanov, Д./D. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-12)
  Резюме: Текущи терапии, базирани на инхалаторни кортикостероиди и дългодействащи β2-агонисти, остават ефективни при голяма част от пациентите с астма, но около 10% от тях не отговарят на тези терапии, дори при високи дози, ...
 • Коев/Koev, Кр./Kr. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-12)
  Резюме: Представени са съвременните аспекти и очните прояви на синдрома на котешките очи – Cat-eye syndrome (CES). С него са свързани аномалии в очите, ушите, аналната област, сърцето и/или бъбреците, но могат да бъдат ...
 • Велев/Velev, В./V.; Георгиева/Georgieva, К./K. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-12)
  Резюме: Криптоспоридиозата е протозойна чревна болест, която протича асимптомно или като остър гастроентерит. Спада към опортюнистичните паразитози, индикаторни за HIV/СПИН и се причинява от паразити Cryptosporidium spp. ...
 • Цекова-Трайкович/Tsekova-Traykovich, Н./N.; Пехливанов/Pehlivanov, Г./G.; Волина/Wollina, У./U.; Войчу/Voicu, К./K.; Чернев/Tchernev, Г. /G. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-10)
  Начало на публикацията : Хемангиомите са доброкачествени мезенхимни тумори, които често се срещат при новородени и/или деца [1]. Обикновено са локализирани в областта на главата и шията [1]. Представяме случай на 65-годишен ...
 • Начева/Nacheva, С./S.; Гатев/Gatev, Ц./Ts.; Асьов/ Assyov, Я./Ya.; Каменов/Kamenov, З./Z.; Петрова/Petrova, Ю./J. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-10)
  Резюме: Захарният диабет е едно от водещите заболявания. При пациентите с преди- абет и захарен диабет тип 2 се развива съдова увреда, отговорна за ранно развитие на мозъчносъдова, сърдечно-съдова и перифернонервна ...
 • Трифонова/Trifonova, А. /A.; Савов/Savov, Е./E.; Митов/Mitov, И./I.; Стратева/Strateva, Т./T. (2017-10)
  Резюме: Ролята на Stenotrophomonas maltophilia като нозокомиален опортюнистичен патоген, особено сред пациенти в критично състояние в отделенията за ин- тензивни грижи, имунокомпрометирани с хематологични и онкологични ...
 • Коларов/Kolarov, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-10)
  Резюме: В статията са разгледани различните видове некрози на челюстните кости. По-често се засяга тялото на долната челюст. Известни са три вида некро- зи, а именно: асептична некроза, остеорадионекроза и медикаментоз ...
 • Коев/Koev, Кр./Kr. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-10)
  Резюме: Stickler синдром (SS) e наследствена прогресивна артро-офталмопатия и е от групата на генетичните нарушения, засягащи съединителната тъкан, по- специално колагена. SS е подтип на колагенопатията тип II, IX и XI. ...
 • Волева/Voleva, С./S.; Иванова/Ivanova, С./S.; Манолов/ Manolov, В./V.; Маринов/Marinov, Б./B.; Ангелова/Angelova, С./S.; Василев/Vasilev, В./V.; Шишков/Shishkov, С./S. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-10)
  Резюме: Вирусните инфекции по време на бременност са една от основните причи- ни за тежки усложнения при майката и плода. Проучването на ролята им в хода на бременността придобива все по-голямо значение с оглед опас- ността ...
 • Цекова-Трайкович/Tsekova-Traykovich, Н./N.; Пехливанов/Pehlivanov, Г./G.; Волина/Wollina, У./; Чернев/Tchernev, Г./G. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-08)
  Начало: Верукозният карцином (ВК) е рядък вариант на плоскоклетъчния карцином, с изключително добра диференциация, нисък малигнен потенциал, характе- ризиращ се и със сравнително бавно локално инва- зивно нарастване ...
 • Коларов/Kolarov, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-08)
  Резюме: Качеството на здравната услуга е право на всеки пациент и е приоритет за всяка държава. Неговото усъвършенстване се определя от процедури, мерки и действия, насочени към осигуряване на определени стандарти, които ...
 • Балева/Baleva, М./M.; Николова-Влахова/Nikolova-Vlahova, М./M.; Лесичкова/Lesichkova, С./S.; Николов/Nikolov, Кр./Kr. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-08)
  Описана е 55-годишна жена, която пет години преди оперативна интервенция по повод на дуктален карцином на млечната жлеза, последвана от химиотерапия, е имала оплаквания от болка и подуване на малките стави на ръцете, ...
 • Манолов/Manolov, И./I. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-08)
  Резюме: Изотопно белязаните дълговерижни ω-фенилалканови киселини с права и разклонена верига са изследвани върху хора със сърдечно-съдови проб- леми с оглед прилагането им за диагностика и лечение на сърдечно- съдови ...
 • Алексиев/Aleksiev, Е. /E. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-08)
  Резюме: Злокачествените заболявания в лицево-челюстната (ЛЧО) и шийната об- ласт се характеризират с две основни епидемиологични явления – нараст- ване на заболяемостта и понижаване на средната възраст на заболелите. ...
 • Копчев/Kopchev, Ал./Al.; Монов/Monov, С./S. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-08)
  Резюме: Псориатичният артрит (psoriatic arthritis – PsA) е хронично автоимунно за- боляване, което принадлежи към групата на спондилоартропатиите. В ле- чението на това заболяване се използват нефармакологични и ...
 • Пишмишева/Pishmisheva, М./M.; Баймакова/Baymakova, М./M.; Цачев/Tsachev, И./I.; Христова/Христова, И./I. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-06)
  Резюме: Анаплазмозите са заболявания сред животните и хората. Протичат с ток- сико-инфекциозни прояви и промени в кръвните показатели. Причиняват се от микроорганизми, които избирателно атакуват гранулоцити. Целта ...

View more

Search


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds