Central Medical Library - Sofia

Cimzia – нова надеждна алтернатива за лечение на ревматоидния артрит

Show simple item record

dc.contributor.author Шейтанов/Sheytanov, И./I.
dc.contributor.author Рашков/Rashkov, Р./R.
dc.contributor.author Петранова/Petranova, Цв./Tsv.
dc.date.accessioned 2014-02-05T11:18:22Z
dc.date.available 2014-02-05T11:18:22Z
dc.date.issued 2011-12
dc.identifier.citation И. Шейтанов, Р. Рашков и Цв. Петранова. Cimzia – нова надеждна алтернатива за лечение на ревматоидния артрит - Ревматология, 19, 2011, № 4, с.44-47. en_US
dc.identifier.issn 1310-0505
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/418
dc.description Адрес за кореспонденция: Д-р Иван Шейтанов; Клиника по ревматология; Медицински университет; ул. "Урвич" № 13; 1612 София; tel. 02 958-29-27 ***** Address for correspondence: Ivan Sheitanov, M. D.; Clinic of Rheumatology; Medical University 13, Urvitch Str.; Bg -1612 Sofia; tel. +359 2 958-29-27 en_US
dc.description.abstract Резюме. Ревматоидният артрит (РА) е хронично системно възпалително заболяване. Значи- телната честота на РА, голямата му продължителност и тежките нарушения, които предиз- виква във функциите на опорно-двигателния апарат с произтичащите от това последици, опре- делят неговата медицинска и социална значимост. Основната цел на лечението при ревматоид- ния артрит е постигането на ниска болестна активност, а в идеалния случайи на пълна реми- сия. През последните години е налице значителен прогрес в лечението на тази болест с откри- ване и налагане в клиничната практика на TNF-α инхибиторите. Комбиниранeто на тези медика- менти с метотрексат (МТХ) дава най-добри терапевтични резултатипри задоволителен про- фил на безопасност. Вниманието в обзора е насочено към препарата Cimzia (Certolizumab pegol). Представени са две големи многоцентрови клинични проучвания, оценяващи терапевтичната ефикасност и профила на безопасност на Сertolizumab pegol при болни с активен РА. Направено е заключението, че Cimzia е една надеждна терапевтична алтернатива на останалите TNF-α антагонисти при лечението на тази тежка хронична болест. ***** of RA, its long duration and serious damages, that are caused in the functions of the musculoskeletal system with resulting consequences, determine its medical and social significance. The main goal of rheumatoid arthritis treatment is to achieve low disease activity and, ideally, complete remission. In recent years, significant progress has been made in the treatment of this disease through the development and implentation of TNF-α inhibitors in clinical practice. The combination of these medicines with methotrexate (MTX) gives the best therapeutic results with a good safety profile. The focus of this review is aimed at Cimzia (certolizumab pegol). The presented two large multicenter clinical trials evaluate the therapeutic efficacy and safety profile of certolizumab pegol in patients with active RA. It is concluded that Cimzia is a reliable therapeutic alternative to other TNF-α antagonists in the treatment of this severe chronic disease. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia en_US
dc.subject ревматоиден артрит, Cimzia ***** en_US
dc.subject rheumatoid arthritis, Cimzia en_US
dc.title Cimzia – нова надеждна алтернатива за лечение на ревматоидния артрит en_US
dc.title.alternative Cimzia – a new reliable alternative therapy of rheumatoid arthritis en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record