Central Medical Library - Sofia

Browsing Детски и инфекциозни болeсти / Pediatric and Infectious Diseases by Issue Date

Browsing Детски и инфекциозни болeсти / Pediatric and Infectious Diseases by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Станоева/Stanoeva, К./К.; Аргирова/Argirova, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011)
  От 1981 г. бе изминат дълъг и успешен път в борбата с HIV инфекцията: изолиране на причинителя, пълно разкриване на генетичния и антигенен състав на вируса, изясняване на естествения ход на инфекцията, откриване на няколко ...
 • Павлова/Pavlova, С./S.; Хаджиолова/Hadzhiolova, Т./T.; Коцева/Kotseva, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-08)
  Обобщени са резултатите от проведените диагностични изследвания на проби от пациен- ти с грипоподобна симптоматика, постъпили в лабораторията по „Грип и ОРЗ”, НЦЗПБ, през сезона 2008/2009 г. Всички проби (860 броя) са ...
 • Карчева/Karcheva, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-08)
  Морбили е високо контагиозно, ваксинопредотвратимо заболяване, възвърнало се в Европа. В Европейския регион на Световната здравна организация, който включва страните от Европейския съюз и Европейската икономическа зона, ...
 • Грозданова/Grozdanova, Дж./Dzh. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-08)
  Промените в системата на здравеопазването създадоха гаранции за достъп и възможнос- ти за свободен избор на пациента, но и предизвикателства пред държавата, семействата и професията при осигуряване на адекватна дентална ...
 • Михайлова/Mihaylova, С./S.; Стойновска/Stoynovska, М./M.; Бирданова/Birdanova, В./V.; Шаламанов/Shalamanov, Д./D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-08)
  Имунизацията със съвременни ваксини е най-безопасният и ефикасен начин за предпазване от редица инфекции. Цел на настоящото проучване е да се оцени информираността на родителите относно инфекциозни заболявания, за които ...
 • Илиева/Ilieva, Даринка/Darinka (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-12)
  Резюме: През 2011 г. в НРЛ „Бяс и контрол на ефективността от ваксинирането”, НДНИВМИ – София, във връзка с надзора на заболяването бяс са изследвани общо 852 диагностични проби, от тях 36 – от съмнителни животни, и 816 ...
 • Даскалова/Daskalova, М./M.; Дойчинова/Doychinova, Ц./Tz.; Ганчева/Gancheva, Г./G.; Цветанова/Tzvetanova, Хр./Hr.; Христов/Hristov, Хр./Hr. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-12)
  Амебиазата е антропонозна протозооза, която се причинява от Entamoeba histolytica. Про- тича като амебна дизентерия (амебен колит) и/или извънчревна амебиаза, засягайки черния дроб, белите дробове, главния мозък и др. ...
 • Петкова/Petkova, Е./E.; Петкова/Petkova, В./V.; Петрова/Petrova, Г./G. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-12)
  През последните години се увеличи броят на пациентите, страдащи от захарен диабет. В България всяка година се разболяват по 10 на всеки 100 хиляди деца и по едно или две кърмачета. Лечението им изисква правилен мениджмънт, ...
 • Попов/Popov, Г./G.; Плочев/Plochev, К./К. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2013-03)
  Резюме: Хепатитните вируси А, B, C, D и E са дефинирани хепатотропни агенти, причиняващи съответните типове вирусен хепатит. Все по-често в клиничната практика се срещат остри вирусни хепатити (ОВХ), причинени от други ...
 • Илиева/Ilieva, А./A.; Коларов/Kolarov, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2013-03)
  Непълноценното хранене при деца с хирургични заболявания влошава нормалното им развитие и качество на живот. Целта на настоящото клинично наблюдение е да проучи въздействието на специалната храна за медицински нужди ...
 • Спасова/Spasova, З./Z.; Цолова/Tsolova, Г./G.; Манолова/Manolova, А./A.; Димитров/Dimitrov, П./P.; Теолова/Teolova, Е. /E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2013-03)
  Пътнотранспортният травматизъм е сред водещите причини за смърт и инвалидност при децата. Целта на статията е да се направи преглед на съвременните данни от литературата за състоянието и проблемите на детския пътнотранспортен ...
 • Кръстева/Krasteva, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2013-03)
  Целта на представеното изследване е да се установи дозозависимият ефект на екзогенният сърфактант, прилаган в комплексното лечение на доносени новородени с вродена пневмония. Изследвани са 24 доносени с вродена пневмония, ...
 • Лукова/Loukova, А./A. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2013-03)
  Резюме: Self-management е интервенция, насочена към формиране на целенасочен, последователен, осъзнат и без чужда намеса контрол на собственото поведение и емоции. В контекста на алкохолни интоксикации при деца целта на ...
 • Димитрова/Dimitrova, М./M.; Донева/Doneva, М./M.; Петрова/Petrova, Г./G. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2013-03)
  Резюме: Хипогамаглобулинемията е променливо имунодефицитно състояние, което се отличава с редукция на почти всички типове гама-имуноглобулин. Пациенти с хипогамаглобулинемия често страдат от рекурентни инфекции на горните ...
 • Генова/Guenova, С./S.; Стоянова-Делева/Stojanova-Deleva, А./A.; Пешев/Peshev, Ж./J.; Данев/Danev, Вл./Vl.; Митковски/Mitkovski, Д./D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2013-12)
  Резюме. BCG остеитът (BCGOST) е най-честото късно постваксинално усложнение – 0.39/1 млн. новородени. Засяга тибия, фемур, прешлени, стернум и ребра. Представен е клиничен случай на BCG остеит на ребро у едногодишно момче. ...
 • Велев/Velev, В./V.; Дървеняшка/Darvenyashka, Н./N.; Найденова/Naydenova, Н./N.; Вутова/Vutova, К./K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2013-12)
  Резюме. Представяме случай на едногодишно дете, лекувано от автохтонна висцерална лайшманиоза в България. Детето заболява в края на март 2009 г. и е лекувано с петвалентни антимонови препарати само за десет дни, след което ...
 • Единакова/Edinakova, Е./E.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Митова/Mitova, Й./J.; Вълчева/Vulcheva, М./M.; Минчева/Mintcheva, Ц./Tz. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2013-12)
  Резюме. Кримска-Конго хеморагична треска (ККХТ) е остро вирусно заболяване, проявяващо се с общ токсикоинфекциозен синдром, последван от кръвоизливи, които могат да обхванат всички органи, вкл. кожата и лигавиците. Вирусът ...
 • Манова/Manova, М./M.; Петрова/Petrova, Г./G. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2013-12)
  Резюме. Целта е да обобщят публикуваните проучвания за ефикасността, безопасността и стойностната ефективност на ваксините против ротавирусни инфекции. Проведено е проучване на базите-данни с медицинска литeратура PubMed ...
 • Стайкова/Staykova, Ж./J.; Чилингирова/Chilingirova, Р./R (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2013-12)
  Резюме. Повече от 55 години Кърджали е екологично рисков район в Република България поради интензивното замърсяване на околната среда от минно-преработвателната, металургичната промишленост и преработката на нерудни ...
 • Илиева/Ilieva, Д./D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2013-12)
  Резюме. Проучена е епидемиологичната ситуация по отношение на заболяването бяс в страните, съседни на България. През 2013 г. Румъния, Сърбия и Р. Македония са категоризирани като страни с висок риск от трансмисия на бяс. ...