Central Medical Library - Sofia

Детски и инфекциозни болeсти / Pediatric and Infectious Diseases

Детски и инфекциозни болeсти / Pediatric and Infectious Diseases

 

Публикации от списанието "Детски и инфекциозни болeсти", издавано в ЦМБ ***** Жанров и тематичен обхват: Изданието е подразделено на три рубрики – 1. Детски болести, 2. Ифекциозни болести в детска възраст и 3. Инфекциозни болести – включват се оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на: ДЕТСКИТЕ БОЛЕСТИ, вкл. неонатология, нефрология, онкология, пневмология и фтизиатрия, ревматология, хематология и хирургия, както и в областта на: ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ БОЛЕСТИ, ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, ВИРУСОЛОГИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ, МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ, HIV/СПИН. ***** ISSN: 1313-762Х; УДК 616-0.53.2; 616.9 ***** Списанието се обработва БД Българска медицинска литература. ***** Publications from the journal "Child & Infections Diseases" , edited in CML-Sofia = Pediatric and Infectious Diseases Year – VI/2014 ***** ISSN: 1313-762Х Genre and thematic scope: The periodical is subdivided into three rubrics: (1) Pediatric Diseases; (2) Childhood Infectious Diseases; and (3) Infectious Diseases – original papers, literature reviews and summaries of foreign scientific medical publications are included covering the topics as follows: pediatric diseases including neonatology – allergology, endocrinology and metabolic diseases, cardiology, nephrology, neurology and psychiatry, oncology, pneumology and phthisiology, rheumatology, hematology and surgery, and the spheres of infectious diseases (including epidemiology), virusology, microbiology, medical parasitology, HIV/AIDS. ***** The journal is listed in Database "Bulgarian medical literature" - ABS ***** ISSN: 1313-762Х; УДК 616-0.53.2; 616.9 ***** Webpage: http://cml.mu-sofia.bg/CML/Journals/Detski%20i%20infectsiozni%20bolesti/index_bg.html

Recent Submissions

 • Дойчева/Doycheva, В./V.; Митова/Mitova, Й./Y.; Донков/Donkov, Ж./J.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-11)
  Резюме. Чумата е бактериална зоонозна инфекция, която се предава чрез бълхи. Географското ѝ разпространение е много ограничено. Заразяването на човек с патогена Yersinia pestis става чрез заразени бълхи. Чумната инфекция ...
 • Дойчева/Doycheva, В./V.; Митова/Mitova, Й./Y.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Донков/Donkov, Ж./J. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-11)
  Резюме. През последните 10 години броят на заболелите от ВХЕ се увеличи в европейските дър- жави, като се наблюдават различия в отделните географски зони. В този обзор ние проследяваме основните епидемиологични характеристики ...
 • Иванова, Е./E.; Михайлова/Michaylova, Сн./Sn. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-11)
  Резюме. Данните от медицинската литература за имунологичните изследвания, проведени при па- циентите с разстройства от аутистичния спектър, разкриват нарушения в клетъчния и хуморалния имунитет, имуноглобулините, серумните ...
 • Илиева/Ilieva, Д. /D./ (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-04)
  Резюме. Повишава се чувствителността на in vitro диагностичната ветеринарна медицина (ИДВМ) за диагностициране на бяс чрез антитялов флуоресцентен тест (ФАТ). Установено е, че търговски комплект, съдържащ поликлонални ...
 • Ангелова/, С./S.; Митова/, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Чумак-Цанева/Chumak-Tsaneva, Н./N. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-04)
  Резюме. За периода 2005-2012 г. в лечебните заведения за болнична помощ в България са регис- трирани 16 взрива от групата „индикаторни ВБИ“, с общо 81 засегнати лица. От тях: сепсис – 47% (38 случая), пневмония – 28% (23 ...
 • Дойчева/Doycheva, В./V.; Митова/Mitova, Й./Y.; Ангелова/Angelova, С./S.; Чумак/Chumak, Н./N. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-04)
  Резюме. Холерата е антропонозна чревна инфекция с епидемично и пандемичнo разпространение. Значението ѝ се определя от високата контагиозност, широкото географско разпространение, тежкото клинично протичане и високия ...
 • Дойчева/ Doycheva, В./V.; Митова-Минева/Mitova-Mineva, Й./Y.; Ангелова/Angelova, С./S.; Донков/Donkov, Ж./J. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-04)
  Резюме. В настоящия обзор са разгледани епидемиологичните характеристики на HIV инфекцията и СПИН в Европа през 2015 г. Набелязани са тенденциите в разпространението на инфекцията през последните 10 години в отделните ...
 • Иванова/Ivanova, Е./E.; Манолова-Колева/Manolova-Koleva, П./P. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-04)
  Резюме. Представени са три случая на юноши със заекване, с последващ дебют на шизофрения. Тримата пациенти са лекувани с risperidone (INN) в дози до 4,5 mg. И тримата имат прояви на ми- нимални физически аномалии (МФА) ...
 • Иванова/Ivanova, Е./E.; Манолова-Колева/Manolova-Koleva, П./P. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-04)
  Резюме. Минималните физически аномалии (МФА) имат общ ембрионален произход с мозъка. От- криването на дисморфологични белези при пациентите с шизофрения насочва към нарушено разви- тие на ектодермални структури по време ...
 • Терзиева/Terzieva, К./K.; Попиванов/Popivanov, И./I.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Дойчинова/Doychinova, Ц./Tz.; Шаламанов/Shalamanov, Д./D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-09)
  Резюме. Разгледан е процесът на натрупване на научни познания за вирусен хепатит В и вирусен хепатит С (ВХВ и ВХС). Направен е сравнителен преглед на здравно-социалното значение и са анализирани някои основни елементи от ...
 • Янчева-Петрова/Yancheva-Petrova, Н./N. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-09)
  Резюме. Хората, инфектирани с вируса на човешкия имунен дефицит (HIV), са с по-висок риск за развитие на лимфоми в сравнение с останалата популация. След навлизането на ефективни профилактични режими за най-честите ...
 • Илиева/Ilieva, Д./D.; Илиев/Iliev, Е./E.; Сталева/Staleva, М./M.; Петров/Petrov, Й./J. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-09)
  Резюме. Изследвани бяха 109 кръвни серума от чакали от 15 области в България. Единадесет кръвни проби бяха със сигнификантен титър 1:40 и 10 кръвни проби бяха с високи титри (1:80 и 1:160). Сигнификантният титър индикира, ...
 • Баймакова/Baymakova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-09)
  Резюме. Фебрилната реакция при лицата на възраст над 65 години е повлияна от компилация от фактори, довеждащи до потиснат или слаб фебрилен отговор. Дефиницията за фебрилитет в напреднала възраст е преоценена и са поставени ...
 • Илиева/Ilieva, Д./D.; Сталева/Staleva, М./M.; Петрова/Petrova, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-04)
  Резюме. В България през 2015 г. беше проведен мониторинг за детекция на тетрациклин и детерминиране на възрастта при лисиците в областите с орална ваксинация срещу бяс. Анализирани бяха данни, получени от изследване на ...
 • Дойчинова/Doychinova, Ц./Ts.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Терзиева/Terzieva, К./K.; Георгиева/Georgieva, Д./D.; Попиванов/Popivanov, И./I.; Шаламанов/Shalamanov, Д./D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-04)
  Резюме. Разгледани са лабораторните методи за доказване на инфекция с B. anthracis при хората. Направена е характеристика на диагностичните тестове при трите класически форми – кожна, чревна и белодробна, както и на ...
 • Дойчева/Doycheva, В./V.; Митова-Минева/Mitova-Mineva, Й./Y.; Донков/Donkov, Ж./J.; Воденичаров/Vodenicharov, В./V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-04)
  Резюме. HIV инфекцията е с основно значение за общественото здраве в страните от Европейския съюз (ЕС) и Европейската икономическа зона (ЕИЗ) през последното десетилетие (2005-2014). През този период се отбелязват важни ...
 • Ангелова/Angelova, С./S.; Митова/Mitova, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Чумак-Цанева/Chumak –Tsaneva, Н./N.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-04)
  Резюме. Съгласно действащия медицински стандарт по превенция и контрол на ВБИ в България, чревните инфекции са категоризирани в самостоятелна група. Целта на проучването е да се направи епидемиологична характеристиката на ...
 • Ангелова/Angelova, С./S.; Митова/Mitova, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Петрова/Petrova, Е./E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-04)
  Резюме. Целта на проучването е да се направи епидемиологична характеристиката на вътреболнич- ните взривове от въздушно-капкови инфекции в България. За проучването са използвани данните от: автоматизирана система за ...
 • Лазова/Lazova, Сн./Sn.; Великова/Velikova, Цв./Tsv.; Петрова/Petrova, Г./G.; Иванова-Тодорова/Ivanova-Todorova, Е./E.; Тумангелова-Юзеир/Tumangelova-Yuzeir, К./K.; Кюркчиев/Kyurkchiev, Д./D.; Переновска/Perenovska, П./P. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-04)
  Резюме. Бронхиалната астма е едно от най-честите хронични заболявания в детска възраст. Характеризира се с имуномедиирано хронично възпаление на дихателните пътища, в патогенезата на което играят роля множество клетки – ...
 • Дашева-Димитрова/Dasheva-Dimitrova, А./A.; Павлов/Pavlov, М./M.; Денев/Denev, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-04)
  Резюме. Генерализираната артериална калцификация при кърмачета е рядко, автозомно-рецесив- но, летално заболяване. То се характеризира с артериална калцификация на вътрешната еластична мембрана, асоциирано с интимална ...

View more