Central Medical Library - Sofia

Browsing Сърдечно-съдови заболявания / Cardiovascular Diseases by Issue Date

Browsing Сърдечно-съдови заболявания / Cardiovascular Diseases by Issue Date

Sort by: Order: Results:

  • Мануков/Manukov, И./I.; Тонев/Tonev, Г./G.; Касабов/Kasabov, Р./R.; Буков/Bukov, К./К.; Карагеоргиев/Karageorgiev, Д./D.; Дееничина/Deenichina, И./I.; Цветковски/Tsvetkovski, Ц./Ts.; Китова/Kitova, Л./L. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2008-03)
    Целта на проучването е да се установи влиянието на ангиографската коронарна сте- нотична морфология върху тежестта на регистрираните резултати от динамична (ВЕТ) стрес-ЕхоКГ. Изследвани са 84 болни с едноклонова форма ...
  • Цолова/Tsolova, Г./G.; Василевски/Vasilevski, Н./N.; Гудев/Gudev, А./A. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2008-03)
    Тютюнопушенето е един от големите рискови фактори за възникване на редица тежки хронични болести: сърдечно-съдови, онкологични, болести на обмяната и др. Изследването на този рисков фактор, наред с останалите, е поредното ...
  • Бойчев/Boychev, Б./B.; Рахими/Rahimi, С./S.; Буков/Bukov, Н./N. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2008-03)
    В този материал споделяме нашия опит при използването на трансезофагеалната предсърдна електрокардиостимулация в диагностиката на исхемичната болест на сърцето. В статията са представени резултатите от проведени стрес-тестове ...
  • Гацов/Gatsov, /Пл./Pl. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2008-03)
    Резюме. Саркоидозата е мултисистемно заболяване с хронично протичане. Най-честите клинични прояви са белодробни, кожни или очни. Сърдечните прояви не са чести, но могат да бъдат тежки и в някои случаи – летални. Съвременните ...
  • Гудев/Goudev, А./A.; Марков/Markov, Д./D.; Златарева/Zlatareva, Н./N. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2008-03)
    Резюме. Представяме случая на 61-годишна жена, постъпила в болницата с кардиогенен шок и със съмнение за камерна тахикардия. Анамнезата за персистиращо предсърдно мъждене, предшестващата терапия с пропафенон, както и ...
  • Раев/Raev, Д./D.; Станева/Staneva, А./A. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2008-03)
    Резюме. Първите морфологични промени в артериалната стена могат да бъдат визуализирани чрез B-mode ултрасонография. Каротидната ехография е използвана в многобройни клинични изследвания за мониториране на дебелината на ...
  • Кинова/Kinova, Е./E.; Златарева/Zlatareva, Н./N.; Гудев/Goudev, А./A. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2010-03)
    Сърдечната ресинхронизираща терапия (СРТ) подобрява функционалния капацитет и качеството на живот при определени пациенти със сърдечна недостатъчност и може да удължи преживяемостта. На този етап се счита, че само пациентите ...
  • Кръстев/Krastev, Б./B.; Кинова/Kinova, Е./E.; Пенчева/Pencheva, Б./B.; Михайлов/ Mihailov, Р./R.; Кюркчиев/Kyurkchiev, С./S.; Кехайов/Kehayov, И./I.; Иванова/Ivanova, Е./E.; Златарева/Zlatareva, Н./N.; Гудев/Goudev, А./A. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2010-03)
    Кардиотоксичността е сериозен страничен ефект на химиотерапията. Разгадаването на молекулните механизми на цитостатик-индуцираната кардиотоксичност би довело до установяване на подходящите биомаркери за мониториране на ...
  • Ваврек/Vavrek, Е. /E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2010-03)
    През последните години активно се развива ново терапевтично приложение на ултразвуковите методики. След началните експерименти in vitro и с животни и ут- върждаването на тромболизата за лечение на исхемичните мозъчни ...
  • Стоименова/Stoimenova, А./А.; Манова/Manova, М./M.; Савова/ Savova, А./А.; Пейкова/Peikova, Л./L.; Драганов/Draganov, Г./G.; Петрова/Petrova, Г./G. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2011-02)
    Към момента са регистрирани приблизително 28 млн. европейци със сърдечна недостатъчност. В България са диагностицирани около 200 000 души. 40% от пациентите, които са със сърдечно заболяване и са на възраст над 50 г., са ...
  • Даскалов/Daskalov, И./I.; Иванчев/Ivanchev, М./M.; Гочев/Gotchev, Д./D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2011-02)
    В статията представяме обзор на доклад на Американската асоциация по ехокардиография (ААЕ), разглеждащ едно от последните новаторски въведения в ехокардиографията, т.нар. ръчно преносим ехокардиографски апарат (РПЕА). ...
  • Srinivasa., Jayachandra (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2011-02)
    Hypertension is a chronic medical condition in which the systemic arterial blood pressure is elevated. Persistent hypertension is one of the risk factors for stroke, myocardial infarction, heart failure and arterial ...
  • Бакърджиева/Bakardzhieva, К./K.; Григоров/Grigorov, Ф./F.; Комса-Пенкова/Komsa-Penkova., Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2011-07)
    Мастнокиселинният състав на клетъчните мембрани има важна роля в редица процеси и е свързан с етиологията на многофакторни заболявания. Клетките на човешкия организъм са загубили способността да синтезират някои дълговерижни ...
  • Живков/Zhivkov, И./I.; Григоров/Grigorov, Е./E.; Гетов/Getov, И./I. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2011-07)
    Общоизвестен факт за медицинските специалисти е, че сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са причина номер едно за смъртните случаи сред населението на Европа. Според най-новите проучвания в държавите членки на ЕС годишните ...
  • Григоров/Grigorov, Мл./Ml. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2011-07)
  • Груев/Gruev, И./I.; Тончева/Toncheva, А./A. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2011-09)
    Резюме: Анкилозиращият спондилит (АС) е системно възпалително заболяване, което обхваща гръбначния стълб, сакроилиачните стави и в по-малка степен периферните стави. АС предизвиква удебеляване на аортния корен и платната ...
  • Търновска-Къдрева/Tarnovska-Kadreva, Р./R.; Янева-Сиракова/ Yaneva-Sirakova, Т./T. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2011-09)
    Основните ръководни насоки за лечение на артериалната хипертония (АХ) на Европейското дружество по кардиология, на Американска колегия по кардиология, на Американската сърдечна асоциация и Седмият американски доклад са ...
  • Найденов/Naydenov, Ст./St.; Донова/Donova, Т./T. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2011-09)
    Предсърдното мъждене (ПМ) e най-често срещаната в клиничната практика аритмия и има важно медицинско и социално значение поради високия риск от усложнения, водещи до инвалидизиране, нарушено качество на живот и повишена ...
  • Найденов/Naydenov, Ст./St.; Цонев/Tsonev, Св./Sv.; Донова/Donova, Т./T.; Миланова/Milanova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2011-09)
    Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за cмърт сред жените в световен мащаб. Целта на изследването е да се оцени рисковия профил и контрола върху някои коригируеми сърдечно-съдови рискови фактори (РФ): артериална ...
  • Манов/Manov, Е./E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2011-11)
    Бета-блокерите се използват в комплексното лечение на пациенти с артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, тахиаритмии. Тази лекарствена група обаче е особена, тъй като представителите ú ...