Central Medical Library - Sofia

Сърдечно-съдови заболявания / Cardiovascular Diseases

Сърдечно-съдови заболявания / Cardiovascular Diseases

 

Публикации от списанието "Сърдечно-съдови заболявания - МП", издавано в ЦМБ....... Publications from the journal "Cardiovascular diseases - MP" , edited from CML-Sofia. . . . Списанието се обработва в База данни "БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА" и в База данни "CABI: Global Health Database ". . . . . . . . The Journal takes part in the Databases "Bulgarian Medical Literature" ( БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА) and in BD "CABI: Global Health Database". ISSN:0204-6865 УДК 616.1

Recent Submissions

 • Славчев / Slavchev, Б. / B.;; Илиева / Ilieva, Р. / R.;; Радкова / Radkova, М. / M.;; Донова / Donova, Т. / T. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2018)
  Резюме. Внезапната сърдечна смърт (ВСС) е естествена смърт, дължаща се на сърдечни причини, съпроводена със загуба на съзнание до един час от началото на острата симптоматика. Важен аспект на съвременната медицина е ...
 • Чернева / Cherneva, Р. / R.;; Чернева / Cherneva, Ж. / Zh.;; Господинова / Gospodinova, М. / M.;; Денчев / Denchev, С. / S.;; Петков / Petkov, Р. / R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2018)
  Резюме. Субклиничната диастолна дисфункция се определя като левокамерна (ЛК) диастолна дисфункция без прояви на застойна сърдечна недостатъчност (СН) и с нормална фракция на изтласкване. Въпреки наличието на ограничен ...
 • Кръстев / Krastev, П. / P.;; Абединов / Abedinov, Ф. / F.;; Николов / Nikolov, П. / P.;; Трендафилова / Trendafilova, Д. / D.;; Джоргова / Jorgova, Ю. / J.;; Начев / Nachev, Г. / G. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2018)
  Резюме. Сърдечно-съдовите заболявания имат широко социално въздействие, тъй като са водеща причина за смърт в икономически развитите и много от развиващите се страни по света. Първичната перкутанна коронарна интервенция ...
 • Найденова / Naydenova, Н. / N.;; Найденов / Naydenov, Ст. / St.;; Рунев / Runev, Н. / N.;; Манов / Manov, Е. / E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2018)
  Резюме. Цел. Да се анализират антихипертензивната ефективност и профилът на безопасност на комбинацията в една таблетка lisinopril/amlodipine при пациенти с неконтролирана артериална хипертония (АХ) и умерен до много ...
 • Великова / Velikova, Ц. / Ts.;; Красимирова / Krasimirova, Е. / E.;; Великов / Velikov, Т. / T.;; Кулевска-Гоновска / Kulevska-Gonovska, И. / I.;; Спасова / Spassova, Н. / N.;; Георгиева / Georgieva, Н. / N.;; Боризанова / Borizanova, А. / A.;; Калайджиев / Kalaydzhiev, П. / P.;; Шопов / Shopov, Л. / L.;; Джоманов / Dzhomanov, К. / K.;; Панчева / Pancheva, Р. / R.;; Шумкова / Shumkova, М. / M.;; Куртев / Kurtev, С. / S.;; Парапунова / Parapunova, Р. / R.;; Ненов / Nenov, Д. / D.;; Мутафова / Mutafova, М. / M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017)
  Резюме. При анализа на качеството на живот (QoL) на пациенти със сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) могат да се приложат различни подходи. Субективният подход включва възприемането, разбирането и оценяването на влиянието ...
 • Великова / Velikova, Ц. / T.;; Великов / Velikov, Т. / T.;; Красимирова / Krasimirova, Е. / E.;; Куртев / Kurtev, Св. / Sv.;; Панчева / Pancheva, Р. / R.;; Шумкова / Shumkova, М. / M.;; Кулевска-Гоновска / Kulevska-Gonovska, Ив. / Iv.;; Спасова / Spassova, Н. / N.;; Георгиева / Georgieva, Н. / N.;; Боризанова / Borizanova, А. / A.;; Калайджиев / Kalaydzhiev, П. / P.;; Шопов / Shopov, Л. / L.;; Джоманов / Dzhomanov, К. / K.;; Парапунова / Parapunova, Р. / R.;; Ненов / Nenov, Д. / D.;; Мутафова / Mutafova, М. / M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017)
  Резюме. Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са основен фактор за инвалидизиране на населението и са свързани със значително увреждане на качеството на живот (QoL) при болните с тези заболявания. Цел на изследването бе да ...
 • Великова / Velikova, Цв. / Ts.;; Красимирова / Krasimirova, Е. / E.;; Парапунова / Parapunova, Р. / R.;; Ненов / Nenov, Д. / D.;; Калайджиев / Kalaydzhiev, П. / P.;; Шопов / Shopov, Л. / L.;; Джоманов / Dzhomanov, К. / K.;; Панчева / Pancheva, Р. / R.;; Шумкова / Shumkova, М. / M.;; Кулевска / Kulevska-Gonovska, Ив. / I.;; Спасова / Spassova, Н. / N.;; Георгиева / Georgieva, Н. / N.;; Боризанова / Borisanova, А. / A.;; Великов / Velikov, Т. / T.;; Куртев / Kurtev, С. / S.;; Мутафова / Mutafova, М. / M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017)
  Резюме. Наред с развитието на медицината на доказателствата, се развива и т.нар. медицина в сътрудничество с пациента поради необходимостта да се удовлетворяват не само медицинските потребности на пациентите, но и ...
 • Рангелов / Rangelov, Я. / Y.;; Василева / Vasileva, Д. / D.;; Манов / Manov, Е. / E.;; Рунев / Runev, Н. / N. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017)
  Резюме. Целта е да се направи оценка на поносимостта и профила на безопасност на Eplerenone и Spironolactone при болни със сърдечна недостатъчност (СН) II-IV функционален клас (ФК) по New York Heart Association ...
 • Каратанчева / Karatancheva, Б. / B.; Постаджиян / Postadzhiyan, А. / A.; Финков / Finkov, Б. / B.; Велчев / Velchev, В. / V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017)
  Резюме. През последните години перкутанната балонна митрална валвулопластика (ПБМВ) се наложи като предпочитан метод за лечение при пациентите с митрална стеноза. Стабилното подобряване на резултатите от ПБМВ вследствие ...
 • Донова/Donova, Т./T.; Радкова/Radkova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-09)
  Резюме. Десностранният инфекциозен ендокардит (ДСИЕ) се наблюдава значително по-рядко от левостранния – от 5 до 10% от всички случаи на инфекциозен ендокардит (ИЕ), най-често е първичен и на трикуспидалната клапа. Честотата ...
 • Цвеова/Tzveova, Р./R.; Димитрова-Карамфилова/Dimitrova-Karamfilova, А./A.; Саръева/Saraeva, Р./R.; Белчева/Beltcheva, О./O.; Начев/Nachev, Г./G.; Mитев/Mitev, В.; Kънева/Kaneva, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-09)
  Резюме. Аценокумаролът и варфаринът са кумаринови антикоагуланти, широко използвани за превенция и лечение на артериален и венозен тромбоемболизъм. Въпреки рутинното им приложение за лечение и профилактика на тромбоемболични ...
 • Чернева/Cherneva, Ж./Zh.; Чернева/Cherneva, Р./R.; Свинаров/Svinarov, Д./D.; Манов/Manov, Е./E.; Рунeв/Runev, Н./N.; Петрова/Petrova, Д./D.; Георгиев/Georgiev, О./O. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-06)
  Резюме. Основно нарушение в патогенезата на микроваскуларната болест е намаленият коронарен резерв при ангиографски изключена обструктивна коронарна болест. Съществуват различни хипотези за етиологията на микроваскуларната ...
 • Ташева/Tasheva, Р./R.; Григоров/Grigorov, Мл./Ml.; Витлиянова/Vitlianova, К./K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-06)
  Резюме. Мускулната дистрофия на Бекер е Х-свързана рецесивна мутация (Хр21 локус), водеща до дефект в продукцията на дистрофин – важен протеин в миокарда и скелетната мускулатура, който намалява стреса върху сарколемата ...
 • Минчева/Mincheva, В./V.; Груев/Gruev, И./I. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-12)
  Резюме. Обзорът представя кратка характеристика на основните понятия, свързани с обструктивната сънна апнея. Обсъждат се взаимовръзките с най-разпространените сърдечно-съдови заболявания – артериална хипертония, ритъмни ...
 • Даскалов/Daskalov, И./I.; Петрова/Petrova, В./V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-12)
  обективна, количествена оценка на глобалната и регионалната миокардна функция. Предоста- вя възможност за изчисляване на миокардната деформация в различни равнини от една позиция и в един сърдечен цикъл. Основно предимство ...
 • Петрова/Petrova, И./I.; Трендафилова/Trendafilova, Е./E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-12)
  Резюме. Контраст-индуцираната нефропатия (КИН) е широко разпространен и клинично значим проблем при пациентите, които са подложени на инвазивни процедури, изискващи контрастни вещества. Основният рисков фактор за развитието ...
 • Стоянов/Stoyanov, Н./N.; Постаджиян/Postadzhiyan, А./A.; Велчев/Velchev, В./V.; Финков/Finkov, Б./B. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-12)
  Резюме. Двойната антиагрегантна терапия е „златен“ стандарт при лечението на пациенти с остър коронарен синдром (ОКС). Приложението на новите P2Y12 рецепторни блокери (prasugrel и ticagrelor) се препоръчва в последните ...
 • Чернева/Cherneva, Ж./Zh.; Кунева/Kuneva, З./Z.; Чернева/Cherneva, Р./R.; Василев/Vasilev, Д./D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-12)
  Резюме. Със стареенето разтегливостта на артериите намалява. Най-честите промени са: увеличаване на диаметъра на съда, задебеляване на артериалната стена (ремоделиране) и намаляване на еластичността (втърдяване – stiffening) ...
 • Богданов/Bogdanov, Г./G.; Методиев/Metodieva, Р./R.; Бояджиева/Boyadjieva, Н./N. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-12)
  Резюме. От откриването на ЕТ-1 през 1988 г. се натрупаха значими експериментални и кли- нични изследвания върху механизмите на действие и фармакологията на ендотелини, изолираха се техни рецептори и се създадоха лекарства ...
 • Търновска-Къдрева/Tarnovska-Kadreva, Р./R.; Димитров/Dimitrov, Г./G.; Янева-Сиракова/Yaneva-Sirakova, Т./T.; Владимирова/Vladimirova, Л./L. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015)
  Резюме. Намаляването на детската смъртност от инфекции и недохранване в комбинация със системното приложение на хемотрансфузии е причина за нарастващия брой на възрастните с вродени анемии и свръхнатрупване на желязо. ...

View more

Search


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds