Central Medical Library - Sofia

Browsing Списание "Ревматология" / Journal "Rheumatology" - Sofia by Title

Browsing Списание "Ревматология" / Journal "Rheumatology" - Sofia by Title

Sort by: Order: Results:

 • Шейтанов/Sheytanov, И./I.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Петранова/Petranova, Цв./Tsv. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-12)
  Резюме. Ревматоидният артрит (РА) е хронично системно възпалително заболяване. Значи- телната честота на РА, голямата му продължителност и тежките нарушения, които предиз- виква във функциите на опорно-двигателния апарат ...
 • Монов/Monov, С./S.; Рашков/Rashkov, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-12)
  нитет към човешкия TNF-α. Проучването GO-RAISE изследва ефективността и безопасността на Golimumab при 356 пациенти с анкилозиращ спондилит (АС) над 18-годишна възраст за период от 24 седмици и с продължение до две години. ...
 • Миланова/Milanova, В./V.; Тончева/Toncheva, А./A.; Ивановска/Ivanovska, Н./N.; Димитрова/Dimitrova, П./P. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-03)
  Резюме. Ревматоидният артрит (PA) е хронично системно възпалително заболяване с неизяснена етиология, което води до постепенно разрушаване на ставите и на периставните структури. Всички основни участници на имунния отговор ...
 • Бояджиева/Boyadzhieva, В./V.; Стоилов/Stoilov, Р./R.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Коларов/Kolarov, Зл./Zl. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-11)
  Болката е универсален болестен симптом. Тя е един от показателите за качеството на живота и здравното благополучие на индивида. Повлияването ù е основна цел на лечението на всяко заболяване. Най-често употребяваните ...
 • Шейтанов/Sheytanov, И./I.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Петранова/Petranova, Цв./Tsv. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-03)
  Резюме. Възпалителните ставни заболявания са с висока честота и със значими социални и икономически последици. Засягат предимно хора в активна възраст, като агресивният ход на протичане води до дългосрочна загуба на ...
 • Танев/Tanev, Д./D.; Робева/Robeva, Р./R.; Томова/Tomova, А./A.; Куманов/Kumanov, Ф./Ph.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Коларов/Kolarov, Зл./Zl. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-06)
  Резюме. Systemic lupus erythematosus (СЛЕ) е системно заболяване на съединителната тъкан, което засяга многократно по-често жените в сравнение с мъжете. Поради това се предполага, че андрогените влияят положително върху ...
 • Калинова/Kalinova, Д./D.; Рашков/Rashkov, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-06)
  Резюме. Мускулната патология включва широк спектър от болести, които общо се наричат ми- опатии. Миопатиите са класифицирани в няколко основни групи въз основа на етиопатогенеза- та: идиопатични възпалителни заболявания ...
 • Стоилов/Stoilov, Н./N.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Стоилов/Stoilov, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-12)
  Резюме. Антифосфолипидният синдром е автоимунно заболяване, характеризиращо се с циркулация на антитела срещу различни фосфолипиди и техните белтъчни кофактори. Основната манифестация на антифосфолипидния синдром е тромбозата. ...
 • Манолова/Manolova, И./I.; Иванова/Ivanova, М./M.; Александрова/Aleksandrova, Е./E.; Митева/Miteva, Л./L.; Стоилов/Stoilov, Р./R.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Станилова/Stanilova, С./S.; Гълъбова/Gulubova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-04)
  Резюме. Целта на проучването беше да изследваме ролята на промоторен полиморфизъм - 509C/T в TGFВ1 гена за предразположението към системен лупус еритематодес (СЛЕ) и конкретните клинични прояви на заболяването в българската ...
 • Маринчева/Marincheva, С./S.; Рашков/Rashkov, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-11)
  Един от най-важните симптоминай-често основният, който довежда болния в кабинета на ревматолога, е болката. При друга част от ревматично болните се откриват симптоми или синдроми, израз на локално и/или системно възпаление. ...
 • Шумналиева/Shumnalieva, Р./R.; Коларов/Kolarov, Зл./Zl. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-04)
  Резюме. Генетичните фактори и факторите на околната среда имат съществено участие в етиопатогенезата на автоимунните ревматични заболявания. Гените влияят на ензимната активност и синтеза на цитокини, кодират рецепторни ...
 • Шумналиева/Shumnalieva, Р./R.; Коларов/Kolarov, Зл./Zl. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-12)
  Резюме. През последното десетилетие се полагат големи усилия при изучаване на молекулно ниво на етиопатогенетичните механизми на ревматичните заболявания. Предполага се, че появата им е резултат на взаимодействието между ...
 • Решкова/Reshkova, В./V.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Несторова/Nestorova, Р./R.; Калинова/Kalinova, Д./D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-11)
  Успешният препарат за лечение на скелетно-мускулно-невралгичната патология трябва да притежава определени качества – да действа патогенетично, локално, да притежава тропизъм към увредените структури, да действа на ...
 • Иванова-Тодорова/Ivanova-Todorova, Е./E.; Кюркчиев/Kyurkchiev, Д./D.; Маринчева/ Marincheva, С./S.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Алтънкова/Altankova, И./I. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-11)
  Автоантителата, насочени срещу цитрулинирани протеинови антигени (АСРА), играят важна роля в патогенезата на ревматоидния артрит (RA) и са част от серологичните критерии, препоръчани от EULAR. Целта на изследването е да ...
 • Николов/Nikolov, Н./N.; Панчовска/Panchovska, М./M.; Коларов/Kolarov, Зл./Zl. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-12)
  ката медицинска общност и обществото поради голямото им разпространение, риска от инвалидизация, значителния напредък на клиничната и научната медицина и на фармацевтичната наука и индустрия и не на последно място – поради ...
 • Икономова/Ikonomova, К./K.; Тончева/Toncheva, А./A. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-11)
  Основната единица на костта се състои от остеокласти, остеобласти и остеоцити. Остеобластите произвеждат остеоид, съставен от колагенови и неколагенови матриксни протеини. Върху повърхността на тези клетки се експресират ...
 • Рашков/Rashkov, Р./R.; Калинова/Kalinova, Д./ D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-06)
  Резюме. Лекарствено индуцираният лупус е форма на системния лупус еритематозис (СЛЕ), с ясно установена връзка медикамент–лупусен синдром. Различни лекарства индуцират развитие- то на системен лупус или влошават клиничното ...
 • Петранова/Petranova, Цв./Tsv.; Шейтанов/Sheytanov, И./I. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-09)
  Резюме. Хроничните заболявания, към които принадлежи и ревматоидният артрит (РА), често са свързани с лош комплайънс и персистънс по отношение на лечението. За оптимизирането на тези показатели е необходимо оценките и ...
 • Шумналиева/Shumnalieva, Р./R.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Коларов/Kolarov, Зл./Zl. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-03)
  Резюме. Микрорибонуклеиновите киселини (микроРНК) са нов клас некодиращи, къси, ендогенни нуклеотидни РНК последователности, с дължина 19-25 нуклеотида. Въпреки че на този етап са открити стотици микроРНК, тяхната функция ...
 • Калинова/Kalinova, Д./D.; Рашков/Rashkov, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-04)
  Резюме. Термографията е диагностичен метод, който създава карта на инфрачервен модел на изображение на тялото. Човешкото тяло излъчва инфрачервени лъчи, като по този начин се осъществява един от механизмите на топлообмен ...