Central Medical Library - Sofia

Browsing Статии от други списания / Other Journal Articles by Title

Browsing Статии от други списания / Other Journal Articles by Title

Sort by: Order: Results:

 • Шейтанов/Sheytanov, И./I.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Петранова/Petranova, Цв./Tsv. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-12)
  Резюме. Ревматоидният артрит (РА) е хронично системно възпалително заболяване. Значи- телната честота на РА, голямата му продължителност и тежките нарушения, които предиз- виква във функциите на опорно-двигателния апарат ...
 • Катрова/Katrova, Лидия/Lydia (НЦЗИ София, 1999)
  Abstract Autonomy as a core feature of dentistry was reestablished along the reestablishment of democracy and market economy in Bulgaria. This process comprises moral, legal and professional aspects. The purpose of ...
 • Монов/Monov, С./S.; Рашков/Rashkov, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-12)
  нитет към човешкия TNF-α. Проучването GO-RAISE изследва ефективността и безопасността на Golimumab при 356 пациенти с анкилозиращ спондилит (АС) над 18-годишна възраст за период от 24 седмици и с продължение до две години. ...
 • Миланова/Milanova, В./V.; Тончева/Toncheva, А./A.; Ивановска/Ivanovska, Н./N.; Димитрова/Dimitrova, П./P. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-03)
  Резюме. Ревматоидният артрит (PA) е хронично системно възпалително заболяване с неизяснена етиология, което води до постепенно разрушаване на ставите и на периставните структури. Всички основни участници на имунния отговор ...
 • Бояджиева/Boyadzhieva, В./V.; Стоилов/Stoilov, Р./R.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Коларов/Kolarov, Зл./Zl. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-11)
  Болката е универсален болестен симптом. Тя е един от показателите за качеството на живота и здравното благополучие на индивида. Повлияването ù е основна цел на лечението на всяко заболяване. Най-често употребяваните ...
 • Шейтанов/Sheytanov, И./I.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Петранова/Petranova, Цв./Tsv. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-03)
  Резюме. Възпалителните ставни заболявания са с висока честота и със значими социални и икономически последици. Засягат предимно хора в активна възраст, като агресивният ход на протичане води до дългосрочна загуба на ...
 • Катрова/Katrova, Лидия/Lydia (1999-09-04)
  The purpose of the study was to determine the influence of the radically changing social environment in Bulgaria (1989-1997) on the socio-professional identification of dentists and its impact on the dental profession.. ...
 • Танев/Tanev, Д./D.; Робева/Robeva, Р./R.; Томова/Tomova, А./A.; Куманов/Kumanov, Ф./Ph.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Коларов/Kolarov, Зл./Zl. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-06)
  Резюме. Systemic lupus erythematosus (СЛЕ) е системно заболяване на съединителната тъкан, което засяга многократно по-често жените в сравнение с мъжете. Поради това се предполага, че андрогените влияят положително върху ...
 • Генова / Genova, С. / S.; Генова /Genova, Е. / E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2009-01)
  Анафилаксията е тежка IgE-медиирана алергична реакция, причинена от вазоактивни субстанции, отделени от мастоцити и базофили, след повторно излагане на съответния антиген. Клиничната картина включва дифузно зачервяване, ...
 • Калинова/Kalinova, Д./D.; Рашков/Rashkov, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-06)
  Резюме. Мускулната патология включва широк спектър от болести, които общо се наричат ми- опатии. Миопатиите са класифицирани в няколко основни групи въз основа на етиопатогенеза- та: идиопатични възпалителни заболявания ...
 • Стоилов/Stoilov, Н./N.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Стоилов/Stoilov, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-12)
  Резюме. Антифосфолипидният синдром е автоимунно заболяване, характеризиращо се с циркулация на антитела срещу различни фосфолипиди и техните белтъчни кофактори. Основната манифестация на антифосфолипидния синдром е тромбозата. ...
 • Манолова/Manolova, И./I.; Иванова/Ivanova, М./M.; Александрова/Aleksandrova, Е./E.; Митева/Miteva, Л./L.; Стоилов/Stoilov, Р./R.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Станилова/Stanilova, С./S.; Гълъбова/Gulubova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-04)
  Резюме. Целта на проучването беше да изследваме ролята на промоторен полиморфизъм - 509C/T в TGFВ1 гена за предразположението към системен лупус еритематодес (СЛЕ) и конкретните клинични прояви на заболяването в българската ...
 • Маринчева/Marincheva, С./S.; Рашков/Rashkov, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-11)
  Един от най-важните симптоминай-често основният, който довежда болния в кабинета на ревматолога, е болката. При друга част от ревматично болните се откриват симптоми или синдроми, израз на локално и/или системно възпаление. ...
 • Катрова/Katrova, Лидия/Lydia (ЦМБ - МУ София, 2000)
  Резюме: На базата на официална медикостатистическа информация от периода 1975-1996 година е направен анализ на реалните и потенциални влияния на основните предпоставки и фактори за възпроизводството на населението в ...
 • Шумналиева/Shumnalieva, Р./R.; Коларов/Kolarov, Зл./Zl. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-04)
  Резюме. Генетичните фактори и факторите на околната среда имат съществено участие в етиопатогенезата на автоимунните ревматични заболявания. Гените влияят на ензимната активност и синтеза на цитокини, кодират рецепторни ...
 • Катрова/Katrova, Лидия/Lydia
  Развитието на здравеопазването в модерните общества се определя от няколко основни тенденции: демографски преход,характеризиращ се с намаляване на раждаемостта, намаляване на детската смъртност и увеличаване на продължителността ...
 • Шумналиева/Shumnalieva, Р./R.; Коларов/Kolarov, Зл./Zl. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-12)
  Резюме. През последното десетилетие се полагат големи усилия при изучаване на молекулно ниво на етиопатогенетичните механизми на ревматичните заболявания. Предполага се, че появата им е резултат на взаимодействието между ...
 • Любомирова/Lyubomirova, Каролина/Karolina; Цачева/Tzacheva, Невена/Nevena; Петров/Petrov, И./I.; Денчева/Dencheva, Р./R.; Евстатиева/Evstatieva, София/Sofia; Младенова/Mladenova, С./S.; Попова/Popova, Кр./Kr. (Факултет по Обществено Здраве, 2011)
  Резюме: Направен е обзор на разпространието на някои кожни и венерически заболявания в детска възраст. Посочена е необходимостта от провеждане на подробно проучване на проблема в България. Част от кожните заболявания ...
 • Решкова/Reshkova, В./V.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Несторова/Nestorova, Р./R.; Калинова/Kalinova, Д./D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-11)
  Успешният препарат за лечение на скелетно-мускулно-невралгичната патология трябва да притежава определени качества – да действа патогенетично, локално, да притежава тропизъм към увредените структури, да действа на ...
 • Балканска/Balkanska, Полина/Polina (Факултет по обществено здраве при МУ София / Public Health Faculty - MU Sofia, 2011)
  В статията е представен концептуален модел за развитие на лидерски компетенции в областта на здравеопазването. Моделът съдържа ключови елементи за проектиране на образователни програми, които могат да бъдат използвани за ...