Central Medical Library - Sofia

30 години епидемия HIV/СПИН – успехи на терапията и превенцията

Show simple item record

dc.contributor.author Станоева/Stanoeva, К./К.
dc.contributor.author Аргирова/Argirova, Р./R.
dc.date.accessioned 2011-12-02T12:51:46Z
dc.date.available 2011-12-02T12:51:46Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Станоева, К. и Р. Аргирова 30 години епидемия HIV СПИН – успехи на терапията и превенцията. - Детски и инфекциозни болести, 3, 2011, № 2, с. 27-33. en_US
dc.identifier.issn 1313-762X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/38
dc.description.abstract От 1981 г. бе изминат дълъг и успешен път в борбата с HIV инфекцията: изолиране на причинителя, пълно разкриване на генетичния и антигенен състав на вируса, изясняване на естествения ход на инфекцията, откриване на няколко класа медикаменти и въвеждане на ефективна антиретровирусна терапия (АРТ), поставяне на научното начало за ерадикация на вируса и пълно излекуване на инфекцията. Въпреки това днес се отчита неуспешна първична и вторична профилактика, все още липсва ефективна ваксина срещу HIV, а СПИН продължава да бъде един от бичовете на африканския континент. Обезпокояващ е и фактът, че Източна Европа е регион с най-бърз темп на нарастване на новозаразените с HIV. Настоящата статия прави кратък преглед на успехите и постиженията в глобален мащаб на борбата с HIV/СПИН за 30 години, като отбелязва и новите надежди на науката в тази борба. .../... Since 1981 a long and successful way has been experienced in the fight against HIV-infection: isolation of the virus, detection of its genetic and antigenic structure, clarification of natural course of infection, discovery of several groups of antiretrovirals and introduction of highly effective antiretro-viral therapy (ART), starting of initiative for viral eradication “towards a HIV cure”. However, there are gaps in primary and secondary prevention, moreover, AIDS is still a burden for Africa. It is disturbing that Eastern Europe is considered a region with the highest incidence of HIV infections. This paper is briefing the success and achievements in the fight against HIV/AIDS, simultaneously marking the new hopes of science in this fight. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia en_US
dc.subject HIV, СПИН, антиретровирусна терапия, превенция на HIV / en_US
dc.subject HIV, AIDS, antiretroviral therapy, HIV-prevention en_US
dc.title 30 години епидемия HIV/СПИН – успехи на терапията и превенцията en_US
dc.title.alternative 30 years HIV/AIDS epidemic – successes of treatment and prevention en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record